Gemeentehuis

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit, bezwaar maken of beroep instellen bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft.

Bezwaar maken

Bezwaar maken kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht. U kunt alleen een bezwaar indienen als u ‘belanghebbende’ bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

Digitaal bezwaar maken

U kunt digitaal bezwaar maken. Klik op de daarvoor bestemde knop. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt ook schriftelijk (per post) bezwaar maken. U kunt dit richten aan het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft (het college van burgemeester en wethouders/de burgemeester/ de gemeenteraad) van de gemeente Borne Postbus 200, 7620 AE Borne.

Bezwaarschriften worden voorgelegd aan de commissie advisering bezwaarschriften. Zij geven een advies over de te nemen beslissing op bezwaar. Deze commissie bestaat uit van het gemeentebestuur onafhankelijke personen. U kunt in beroep gaan bij de rechtbank als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift (zie het kopje ‘beroep instellen’).

Eerst bezwaar, dan beroep

In de meeste gevallen is het verplicht voorafgaand aan beroep, de bezwaarschriftprocedure te doorlopen, maar in enkele gevallen bestaat er geen bezwaarschriftprocedure. U kunt dan tegen een besluit van een bestuursorgaan meteen beroep instellen bij de rechter. Bij de beslissing van het bestuursorgaan staat vermeld of u in beroep kunt gaan, waar u dit kunt doen en binnen welke termijn. Ontbreekt deze informatie dan kunt u dit navragen bij de gemeente.

Beroep instellen

Als u het niet eens bent met de beslissing op een bezwaar dat u heeft gemaakt, dan kunt u bij de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle hiertegen in beroep gaan.

Het beroepschrift moet binnen zes weken nadat het besluit van de gemeente is bekend gemaakt worden ingediend. Vergeet niet om het besluit mee te sturen waar u eerder bezwaar tegen hebt gemaakt. Stuur ook andere documenten mee die van belang zijn.

U kunt ook digitaal beroep instellen en om een voorlopige voorziening vragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Eisen bezwaar en beroep

Een bezwaarschrift of een beroepschrift moet aan de volgende eisen voldoen:

•    uw naam en adres
•    de datum waarop het bezwaar of het beroepschrift is geschreven
•    een omschrijving van het gemeentelijke besluit waartegen u in beroep gaat
•    stuur, als dat kan, een kopie mee van het gemeentelijke besluit waar u het niet mee eens bent
•    de reden waarom u bezwaar maakt of in beroep gaat
•    uw handtekening

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Wanneer u van mening bent dat u, gelet op uw belangen, niet kunt wachten op de behandeling van het bezwaarschrift, kunt u voor een uitspraak op korte termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel.

Adres:
Rechtbank Overijssel
t.a.v. Afdeling Bestuursrecht
Postbus 10067
8000 GB  Zwolle

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Kosten

De behandeling van een bezwaarschrift is gratis. Als u vanwege een bezwaarschrift kosten heeft gemaakt, bijvoorbeeld voor professionele rechtsbijstand, dan kunt u een verzoek doen voor vergoeding. Dit verzoek moet ingediend zijn voordat over het bezwaarschrift is beslist. De beslissing over de kostenvergoeding is een onderdeel van de beslissing op het bezwaarschrift.

Als u in beroep gaat bij de rechtbank, kost dat wel geld. Dat noemen we griffierecht. Vindt de rechter dat u gelijk heeft? Dan krijgt u deze kosten terug. De tarieven van het griffierecht zijn te vinden op www.rechtspraak.nl.