Verbindingsweg met spooronderdoorgang

Het bestaande spoor vormt samen met de N743 een grote barrière in Borne, de enige gemeente met nog vijf gelijkvloerse kruisingen in de kern. Op 30 oktober 2014 heeft de gemeenteraad van Borne de Totaalvisie voor de aanpak van de spoorse doorsnijding en de barrièrewerking van de N743 in de gemeente Borne vastgesteld. In deze Totaalvisie zijn de verschillende maatregelen voor spoor en wegen opgenomen. De eerste stapsteen van de Totaalvisie is het realiseren van de Verbindingsweg met spooronderdoorgang aan de westkant van Borne en het afsluiten van de spoorwegovergang in de Oonksweg. De aanleg van de spooronderdoorgang verbetert de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in Borne. Door deze spooronderdoorgang in een nieuwe verbindingsweg aan te leggen wordt het regionale verkeer om Borne geleid.

Eerste stapsteen
De gemeenteraad heeft op 4 juni 2015 besloten de eerste stapsteen te realiseren. Op 29 september jongstleden heeft de raad het daarvoor benodigde budget in de gemeentebegroting vastgesteld. Op 15 december 2015 heeft het college van B & W vervolgens  ingestemd met het voorstel om te starten met de ontwerpfase van het project Verbindingsweg met spooronderdoorgang. Op 24 juni 2016 heeft de gemeente Borne hiervoor een contract getekend met V.O.F. Railinfra Solutions. Railinfra Solutions is een samenwerkingsverband tussen de advies- en ingenieursbureaus Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos. Het bedrijf heeft opdracht gekregen de verschillende (deel)plannen en ontwerpen voor de realisatie van de Verbindingsweg en het afsluiten van de overweg in de Oonksweg verder uit te werken. Naar verwachting wordt het ontwerpproces omstreeks het einde van 2016 afgerond.

Communicatie en participatie
Eén van de deelplannen behelst het verder organiseren van een zorgvuldig communicatie- en participatietraject met de omgeving. Doel van dit traject is te komen tot een zo groot mogelijk draagvlak (instemming en ondersteuning) bij alle betrokkenen.

ProRail
In het gehele project Verbindingsweg met spooronderdoorgang is een bijzondere positie weggelegd voor spoorbeheerder ProRail. Het is de gemeente Borne op grond van de Spoorwegwet niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in spoorlijnen. Een dergelijk verbod geldt niet voor ProRail. De medewerking van ProRail is vereist om de spooronderdoorgang te kunnen aanleggen en de overweg in de Oonksweg op te heffen. De gemeente Borne en ProRail hebben daarom een samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor de realisatie van het project Verbindingsweg met spooronderdoorgang.

Totaalvisie
Het bestaande spoor vormt samen met de N743 een grote barrière in Borne, de enige gemeente met nog vijf gelijkvloerse kruisingen in de kern. Er is hard gewerkt om de problematiek van de spoorse doorsnijding voor de toekomst op te lossen. Verschillende onderzoeken hebben geleid tot een Totaalvisie. Hierin is weergegeven welke maatregelen er nodig zijn om de spoorse doorsnijding in relatie tot de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid, voor nu en voor de toekomst op te lossen.

Raadsbesluit en motie
De gemeenteraad heeft naast een raadsbesluit ook een motie aangenomen om te monitoren hoe verkeersstromen in Borne zich gaan ontwikkelen bij de uitvoering van de verschillende stappen in de totaalvisie. Alle maatregelen kunnen namelijk niet gelijktijdig worden uitgevoerd.

Onderzoeken
In opdracht van de gemeente Borne heeft ingenieursbureau Movares in 2013 een haalbaarheidsonderzoek naar de komst van een gemeentelijke Verbindingsweg uitgevoerd.
Tegelijkertijd is een omgevingsanalyse uitgevoerd van de vijf bestaande overwegen en de toekomstige gemeentelijke Verbindingsweg. Daarbij is voor een aantal criteria gekeken naar de effecten bij het realiseren van een spooronderdoorgang.

