Afbeelding Stroom-esch

Bestemmingsplan

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat onder meer waarvoor grond mag worden gebruikt. Bijvoorbeeld of, en wat, er gebouwd mag worden. Woningen mogen bijvoorbeeld worden gebouwd in een gebied met de bestemming ‘wonen' en bedrijven in een gebied met de bestemming ‘bedrijven'. De belangrijkste afmetingen staan ook in een bestemmingsplan. Zo staat in een bestemmingsplan aangegeven tot hoe ver u mag bouwen en welke maximale hoogte u dient aan te houden.

Een bestemmingsplan kent 3 onderdelen:

  1. Een toelichting, hierin zijn de kenmerken van een wijk vastgelegd. Ook maakt de gemeente in de toelichting duidelijk wat haar bedoelingen zijn met het gebied of de buurt.
  2. Een verbeelding, dat is een soort landkaart van het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft.
  3. Regels, die beschrijven welk soort bebouwing er mag komen. Daarnaast leggen de regels vast hoe er gebouwd mag worden. Zo wordt bijvoorbeeld de maximale hoogte of breedte van bouwwerken genoemd.

Regels over bestemmingsplannen zijn terug te vinden in:

  •     Wet ruimtelijke ordening;
  •     Besluit ruimtelijke ordening.

De volledige wetteksten zijn te vinden op wetten.overheid.nlexterne-link-icoon.

Als een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt, wordt dit vermeld op deze website via Actueel/Archief Wettelijke publicaties en op de Gemeentepagina in De Week van Borne.

Bestemmingsplannen kunnen worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon en bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Termijn

  • Nadat de gemeente het bestemmingsplan heeft gemaakt (ontworpen), ligt het ontwerp zes weken voor iedereen ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Ook staat het plan op www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon.
  • In die zes weken kunnen mondelinge of schriftelijke zienswijzen (bezwaren) worden ingediend bij de gemeenteraad. 
  • Het besluit van de gemeenteraad ligt, samen met het bestemmingsplan opnieuw zes weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Ook staat het plan op deze website onder het kopje ‘Ter inzage liggende ruimtelijke plannen’.
  • In die zes weken is beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/externe-link-icoon). Binnen 12 maanden volgt de beslissing op het beroep.

Kosten

Het inzien van een bestemmingsplan is gratis. U betaalt alleen eventuele leges voor het kopiëren van de plannen.

Contact

U kunt uw zienswijzen (bezwaren) in een brief kenbaar maken aan de gemeenteraad.  Voor het mondeling kenbaar maken van zienswijzen kunt u een afspraak maken met het team Ontwikkeling van de afdeling Grondgebied via telefoonnummer 074 - 265 86 86.