Gemeentehuis

Borns Bijtje

Let op: de aanvraag moet minimaal twee maanden voor de beoogde uitreiking worden ingediend.

Voordracht

Het Bornse Bijtje wordt uitgereikt als blijk van waardering aan personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Bornse gemeenschap.

  • Iedereen kan een (ander) persoon voordragen voor het Bornse Bijtje.
  • Hiertoe wordt door invulling van een voorstelformulier een verzoek ingediend bij de burgemeester.
  • Het verzoek moet uitvoerig worden gemotiveerd en het moet worden ondersteund door derden.
  • De aanvraag moet minimaal twee maanden voor de beoogde uitreiking worden ingediend.
  • Indienen voorstel Borns Bijtje

Richtlijnen

Het Bornse Bijtje wordt toegekend aan personen op basis van verdiensten, waarbij de volgende richtlijnen gelden:

  • Een raadslid dat tenminste een volledige raadsperiode lid is van de gemeenteraad van Borne komt bij zijn/haar afscheid in aanmerking voor het Bornse Bijtje.
  • Er is sprake van een persoon met een voorbeeldfunctie / gerespecteerd persoon / algemeen erkende bijzondere verdiensten.
  • De persoon heeft zich meer dan gewoon verdienstelijk ingezet voor de Bornse samenleving (lokaal karakter).
  • De persoon heeft zich op een positieve manier onderscheiden van personen in dezelfde positie (bijvoorbeeld medevrijwilligers).

De verdiensten van de betreffende persoon komen voort uit activiteiten die:
- op vrijwillige basis worden verricht;
- een zekere continuïteit hebben;
- actuele maatschappelijke waarde hebben.

Daarnaast kan het Bornse Bijtje ook aan een persoon worden toegekend in verband met:

  • Een zeer bijzondere prestatie of gebeurtenis met grote regionale, nationale of internationale uitstraling voor Borne als gemeente en gemeenschap.

Beoordeling en toekenning

Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt of betrokkene in aanmerking komt voor het “Bornse Bijtje”. Toekenning vindt plaats op basis van een besluit van het college van burgemeester en wethouders. Jaarlijks wordt in het burgerjaarverslag gerapporteerd aan wie bijtjes zijn uitgereikt in het desbetreffende verslagjaar.

Uitreiking

De uitreiking vindt plaats door de burgemeester of diens plaatsvervanger.