Schetsontwerp
Klik hier voor een download van het globale overzicht van het tracé van de Verbindingsweg. Aan dit schetsontwerp kunnen geen rechten worden ontleend.

Om van start te kunnen met het ontwerp van de verbindingsweg en eerste spooronderdoorgang in Borne, heeft de gemeente Borne de hulp nodig van omwonenden, grondeigenaren en andere belanghebbenden. Speciaal voor deze betrokkenen is op maandag 3 oktober een informatieavond gehouden in het Kulturhus in Borne.

Wat gaat er de komende tijd allemaal gebeuren en wat is de rol van de betrokkenen daarin? Om antwoord te geven op die vragen zijn onder andere bewoners van de wijk ’t Oldhof, ondernemers van De Molenkamp en omliggende grondeigenaren, de afgelopen tijd per brief uitgenodigd voor de informatieavond.

Onder andere wethouder Herman Mulder en projectleider Bernd van den Dolder van de gemeente Borne, hebben de ruim 200 aanwezigen persoonlijk bijgepraat over de nieuwe weg in Borne, die vanaf 2020 gerealiseerd moet worden.

Informatieavond

Informatietafels

Na dit informatieve gedeelte konden betrokkenen terecht aan ‘informatietafels’. Samen met medewerkers van adviesbureau EURUS, dat de gemeente op communicatie en participatie gebied adviseert bij de ontwikkeling van het project, en Rail Infra Solutions (RIS), verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling van de verbindingsweg en de spooronderdoorgang, heeft de gemeente vragen beantwoord over:

 • Communicatie en participatie (Wat kunnen de betrokkenen doen?)
 • Bestemmingsplanprocedure (Wat gaat er allemaal gebeuren?)
 • Verkeer en ontwerp (Wat zijn de gevolgen voor de omgeving?)

Meedenkavonden

Op deze vragen wordt verder ingegaan tijdens de meedenkavonden die de gemeente per deelgebied organiseert rondom het project. Deze vinden plaats op 12 (Molenkamp), 13 (Oldhof) en 27 oktober (spooronderdoorgang). Geïnteresseerden konden zich hier tijdens de informatieavond voor inschrijven.

Voor mensen uit Zenderen die graag mee willen denken, wordt op woensdag 30 november een meedenkavond gehouden. Tijdens de meedenkavonden worden betrokkenen uitgenodigd om actief mee te denken over het ontwerp en de realisatie van het project.

Zo’n 50 bewoners, ondernemers en belanghebbenden hebben woensdag 12 oktober meegedacht over de ontsluiting van deelgebied Molenkamp op de nieuw aan te leggen verbindingsweg in Borne. De meedenkavond vond plaats in Erve Hondeborg in Zenderen.

Voorafgaand aan de meedenksessie lichtte projectleider Bernd van den Dolder nog even kort de keuze van de Raad toe; de keuze voor de aanleg van de verbindingsweg, de eerste spooronderdoorgang en het afsluiten van de Oonksweg. Ook de keuze voor de lange termijn werd toegelicht; de aanleg van de door bewoners van Borne, Zenderen en Hertme gekozen variant 5b (regionale rondweg).

Op onderstaande kaart is stap 1 van de Totaalvisie 2014 te zien. Op de kaart staat ook de variant 5B in een kleiner kader ingetekend.

Groepsgesprekken

Na het informatieve gedeelte gingen de aanwezigen in zes groepen uiteen om verschillende varianten voor een ontsluiting van de Molenkamp te bespreken, onder begeleiding van medewerkers van de gemeente, Rail Infra Solutions (verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling van de verbindingsweg en de spooronderdoorgang) en Eurus, een adviesbureau dat de gemeente adviseert bij de ontwikkeling van het project. Bewoners hadden zowel vragen als zorgen over de gemaakte keuzes door de Raad. Waarom komt er een Verbindingsweg? Lost dit de files in de spits op? Waarom wordt de Oonksweg afgesloten? Maar er leefden ook vragen als: Komt er een rotonde bij mij voor de deur? Hoeveel meter zit er tussen de Molenkamp en de Verbindingsweg?

