Gemeentehuis

Circusvergunning

Op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Borne is het verboden om zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren. Ook het geven van voorstellingen in een circustent vallen onder de omschrijving van een evenement.

Voorwaarden

Op het aanvraagformulier wordt een aantal voorwaarden vooraf duidelijk gemaakt:

 • de gemeente Borne hanteert bij de vergunningverlening een roulatiesysteem, om alle circussen een kans te geven om in Borne op te treden. Ook vindt afstemming plaats met andere (jaarlijkse) evenementen, zodat deze bij voorkeur niet samenvallen;
 • de gemeente Borne nodigt maximaal 2 circussen per jaar uit: 1 circus in het voorjaar/de zomer en 1 circus in het najaar (september/oktober);
 • constateert de gemeente achteraf dat de vergunningvoorschriften niet zijn nageleefd (bv. het terrein wordt in slechte staat achterlaten of men houdt zich niet aan de vergunningvoorschriften), dan zal aan dat circus in het vervolg geen vergunning meer worden verleend;
 • als locatie is het terrein aan de Oonksweg beschikbaar. Hier zijn voorzieningen m.b.t. water en elektriciteit getroffen. Het terrein biedt tevens ruimte voor het parkeren door bezoekers, het plaatsen van materiaal- en woonwagens en dierenverblijven;
 • de aanvrager dient ten allen tijde het zg. ‘circusdraaiboek’ ter plekke aanwezig te hebben en op eerste aanvraag aan de ambtenaren van de gemeente Borne, de brandweer of de politie te kunnen laten zien. Voor meer informatie over het draaiboek kijkt u op de website van de VNCO.

Benodigde gegevens

De aanvrager dient gebruik te maken van het standaardformulier dat speciaal voor circusvoorstellingen is opgesteld. Dit formulier kunt u downloaden onder "Aanvragen". Daarbij dienen tevens relevante plattegronden en tekeningen te worden gevoegd. Van de tent dient een plattegrond met technische specificaties te worden bijgevoegd. Het formulier dient bij voorkeur minimaal 8 weken vóór aanvang van het circus schriftelijk te worden ingediend bij de Burgemeester van Borne, postbus 200, 7620 AE Borne.

Procedure

Naar aanleiding van een aanvraag (mits deze compleet is) worden door de behandelend ambtenaar adviezen ingewonnen bij de productgroep beheer grondgebied, de politie Borne en de brandweer Borne. De vergunning kan op grond van artikel 1.8 van de APV worden geweigerd in het belang van

 • de openbare orde;
 • het voorkomen of beperken van overlast;
 • de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen;
 • de zedelijkheid of gezondheid.

Daarnaast zijn natuurlijk de hierboven genoemde voorwaarden van toepassing.

Bezwaar en beroep

Tegen dit besluit kunnen aanvrager en eventuele andere belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. Hiertoe dient een gemotiveerd bezwaarschrift te worden ingediend bij en gericht aan de burgemeester van de gemeente Borne, postbus 200, 7620 AE Borne.

Externe instanties

 • Politie
 • Brandweer

Vervolgacties

Nadat de circustent is opgezet en vóór de eerst voorstelling controleert de brandweer deze op brandveiligheid.

De informatie is openbaar.

Kosten

Het aanvragen van een circusvergunning kost € 78,65.

Aanvraag

Iedereen die een voor het publieke toegankelijke circusvoorstelling wil geven kan een circusvergunning aanvragen. De aanvraag dient in het jaar voorafgaand aan het jaar van de voorstellingen te worden ingediend in verband met het inpassen van de voorstellingen in de evenementenkalender. De aanvraag dient minimaal 8 weken voor de voorstelling te worden ingediend.

Met de knop boven op dit scherm kunt u een aanvraag indienen.