Gemeentehuis

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft. Dat kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Meestal is de datum van verzending of publicatie ook de datum van bekendmaking. In sommige gevallen kan dat afwijken. Wanneer u twijfelt over de datum van bekendmaking kunt u contact opnemen met de betreffende vakafdeling van de gemeente, om te voorkomen dat uw bezwaarschrift te laat wordt ingediend.

Digitaal bezwaar maken

U kunt digitaal bezwaar maken door gebruik te maken van de donkerblauwe knop op deze pagina: ‘bezwaar indienen’. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Let op: Bent u het niet eens met de aanslag gemeentelijke belastingen, dan maakt u op een andere manier bezwaar. Kijk hiervoor op de website van GBTwenteexterne-link-icoon.

Waar moet een bezwaarschrift aan voldoen?

Een bezwaarschrift moet voldoen aan de eisen van de wet, wat betekent dat het in ieder geval moet vermelden:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop het bezwaar geschreven is
  • een omschrijving of een kopie van het gemeentelijke besluit waartegen u bezwaar hebt
  • de reden(en) waarom u bezwaar maakt
  • uw handtekening

Wanneer u digitaal bezwaar maakt met behulp van de knop ‘bezwaar indienen’ en alle vragen invult, voldoet het bezwaarschrift in de meeste gevallen aan alle wettelijke eisen.

Als u geen gebruik wilt maken van het digitale bezwaarformulier dan kunt u ook schriftelijk bezwaar maken. U kunt uw bezwaarschrift dan richten aan het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft (het college van burgemeester en wethouders / de burgemeester / de gemeenteraad van de gemeente Borne), en sturen naar Postbus 200, 7620 AE Borne.

Belanghebbende

U kunt alleen bezwaar indienen als u ‘belanghebbende’ bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is. Afhankelijk van het onderwerp van het besluit, houdt dit doorgaans in dat u een bijzonder, individueel belang moet hebben dat zich in voldoende mate onderscheidt van dat van anderen. U bent in ieder geval belanghebbende als het besluit ook aan u gericht is. Wanneer u bezwaar maakt en geen belanghebbende blijkt te zijn, kan uw bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard.

Contact naar aanleiding van uw bezwaarschrift

Na de ontvangst van uw bezwaarschrift wordt er doorgaans op korte termijn contact met u opgenomen door ofwel de secretaris van de commissie advisering bezwaarschriften of iemand van de betreffende vakafdeling. Wellicht is het mogelijk om op een informele manier uw bezwaren weg te nemen door het besluit nader toe te lichten of door samen met alle betrokkenen te kijken naar mogelijke oplossingen. Als uw bezwaren niet op een informele wijze weggenomen kunnen worden of wanneer u daar geen prijs op stelt, zal de formele afhandeling van uw bezwaarschrift worden opgestart. Uw bezwaarschrift wordt dan voorgelegd aan de commissie advisering bezwaarschriften van de gemeente Borne.

Wilt u wel graag een informeel gesprek maar bent u niet gebeld? Neem dan zelf contact op met het secretariaat van de commissie advisering bezwaarschriften via info@borne.nl of telefoonnummer 074 - 265 8686externe-link-icoon.

Onafhankelijke adviescommissie

De commissie advisering bezwaarschriften gemeente Borne is een onafhankelijke commissie die bestaat uit personen die niet wonen en werken in de gemeente Borne. Deze commissie brengt naar aanleiding van het door u ingediende bezwaarschrift een advies uit aan het bestuursorgaan dat dient te beslissen op uw bezwaarschrift.

Hoorzitting

Om een goed advies uit te kunnen brengen zal de commissie u vragen uw bezwaren toe te komen lichten tijdens een hoorzitting. Hier krijgt u vanzelf een uitnodiging voor. U bent niet verplicht om naar de hoorzitting te komen. Tijdens een hoorzitting worden alle betrokken partijen gezamenlijk, dus in elkaars aanwezigheid, gehoord. Vervolgens brengt de commissie, doorgaans binnen vier weken, een advies uit aan het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft. Het betreffende bestuursorgaan neemt daarna een beslissing op uw bezwaar. U ontvangt het advies van de commissie te zijner tijd samen met de beslissing op uw bezwaar.

Soms krijgt u geen uitnodiging voor een hoorzitting. Als uw bezwaarschrift bijvoorbeeld te laat is ingediend of wanneer meteen duidelijk is dat u geen belanghebbende bent, kan de commissie ook een advies aan het bestuursorgaan geven zonder dat er een hoorzitting is geweest.

Openbare hoorzitting

De hoorzittingen van de commissie zijn in principe openbaar tenzij het bezwaar gericht is tegen een besluit op grond van de Participatiewet (waaronder Bijzondere bijstand en minimabeleid), Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Verordening leerlingenvervoer, schuldhulpdienstverlening en gehandicaptenparkeerkaart.

Openbaar betekent dat meerdere mensen bij de hoorzitting aanwezig kunnen zijn, zoals een vergunninghouder of buurtbewoner maar ook iemand van de pers.