Uiteindelijk werden er per tafel meerdere varianten op plattegronden ingetekend. Deze varianten werden weer in 3x2 groepen aan elkaar voorgelegd en bediscussieerd.

Molenkamp meedenkavondMolenkamp meedenkavond 2

Uitkomsten

De voorzitters van de groepen lichtten de uitkomsten van de verschillende groepen toe aan de gehele zaal. De varianten die in de verschillende groepen besproken zijn, kwamen aardig overeen. Van een ontsluiting via de Hanzestraat, Gildestraat of de Ambachtstraat op de Verbindingsweg tot een ontsluiting van de Gildestraat naar de Zenderensestraat. Een terugkerend punt was de discussie over het afsluiten van de Oonksweg en het waarom van de Verbindingsweg en de spooronderdoorgang op deze plek en niet op bijvoorbeeld de Bornebroeksestraat.

Terugkoppelavonden

De verschillende ideeën, ontwerpen en discussiepunten worden door de gemeente betrokken bij de totstandkoming van het ontwerp en teruggekoppeld tijdens de zogenoemde terugkoppelavonden. De mensen die op de meedenkavond aanwezig waren, ontvangen hiervoor een uitnodiging.  

Een dertigtal bewoners en belanghebbenden waren donderdag 13 oktober aanwezig in het Sportcafé van het Wooldrik om mee te denken over het ontwerp van de Verbindingsweg. Na een inleiding van Rudi Theunissen (Adviesbureau Eurus) en Bernd van den Dolder (projectleider van de gemeente Borne) gingen de mensen uiteen in vier groepen om te praten over de ontsluiting van de woonwijk op de Verbindingsweg, de recreatieve routes en de inpassing van de weg in het groen.

Eensgezind

Bewoners waren eensgezind in hun mening deze avond. Het afsluiten van de Oonksweg brengt volgens de aanwezigen minder verkeersdrukte en meer verkeersveiligheid voor de bewoners van ’t Oldhof. De bewoners zien het liefst dat de weg verdiept wordt aangelegd in verband met veiligheid, licht, geluid en fijnstof afkomstig van het verkeer en het behouden van het zicht op het groen. Tevens zien zij graag dat de weg een 60 km/u weg wordt. De ontsluiting van de wijk zien zij het liefst op een rotonde ter hoogte van de Hosbekkeweg. Tot slot is men voor een ongelijkvloerse doorgang voor fietsers en voetgangers vanuit de Beerninksweg richting bijvoorbeeld de Meester Thienweg.

In december volgt een terugkoppelavond voor deelgebied ’t Oldhof. De mensen die op de meedenkavond aanwezig waren, ontvangen hiervoor een uitnodiging.  

Welke maatregelen zijn nodig om de gevolgen van de verbindingsweg te beperken voor het verkeer in Zenderen? Daarover is de gemeente woensdag 30 november met inwoners in gesprek gegaan tijdens de meedenkavond in Sindron in Zenderen.

Welke hinder ervaart u? Wat kan er beter? En welke maatregelen zijn daarvoor nodig? Aan de hand van deze vragen zijn de bewoners in zes groepen met het projectteam van de gemeente aan de slag gegaan. De input uit de verschillende groepen is door de gespreksleiders van de het projectteam genoteerd. Waar mogelijk zijn vragen beantwoord.

De inwoners van Zenderen zijn gelijkgestemd over de huidige verkeerssituatie in Zenderen. Er wordt met name hinder ervaren van de hoeveelheid verkeer dat door het dorp rijdt. Zowel in de ochtend- als in de avonduren staat het verkeer grotendeels vast volgens de inwoners. Als oplossing zien velen een weg om Zenderen heen. De beste oplossing ligt volgens de aanwezigen van de avond niet in Zenderen zelf.

