Afbeelding ophaalronde snoeihout

Bomen kappen

U wilt graag een boom kappen die op uw eigendom staat? In veel gevallen moet u een omgevingsvergunning voor het kappen aanvragen.

Aanvraag

De omgevingsvergunning voor het kappen van bomen kunt u aanvragen bij het Omgevingsloketexterne-link-icoon

Geldende regels

Als de stam van de boom op 1,30 hoogte boven de grond een doorsnede heeft van 30 cm of meer, dan is een omgevingsvergunning voor het kappen nodig. Is het perceel waar de boom op staat kleiner dan 300m2, dan is hiervoor geen omgevingsvergunning nodig, tenzij het een boom is die op de lijst met bijzondere bomen en boomstructuren staat.

Weigeringsgronden

De omgevingsvergunning voor het kappen wordt beoordeeld aan de hand van vijf weigeringsgronden. Dit zijn: natuur- en milieuwaarden, landschappelijke waarden, dendrologische waarde, cultuurhistorische waarde, waarden voor stads- en dorpsschoon en waarden voor recreatie en leefbaarheid.
Aan de hand van deze weigeringsgronden wordt een advies opgesteld. Op basis van dit advies besluit het B&W of er een vergunning mag worden afgegeven of niet. Aan de vergunning kan een herplantverplichting worden verbonden.

Voorwaarden

Een vergunning voor het kappen kan uitsluitend worden aangevraagd door de eigenaar van de boom. In het geval van een huursituatie uitsluitend met toestemming van de eigenaar. Burgers kunnen geen vergunning aanvragen voor gemeentelijke bomen. Een vergunning voor het kappen kan worden aangevraagd door een meerderjarige of een rechtspersoon.

De uitgebreide regels omtrent het kappen van bomen zijn te vinden in de Bomenverordening 2010 via http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Borne/CVDR41212.htmlexterne-link-icoon en de Lijst bijzondere bomen. Ook de Natuurwet bevat regels over het kappen van bomen.

Er geldt een kapverbod:

 • Voor bomen en houtopstanden die deel uitmaken van de Lijst bijzondere bomen en boomstructuren;
 • Voor bomen en houtopstanden met een diameter groter dan 30 centimeter (omtrek 94 centimeter) gemeten op 130 centimeter hoogte.

U hebt geen vergunning nodig indien er sprake is van:

 • Een houtopstand binnen de bebouwde kom met een diameter tot 30 centimeter (omtrek 94 centimeter) gemeten op 130 centimeter hoogte.
 • Een boom met een stamdiameter van 30 centimeter (omtrek 94 centimeter) of meer, gemeten op 130 centimeter hoogte op een kavel dat kleiner dan 300 m2.
 • Het periodiek vellen hakhout ter uitvoering van regulier onderhoud.
 • Het periodiek knotten of kandelaberen als noodzakelijke beheermaatregel.
 • Fijnsparren of andere coniferen, niet ouder dan 40 jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen.
 • Houtopstanden met een diameter tot 40 centimeter (omtrek 126 centimeter) gemeten op een hoogte van 130 centimeter voor een aantal boomsoorten zoals deze zijn vermeld in bijlage A van de Bomenverordening 2010.

Dit zijn:

 • Alnus glutinosa (zwarte els)
 • Alnus incana (witte els)
 • Betula pendula (ruwe berk)
 • Betula pubescens (zachte berk)
 • Fraxinus excelsior (es)
 • Populus alba (witte abeel)
 • Populus canadensis (Canadese populier)
 • Populus canescens (grauwe abeel)
 • Populus tremula (ratelpopulier)
 • Salix alba (schietwilg)
 • Ulmus carpinifolia (veldiep)
 • Picea abies (fijnspar)
 • Picea omorika (Servische spar

De verbodsbepaling geldt niet voor:

 • Een houtopstand met een oppervlakte van minimaal 10 are (1000m2) en/of bomen in een rijbeplanting van meer dan 20 bomen buiten de bebouwde kom (Bomenverordening Borne). In dat geval dient vooraf een melding ingediend te worden bij de Provincie of de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) https://mijn.rvo.nl/bos-en-bomen-kappen.externe-link-icoon

Kosten

De leges voor een verleende vergunning voor het kappen van een boom op eigen grond bedragen € 96 (prijspeil 2024). De gevraagde legeskosten kunt u vinden in de Legesverordening 2024.

Contact

Meer informatie kan worden verkregen bij de Productgroep beheer van de gemeente Borne, groen@borne.nl.