Verbindingsweg met spooronderdoorgang

Het bestaande spoor vormt samen met de N743 een grote barrière in Borne, de enige gemeente met nog vijf gelijkvloerse kruisingen in de kern. Op 30 oktober 2014 heeft de gemeenteraad van Borne de Totaalvisie voor de aanpak van de spoorse doorsnijding en de barrièrewerking van de N743 in de gemeente Borne vastgesteld.

De eerste stapsteen van de Totaalvisie is het realiseren van de Verbindingsweg met spooronderdoorgang aan de westkant van Borne en het afsluiten van de spoorwegovergang in de Oonksweg. De aanleg van de spooronderdoorgang verbetert de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in Borne. Door deze spooronderdoorgang in een nieuwe verbindingsweg aan te leggen wordt het regionale verkeer om Borne geleid.

Eerste stapsteen
De gemeenteraad heeft op 4 juni 2015 besloten de eerste stapsteen te realiseren. Op 24 juni 2016 heeft de gemeente Borne hiervoor een contract getekend met V.O.F. Railinfra Solutions, een samenwerkingsverband tussen de advies- en ingenieursbureaus Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos. Het bedrijf heeft opdracht gekregen de verschillende (deel)plannen en ontwerpen voor de realisatie van de Verbindingsweg en het afsluiten van de overweg in de Oonksweg uit te werken.

ProRail
In het gehele project Verbindingsweg met spooronderdoorgang is een bijzondere positie weggelegd voor spoorbeheerder ProRail. De medewerking van ProRail is vereist om de spooronderdoorgang te kunnen aanleggen en de overweg in de Oonksweg op te heffen. De gemeente Borne en ProRail hebben daarom een samenwerkingsovereenkomst opgesteld.

Totaalvisie
Het bestaande spoor vormt samen met de N743 een grote barrière in Borne, de enige gemeente met nog vijf gelijkvloerse kruisingen in de kern. Er is hard gewerkt om de problematiek van de spoorse doorsnijding voor de toekomst op te lossen. Verschillende onderzoeken hebben geleid tot een Totaalvisie. Hierin is weergegeven welke maatregelen er nodig zijn om de spoorse doorsnijding in relatie tot de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid, voor nu en voor de toekomst op te lossen.

Raadsbesluit en motie
De gemeenteraad heeft naast een raadsbesluit ook een motie aangenomen om te monitoren hoe verkeersstromen in Borne zich gaan ontwikkelen bij de uitvoering van de verschillende stappen in de totaalvisie. Alle maatregelen kunnen namelijk niet gelijktijdig worden uitgevoerd.

Onderzoeken
In opdracht van de gemeente Borne heeft ingenieursbureau Movares in 2013 een haalbaarheidsonderzoek naar de komst van een gemeentelijke Verbindingsweg uitgevoerd.
Tegelijkertijd is een omgevingsanalyse uitgevoerd van de vijf bestaande overwegen en de toekomstige gemeentelijke Verbindingsweg. Daarbij is voor een aantal criteria gekeken naar de effecten bij het realiseren van een spooronderdoorgang.

Schetsontwerp
Klik hier voor een download van het globale overzicht van het tracé van de Verbindingsweg. Aan dit schetsontwerp kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 

Enkele veelgestelde vragen op een rij:

 • Wat is de status van de zogeheten 5B-variant?
  Op basis van meerdere wegontwerpen hebben bewoners van de gemeente Borne in 2012 hun voorkeur uitgesproken voor een nieuwe regionale randweg. Als vervanger voor de N743 biedt een weg langs het Molenkamp uitkomst, of een weg parallel aan de snelweg. Dit in combinatie met een boog om Zenderen, de zogeheten 5B-variant. Deze variant sluit aan bij gemeentelijke ambities en biedt een oplossing voor het verkeer in Zenderen. De 5b-variant , de zogeheten regionale rondweg, is opgenomen in de beleidstukken (visies) van de gemeente en zal in de toekomst worden gerealiseerd. Op de korte termijn wordt eerst de verbindingsweg aangelegd.
 • Waarom een verbindingsweg en spooronderdoorgang?
  In de Totaalvisie zijn de maatregelen voor spoor en wegen opgenomen. De eerste stapsteen is het realiseren van de verbindingsweg met spooronderdoorgang aan de westkant van Borne. Deze verbindingsweg leidt het regionale verkeer om Borne heen waardoor bereikbaarheid en veiligheid worden verbeterd.
 • Waarom wordt de spoorwegovergang in de Oonksweg afgesloten?
  In de Totaalvisie is, in samenspraak met ProRail, opgenomen dat in het kader van veiligheid één van de spoorwegovergangen in Borne dient te worden afgesloten, in dit geval de Oonksweg. Het verkeer dat gebruik maakt van de Oonksweg zal worden opgevangen door de nieuwe verbindingsweg.
   
 • Is het niet mogelijk om de Oonksweg te ondertunnelen?
  De gemeenteraad heeft besloten geen onderdoorgang te realiseren in de Oonksweg omdat deze weg, samen met de Prins Berndhardlaan, geen veilige en bereikbare route is voor doorgaand regionaal verkeer (dat in de toekomst gebruik zal gaan maken van de verbindingsweg). Om de kern van Borne zoveel mogelijk te ontzien van regionaal verkeer, is tevens besloten om de eerste spooronderdoorgang aan de buitenrand van Borne aan te leggen.
 • Wat wordt er verwacht van de betrokkenen?
  Tijdens meedenkavonden hebben omwonenden en grondeigenaren kunnen meedenken over het ontwerp van zowel de verbindingsweg als de spooronderdoorgang. Praktische informatie hierover wordt persoonlijk aan de betrokkenen verstrekt. Verslagen van de avonden vindt u hier. Naast inspraak op het ontwerp, heeft de gemeente toestemming nodig voor (kleinschalig) grondonderzoek op het terrein van de betrokkenen. Zo wordt er o.a. archeologisch en landmeetkundig onderzoek gedaan.  Ook hierover worden betrokkenen persoonlijk geïnformeerd.

Op deze site vindt u de data en gespreksverslagen van de informatie- en meedenkavonden. Het project wordt aangestuurd vanuit het Projectatelier van de gemeente Borne, te bereiken via  (074)2658590 of via officemanagerPAB@borne.nl.