Stukken ter voorbereiding op de hoorzitting:

Ter voorbereiding op de hoorzitting wordt namens het college een verweerschrift gemaakt waarin het college aangeeft hoe het besluit, waartegen u bezwaar maakt, tot stand is gekomen en welke wetten van toepassing zijn. Ook reageert het college in het verweerschrift op uw bezwaren. U krijgt dit verweerschrift, samen met alle andere relevante stukken, een week voor de hoorzitting toegestuurd. U ontvangt dezelfde stukken als de commissie zodat iedereen tijdens de hoorzitting over dezelfde informatie beschikt.

De agenda van een openbare hoorzitting kan ook worden toegezonden aan de pers. De pers kan stukken opvragen als zij denken dat het om nieuwswaardige zaken gaat. De aan de pers toe te sturen stukken worden geanonimiseerd.

Hoe zit het met uw privacy?

Wanneer u bezwaar aantekent tegen een omgevingsvergunning of ander besluit waar meerdere mensen bij betrokken zijn, dan wordt uw bezwaar ook toegezonden aan deze betrokken partijen.

Soms wordt er door meerdere mensen bezwaar gemaakt tegen één besluit. Deze bezwaren worden dan gezamenlijk in één hoorzitting behandeld. Alle bezwaarschriften worden toegevoegd aan de stukken voor de hoorzitting die vervolgens worden toegezonden aan alle betrokkenen. Uw naam en adres zijn dan zichtbaar voor die betrokkenen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht dienen wij belanghebbenden namelijk te informeren. Dit informeren betekent echter niet dat uw bezwaarschrift openbaar wordt gemaakt voor een ieder.

Zoals hiervoor is aangegeven kunnen er ook stukken (van een openbare hoorzitting) worden opgevraagd door de pers. Wanneer dat het geval is zullen we namen en andere gevoelige gegevens weghalen. Namen van bedrijven, verenigingen en dergelijke worden niet weggehaald omdat deze niet leiden naar een bepaald persoon. We volgen hierin de privacywetgeving zoals de Algemene verordening gegevensbescherming.

Beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing die het bestuursorgaan heeft genomen op uw bezwaarschrift, dan kunt u daartegen beroep aantekenen bij de rechtbank Overijssel. Het beroepschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit van de gemeente bekend is gemaakt (is toegezonden of gepubliceerd).

U kunt uw beroep digitaal indienen via www.rechtspraak.nlexterne-link-icoon. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Als u geen gebruik wilt maken van de mogelijkheid om digitaal beroep in te dienen dan kunt u dit ook schriftelijk doen. Dateer en onderteken het beroepschrift. Daarna kunt u het beroepschrift sturen naar de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB  Zwolle.

In het beroepschrift vermeldt u in ieder geval:

  • Uw naam en adres
  • Het besluit waartegen u in beroep gaat
  • Waarom u het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan
  • Wat de beslissing volgens u moet zijn

Stuur de stukken die belangrijk zijn voor de rechter mee met het beroepschrift. In elk geval de beslissing op het bezwaarschrift waartegen u beroep instelt én eventuele documenten en foto’s waarmee u uw standpunt onderbouwt.

Voorlopige voorziening

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een beslissing van een overheidsorganisatie? Of bent u in beroep gegaan? Dan moet u wachten op een beslissing van die overheidsorganisatie of op de uitspraak van de rechter. In sommige gevallen kunt u daar niet op wachten. Bijvoorbeeld bij spoed of bij beslissingen met onherstelbare gevolgen. Denk aan een vergunning om een boom te kappen. U kunt dan bij de rechter een voorlopige voorziening aanvragen. Een voorlopige voorzieningexterne-link-icoon is een apart proces, naast uw bezwaar of beroep waarbij de voorzieningenrechter een voorlopig besluit kan nemen in afwachting van de eindbeslissing. Ook de voorlopige voorziening kunt u digitaal aanvragen. Informatie daarover vindt u op  www.rechtspraak.nlexterne-link-icoon.

Kosten

De behandeling van een bezwaarschrift is gratis. Als u vanwege een bezwaarschrift kosten heeft gemaakt, bijvoorbeeld voor professionele rechtsbijstand, dan kunt u vragen om een vergoeding voor deze kosten. Het verzoek daartoe kunt u doen in uw bezwaarschrift maar mag ook later. Het verzoek om een vergoeding van de gemaakte kosten moet in ieder geval zijn ingediend voordat over het bezwaarschrift is beslist. De beslissing over de kostenvergoeding is een onderdeel van de beslissing op het bezwaarschrift.

Als u in beroep gaat bij de rechtbank, kost dat wel geld. Dat noemen we griffierecht. Vindt de rechter dat u gelijk heeft? Dan krijgt u deze kosten terug. De tarieven van het griffierecht zijn te vinden op www.rechtspraak.nlexterne-link-icoon

Meer informatie

Wilt u meer informatie over bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid? Kijk dan op de website van Rijksoverheidexterne-link-icoon.