Gemeentehuis 1

Bodycams bij boa's

U kunt onze boa’s de aankomende maanden met een bodycam op hun uniform tegenkomen. Vanaf medio maart tot en met september 2022 loopt hiervoor een pilot. Een bodycam is een kleine draagbare camera. Een boa maakt alleen opnames als hij vindt dat er een onveilige situatie ontstaat.
De gemeente Borne heeft als werkgever de plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Uit ervaringen van de politie en boa’s van andere gemeenten blijkt dat het zichtbaar dragen van bodycams een preventieve en de-escalerende werking heeft. Daarom heeft de gemeente Borne besloten om ook de bodycams in te zetten.
Naast een veilige werkomgeving dragen bodycams ook bij aan de veiligheid van de burgers zelf en aan de algehele veiligheid in het publieke domein.

Gebruik van de bodycam
De boa zet de camera aan zodra er zich een incident voordoet. Bijvoorbeeld bij een belediging of bedreiging. De boa geeft vooraf duidelijk aan dat de bodycam wordt aangezet. De bodycam staat steeds stand-by. Als de boa de opnameknop indrukt, dan maakt 30 seconden daarvoor ook deel uit van de opname. De boa’s hebben geen toestemming nodig om de camera te starten.

Als een waarschuwing vooraf niet mogelijk is, omdat er door de boa direct gehandeld moet worden, wordt de bodycam zonder aankondiging direct aangezet. Zodra het mogelijk is, zal de boa dit alsnog aangeven. Wanneer de dreigende situatie voorbij is of geen sprake is van escalatie, wordt de bodycam uitgezet. Nadat er opnames zijn gemaakt, wordt de persoon in kwestie geïnformeerd over de richtlijnen voor het gebruik van de bodycam die op deze pagina staan.

Gebruik van beelden
De bodycam slaat de gemaakte beelden met speciale software op. Wij bewaren de beelden maximaal 28 dagen. Als er in die periode geen uitlees-/inzageverzoek is ontvangen, worden de beelden definitief vernietigd. 
In drie gevallen mogen de beelden worden bekeken:

  1. Een gefilmde inwoner een aanvraag doet om de beelden te mogen bekijken.
  2. Op verzoek van de boa zelf, voor trainingsdoeleinden.
  3. Als het Openbaar Ministerie de beelden opvraagt voor onderzoek.

De bewaartermijn kan worden verlengd als de procedure van bijvoorbeeld een onderzoek of klachtenafhandeling nog niet is afgerond. 

Hoe worden de opnames beveiligd?
We gaan zorgvuldig om met de bodycam-opnames. De beelden worden opgeslagen op een beveiligde server, waar een zeer beperkt aantal mensen toegang tot hebben. De boa’s kunnen niet de beelden zelf afspelen of weggooien. Als opnames worden bekeken, verwijderd of gewijzigd slaat het systeem dit automatisch op. Hierdoor kan altijd worden achterhaald op welk moment, door wie en voor welk doel de opnames zijn opgevraagd.

Hoe kan ik beelden van mijzelf inzien?
Als u zelf gefilmd bent met een bodycam, hebt u het recht om de beelden te bekijken. U mag alleen de beelden zien waar u zelf op staat. 
U kunt een uitleesverzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@borne.nl, onder vermelding van ‘bodycams’. Of stuur een brief naar:

Gemeente Borne
T.a.v. Teamleider Fysieke Leefomgeving
Betreft: Uitleesverzoek bodycam
Postbus 200
7620 AE BORNE 

Geef in uw uitleesverzoek minimaal het volgende aan:

  • Naam, adres, telefoonnummer en/of emailadres van verzoeker;
  • Een aantoonbaar belang voor het bekijken van de beelden;
  • Datum, tijdstip en plaats waar de beelden zijn opgenomen.

Binnen 2 werkdagen nemen wij contact met u op voor het maken van de afspraak om de beelden in te zien. Voor deze afspraak neemt u een geldig legitimatiebewijs mee. Dit is een rijbewijs, identiteitsbewijs of een paspoort. Tijdens de afspraak kunt u de gemaakte beelden inzien. U krijgt de beelden niet toegestuurd. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Recht van bezwaar maken tegen gebruik filmopnames
Zoals aangegeven zijn de boa’s bevoegd filmopnames te maken. Dit kan zonder uw toestemming. De camera wordt niet uitgezet als u bezwaar maakt. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke situatie (uw bijzondere persoonlijke omstandigheden). 
U kunt uw verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@borne.nl, onder vermelding van ‘bodycams’. Of stuur een brief naar:

Gemeente Borne
T.a.v. Teamleider Fysieke Leefomgeving
Betreft: Uitleesverzoek bodycam
Postbus 200
7620 AE BORNE 

Vermeld bij uw bezwaar in ieder geval de datum en het tijdstip van de opname.