Portefeuille-verdeling

Burgemeester

Portefeuille

Onderdelen van de portefeuille

Bestuurlijk coördinator van thema’s, onder meer uit raads- en coalitieakkoord

 

Bestuurlijk opdrachtgever voor bestaande en toekomstige (strategische) projecten

Bestuur

Algemeen bestuur

Internationale contacten

Bestuurlijke samenwerking

Bestuurlijke vernieuwing

Regionale samenwerking

Verbonden partijen

 

Veiligheid

Integrale veiligheid *

Openbare orde en veiligheid

Toezicht en handhaving

Veiligheid en leefbaarheid

 

Dienstverlening

Dienstverlening en informatievoorziening

Serviceloket / dienstverlening

Digitale transitie

 

Bedrijfsvoering

Personeel en organisatie

Communicatie

Juridische zaken

Control

Facilitair en huisvesting

Regisserende gemeente en organisatieontwikkeling

Regisserende gemeente Huisvesting gemeentehuis

*) Het onderdeel spoorveiligheid, met inbegrip  van geluid, trillingen en verkeer, is uit integrale veiligheid gehaald en onder gebracht in de portefeuille van wethouder Velten. Rampen en zware ongevallen en vervoer gevaarlijke stoffen blijft onderdeel van de portefeuille van burgemeester Welten.

Wethouder en eerste locoburgemeester

Portefeuille

Onderdelen van de portefeuille

Bestuurlijk coördinator van thema’s, onder meer uit raads- en coalitieakkoord

 

Bestuurlijk opdrachtgever voor bestaande en toekomstige (strategische) projecten

Educatie

Onderwijsbeleid

Kinderopvang

Onderwijshuisvesting / brede school

Instroompunt Bornsche Maten

Instroompunt Stroom Esch

Omgeving

Buitengebied

Omgevingswet

Implementatie Omgevingswet

Opstellen Omgevingsvisie (in samenhang met herijking MijnBorne2030)

Vrije tijd

Recreatie en toerisme Monumentenzorg

 

 

Middelen

Financiën

Grondzaken

Grondexploitaties

 

 

 

 

 

Infrastructuur Zenderen

 

Wethouder en tweede locoburgemeester

Portefeuille

Onderdelen van de portefeuille

Bestuurlijk coördinator van thema’s, onder meer uit raads- en coalitieakkoord

 

Bestuurlijk opdrachtgever voor bestaande en toekomstige (strategische) projecten

Maatschappelijke participatie

Participatiewet

Werk en inkomen

 

Arbeidsmarkt en werkgelegenheid

 

 

Economische Zaken

Bedrijventerreinen (Veldkamp, Molenkamp, Regionaal Bedrijventerrein)

Centrumontwikkeling

Centrumplan

Westermaat-De Veldkamp

Revitalisering Molenkamp

Duurzaamheid

Milieu

Duurzaamheid

Afvalinzameling en –verwerking

Beheer openbare ruimte

Waterbeheer

Duurzaamheid

Energietransitie

Waterbeheer

Wensink Zuid

Energiepark Elhorst Vloedbelt

Vervanging openbare verlichting

 

Overheids-participatie

Wijken en dorpen, Inwonersinitiatieven en participatie

Stimuleren burger- en overheidsparticipatie

 

Sport

Sportzaken

 

’t Wooldrik

Vastgoed

Beleid gemeentelijk vastgoed

 

 

 

Wethouder en derde locoburgemeester

Portefeuille

Onderdelen van de portefeuille

Bestuurlijk coördinator van thema’s, onder meer uit raads- en coalitieakkoord

 

Bestuurlijk opdrachtgever voor bestaande en toekomstige (strategische) projecten

Mobiliteit

Verkeer en vervoer

Spoorveiligheid *

Totaalvisie

Knip in de N743

Fietsers en voetgangers

Spoorveiligheid *

Verbindingsweg met spooronderdoorgang

Fietssnelweg F35

Wonen

Volkshuisvesting

Wonen

Bornsche Maten

Maatschappelijke participatie

WMO

Jeugdhulp

Transformatie-agenda

 

Gezondheid

Publieke gezondheid

 

 

Cultuur

Kunst en cultuur

Cultuuragenda

 

*) Het onderdeel spoorveiligheid, met inbegrip  van geluid, trillingen en verkeer, is uit integrale veiligheid gehaald en onder gebracht in de portefeuille van wethouder Velten. Rampen en zware ongevallen en vervoer gevaarlijke stoffen blijft onderdeel van de portefeuille van burgemeester Welten.