Bevindingen


De bevindingen van de avond worden gebruikt voor het onderzoek, dat wordt gedaan naar het beperken van de nadelige gevolgen voor Zenderen (door de aanleg van de verbindingsweg). Dit onderzoek wordt gedaan naar aanleiding van een motie, die is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 september 2015.

De meedenkavond voor Zenderen is georganiseerd in samenwerking met de dorpsraad.

Het bestaande spoor in Borne vormt samen met de N743 een grote barrière in Borne, zowel op het gebied van verkeer als op het gebied van veiligheid. Om de spoorse doorsnijding en de barrièrewerking van de N743 aan te pakken, is op 30 oktober 2014 de Totaalvisie vastgesteld. Eén van de maatregelen is het aanleggen van een verbindingsweg en de eerste spooronderdoorgang in Borne.

Enkele veelgestelde vragen op een rij:

 • Wat is de status van de zogeheten 5B-variant?
  Op basis van meerdere wegontwerpen hebben bewoners van de gemeente Borne in 2012 hun voorkeur uitgesproken voor een nieuwe regionale randweg. Als vervanger voor de N743 biedt een weg langs het Molenkamp uitkomst, of een weg parallel aan de snelweg. Dit in combinatie met een boog om Zenderen, de zogeheten 5B-variant. Deze variant sluit aan bij gemeentelijke ambities en biedt een oplossing voor het verkeer in Zenderen. De 5b-variant , de zogeheten regionale rondweg, is opgenomen in de beleidstukken (visies) van de gemeente en zal in de toekomst worden gerealiseerd. Op de korte termijn wordt eerst de verbindingsweg aangelegd.
 • Waarom een verbindingsweg en spooronderdoorgang?
  In de Totaalvisie zijn de maatregelen voor spoor en wegen opgenomen. De eerste stapsteen is het realiseren van de verbindingsweg met spooronderdoorgang aan de westkant van Borne. Deze verbindingsweg leidt het regionale verkeer om Borne heen waardoor bereikbaarheid en veiligheid worden verbeterd.
 • Waarom wordt de spoorwegovergang in de Oonksweg afgesloten?
  In de Totaalvisie is, in samenspraak met ProRail, opgenomen dat in het kader van veiligheid één van de spoorwegovergangen in Borne dient te worden afgesloten, in dit geval de Oonksweg. Het verkeer dat gebruik maakt van de Oonksweg zal worden opgevangen door de nieuwe verbindingsweg.
   
 • Is het niet mogelijk om de Oonksweg te ondertunnelen?
  De gemeenteraad heeft besloten geen onderdoorgang te realiseren in de Oonksweg omdat deze weg, samen met de Prins Berndhardlaan, geen veilige en bereikbare route is voor doorgaand regionaal verkeer (dat in de toekomst gebruik zal gaan maken van de verbindingsweg). Om de kern van Borne zoveel mogelijk te ontzien van regionaal verkeer, is tevens besloten om de eerste spooronderdoorgang aan de buitenrand van Borne aan te leggen.
 • Wat wordt er verwacht van de betrokkenen?
  Tijdens meedenkavonden hebben omwonenden en grondeigenaren kunnen meedenken over het ontwerp van zowel de verbindingsweg als de spooronderdoorgang. Praktische informatie hierover wordt persoonlijk aan de betrokkenen verstrekt. Verslagen van de avonden vindt u hier. Naast inspraak op het ontwerp, heeft de gemeente toestemming nodig voor (kleinschalig) grondonderzoek op het terrein van de betrokkenen. Zo wordt er o.a. archeologisch en landmeetkundig onderzoek gedaan.  Ook hierover worden betrokkenen persoonlijk geïnformeerd.

Meer informatie?

Op deze site vindt u de data en gespreksverslagen van de informatie- en meedenkavonden. Ook kunt u hier terecht voor nieuws en algemene informatie. Het project wordt aangestuurd vanuit het Projectatelier van de gemeente Borne, te bereiken via  (074)2658590 of via officemanagerPAB@borne.nl.