Begroting nieuws

Begroting structureel sluitend ondanks onzekere tijden

12 oktober 2022
Nieuws

Gisteravond is de meerjarenbegroting 2023-2026 gepresenteerd aan de gemeenteraad nadat het college van burgemeester en wethouders donderdag 6 oktober heeft ingestemd met deze meerjarenbegroting. Er is structureel geld voor investeringen in de samenleving en het behoud van onze lokale voorzieningen. We zijn trots op Borne, omdat we ondanks deze onzekere tijden de gemeenteraad kunnen voorstellen om een meerjarig sluitende begroting vast te stellen.

De gemeente Borne gaat ook de bijdrage aan de Vloedbeltverbinding aan de provincie versneld betalen. De kosten daarvan worden gedekt uit de reserves. Desondanks is het structurele en meerjarige beeld sluitend én sluit deze aan bij de speerpunten van het Borns akkoord.

Nieuw beleid

De nieuwe beleidsvoorstellen worden benoemd in de eerste begrotingswijziging. Daarbij wordt structureel geld opgenomen voor prijsstijgingen van projecten en het sociaal domein (verhoging van de stelpost Prijscompensatie), buurtsportcoaches, invoering van de Wet open overheid (Woo), de stelpost Beleidsontwikkeling en het Huis van Borne. En er zijn mogelijkheden om met incidenteel geld invulling te geven aan belangrijke onderwerpen die de door de raad zijn benoemd in het Borns akkoord. Ook met de eerste begrotingswijziging zijn we financieel op orde.

Ambities en toenemende kosten

De gemeente Borne blijft investeren in de samenleving én om een financieel gezonde gemeente te blijven. De komende jaren komen er echter grote opgaven op ons af op het gebied van bestaanszekerheid, klimaat, vertrouwen en transparantie, kostenstijgingen, wonen en een inclusieve samenleving. De raad en het college moeten daarom bestuurskracht tonen door samen de schouders onder ambities te zetten en samen te kijken op welke manier we het beste kunnen omgaan met de toenemende kosten.

De begroting wordt in de raadsvergadering van 8 november door de raad behandeld.

In bijgevoegde infographic ziet u de begroting in één oogopslag.