Vacatures Adviesraad Sociaal Domein

Vacatures Adviesraad Sociaal Domein

13 september 2022
Nieuws

De Adviesraad Sociaal Domein is een adviesorgaan dat actief meedenkt en gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het college van B&W van de gemeente Borne over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. De adviesraad vergadert ongeveer acht keer per jaar op dinsdagmiddag tussen 13.30 uur en 16.30 uur. Onderwerpen die zoal aan de orde komen, zijn: vervoer, huishoudelijke ondersteuning, mantelzorg, mensen met een beperking, inkoop zorg, jeugdzorg, minimabeleid en participatie in werk en inkomen. Vanwege regulier aftreden van een aantal leden is de adviesraad op zoek naar 2 nieuwe leden voor de Adviesraad Sociaal Domein Borne M/V. Gezocht wordt naar leden met affiniteit- en of ervaring met het Sociaal Domein. Een taakverdeling vindt in overleg binnen de adviesraad plaats.