Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt blijven doen aan de maatschappij.

De gemeente kan u begeleiden als het gaat om:

  • Begeleiding bij participatie en zelfredzaamheid van mensen met een beperking;
  • Dagbesteding;
  • Organisatie van kortdurend verblijf;
  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging;
  • Beschermd wonen gericht op participatie (uitvoering door de gemeente Enschede als centrumgemeente).

Samen met u bekijken wij welke hulp u precies nodig heeft.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg is bedoeld voor iedereen die niet meer thuis kan wonen. De verantwoordelijkheid voor de organisatie van de zorg of het pgb ligt bij het zorgkantoor. Een indicatie voor langdurige zorg wordt afgegeven door het CIZ.

Mantelzorgondersteuning

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onmisbaar. Niet voor niets worden zij het sociale cement van de samenleving genoemd. Ze doen niet alleen zélf actief mee, maar zorgen ook dat andere, vaak kwetsbare, groepen kunnen meedoen. Door de vrijwillige inzet van burgers kunnen meer mensen zelf de regie van hun leven in handen houden.

Jaarlijkse waardering

Mantelzorgers onderscheiden zich van vrijwilligers doordat de zorg die zij verlenen niet vrijblijvend is. Mantelzorg kan als een belasting worden ervaren, bijvoorbeeld als de zorg moeilijk te combineren is met een betaalde baan en/of de thuissituatie. De gemeente Borne biedt mantelzorgers een zogenoemde jaarlijkse waardering aan met als doel de mantelzorger te ondersteunen.

Maatwerk

Mantelzorgers die inwoners van de gemeente Borne verzorgen, kunnen hiervoor in aanmerking komen. De mantelzorger hoeft zelf geen inwoner te zijn van Borne. Mantelzorgers gaan met de gemeente in gesprek over de mogelijkheden van ondersteuning die er zijn om mantelzorgtaken te kunnen blijven doen. Individueel maatwerk dus.

Ondersteuningsvormen

Stichting Informele Zorg Twente ontwikkelt in overleg met de mantelzorger activiteiten of ondersteuningsvormen. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het bezoeken van een mantelzorgcafé of een dag van de mantelzorg, het volgen van specifieke cursussen voor mantelzorgers,  het bieden van respijtzorg of begeleid vervoer door vrijwilligers.

Mantelzorgers kunnen voor informatie of ondersteuning terecht bij Lenneke Herben (email: l.herben@siztwente.nl). Ze werkt als consulent bij het Steunpunt Mantelzorg Borne (onderdeel van het Steunpunt Informele Zorg):

Steunpunt Mantelzorg Borne
Marktstraat 23, 7622 CP Borne
Tel. (085) 77 31 720
Website: www.siztwente.nl

In ons Beleidsplan Wmo (Pdf, 2 MB) en de PDFVerordening Jeugd en Wmo Gemeente Borne (versie na wijziging 5-3-2019).pdf leest u wat het beleid in Borne betekent. Nadere regels voor de uitvoering staan in:

PDFBeleidsregels WMO.pdf (227 kB)

Aanbieders

De zorgaanbieders die in 2019 in Twente een contract hebben gekregen, vindt u in bijgaand document:

Bestandaanbieders gemeente Borne 2019

 

Uw gegevens

De gemeente ontvangt uw gegevens van de Rijksoverheid via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) en zorgkantoren. Hiervoor is uw toestemming niet nodig.

U krijgt bericht van de gemeente zodra wij uw gegevens hebben ontvangen.  Wij krijgen geen (medische) dossiers. Mochten wij deze nodig, dan vragen we u om deze gegevens. Alleen met uw toestemming, mogen wij uw gegevens uitwisselen met uw aanbieder en het CAK.

Als u een PGB heeft, mag de gemeente uw gegevens na uw toestemming uitwisselen met de SVB. 

Bezwaar

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente. U kunt dan een bezwaarschrift indienen. Dit doet u in de vorm van een brief. Deze brief stuurt u naar het college van burgermeester en wethouders van uw gemeente. Deze brief heet een bezwaarschrift. Onder klachtenregeling vindt u meer informatie. Heeft u een klacht over een zorgaanbieder? Dan kunt u bij de betreffende zorgaanbieder een klacht neerleggen.

Zelf doen

Vaak maakt een aanpassing aan uw woning het mogelijk langer te blijven wonen. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw woning? Doe dan de test op www.huistest.nl of kijk op www.langzultuwonen.nl voor meer informatie. Als u door een beperking problemen ervaart in uw woning kan de gemeente met u meedenken voor een passende oplossing.

Aanpassen of verhuizen?

Moet uw huis worden aangepast zodat u er langer zelfstandig kunt blijven wonen? Of is verhuizen naar een andere woning voor u een betere oplossing? Ervaart u door een beperking problemen in het wonen? Als u deze niet zelf kunt oplossen, kan wellicht de gemeente de aanpassing of de kosten voor de verhuizing betalen. De consulent van de gemeente Borne kan u hierover meer informatie geven. 

Voor meer informatie, of het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met de gemeente Borne, telefoon (074) 26 58 500 of een e-mail versturen aan wmo-jeugd@borne.nl.

Voor mensen met een beperking, zijn (dagelijkse) zaken niet altijd eenvoudig. De gemeente denkt graag met u mee. Ook kunnen wij u in contact brengen met organisaties, verenigingen en bedrijven die u verder kunnen helpen.

U kunt ons op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur bereiken op (074) 265 8500 en via wmo-jeugd@borne.nl. Heeft u liever persoonlijk contact? Dan bent u uiteraard ook welkom in het gemeentehuis.

Spoed

Voor zaken rondom veiligheid, kindermishandeling en huiselijk geweld, die niet kunnen wachten tot een volgende werkdag, kunt u contact op nemen met Veilig Thuis Twente via tel. (0800) 2000.

De Adviesraad Sociaal Domein Borne is een adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan burgemeester en wethouders van de gemeente Borne over de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet. De Adviesraad Sociaal Domein Borne vergadert acht keer per jaar en wanneer nodig vaker.

U kunt de Adviesraad Sociaal Domein op de volgende manieren bereiken:

Kijk voor meer informatie op de website van de adviesraad.