Vacatures Adviesraad Sociaal Domein

Vacatures Adviesraad Sociaal Domein

20 september 2022
Nieuws

De Adviesraad Sociaal Domein is een adviesorgaan dat actief meedenkt en gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het college van B&W van de gemeente Borne over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. De adviesraad vergadert ongeveer acht keer per jaar op dinsdagmiddag tussen 13.30 uur en 16.30 uur. Onderwerpen die zoal aan de orde komen, zijn: vervoer, huishoudelijke ondersteuning, mantelzorg, mensen met een beperking, inkoop zorg, jeugdzorg, minimabeleid en participatie in werk en inkomen. Vanwege regulier aftreden van een aantal leden is de adviesraad op zoek naar 2 nieuwe leden voor de Adviesraad Sociaal Domein Borne M/V. Gezocht wordt naar leden met affiniteit- en of ervaring met het Sociaal Domein. Een taakverdeling vindt in overleg binnen de adviesraad plaats.

Profiel
U bent een betrokken burger die midden in de Bornse samenleving staat en ziet wat er in de praktijk gebeurt en/of nodig is. U bent in staat mee te denken bij de ontwikkeling van beleidsvoorstellen en u kunt ten behoeve van die voorstellen (in samenspraak met de overige leden) een advies uitbrengen. U hebt geen bestuurlijke relatie met zorgaanbieders, zorgleveranciers of zorgverleners die werkzaam zijn voor de gemeente Borne. De functie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad, het college en/of raadscommissies en het werknemerschap van de gemeente Borne.

Functie
Leden van de adviesraad Sociaal Domein:

  • voelen zich betrokken bij het sociaal domein en zijn bereid zich daar verder in te verdiepen;
  • hebben kennis van lokale besluitvormingsprocessen of zijn bereid zich daar (verder) in te verdiepen;
  • zijn in staat om vanuit de eigen kennis en ervaring een bijdrage te leveren in de advisering over de Bornse invulling van het beleid op het Sociale Domein;
  • werken samen met andere leden van de adviesraad om gezamenlijke standpunten en adviezen te formuleren;
  • zijn in staat netwerken te ontwikkelen, te onderhouden en contacten te leggen met de achterban in het sociaal domein in Borne,
  • hebben organisatorische en/of bestuurlijke ervaring opgedaan in werk- of vrijwilligersorganisatie;
  • zijn woonachtig in de gemeente Borne (Borne, Hertme of Zenderen).

Vergoeding
Er wordt een vergoeding per vergadering toegekend.

Informatie
Voor meer inhoudelijke informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de secretaris van de adviesraad sociaal domein Borne, de heer Jieles van Daalen, tel. 06 - 5129 1033. Tevens kunt u informatie over de vacature en de raad vinden op www.adviesraadsociaaldomeinborne.nl.

Reageren
Stuur uw brief met motivatie en CV vóór 15 oktober 2022 aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7620 AE Borne, onder vermelding van Vacature Raad Sociaal Domein of per mail naar info@borne.nl t.a.v. mevrouw J. Eggert.