Raadsakkoord

Dit raadsakkoord beschrijft de belangrijke doelen van de gemeenteraad van Borne voor de periode 2018-2022. Het akkoord is tot stand gekomen op basis van inbreng van alle partijen in de gemeenteraad. De Eindbalans van het vorige raadsprogramma 2014-2018 is gebruikt als vertrekpunt bij het bepalen van de doelen en ambities.Tijdens de gesprekken om te komen tot dit raadsakkoord bleek dat over enkele onderwerpen de standpunten verdeeld zijn. Alle partijen zien het belang van het oplossen van de infrastructurele problemen van Borne, de verkeerssituatie in Zenderen en het verbeteren van de spoorveiligheid, maar partijen zijn het niet eens over de oplossingsrichtingen. Die verschillen worden gerespecteerd. Daarom is er voor gekozen om deze onderwerpen niet in dit raadsakkoord op te nemen. Deze zijn opgenomen in het PDFcoalitieakkoord. Het raadsakkoord is bedoeld als leidraad. Het is geen uitputtend overzicht van alle taken en activiteiten van de gemeente Borne. De praktijk vraagt om bijsturing en om het inspelen op nieuwe ontwikkelingen, die nu nog niet of onvoldoende bekend zijn en vaak ook niet voorspelbaar zijn.

Doelen zijn zo veel mogelijk concreet geformuleerd. Ook is per onderwerp aangeven hoe de samenleving betrokken kan worden en waar mogelijk is ook een inschatting gemaakt van de kosten. We beseffen ons dat de wensen de (financiële) mogelijkheden overstijgen en er keuzes gemaakt moeten worden. Bij nieuwe beleidsontwikkelingen verwachten we van het college een goede inhoudelijke en financiële onderbouwing. Op basis hiervan besluiten wij om geld beschikbaar te stellen en hoe we dit betalen. Voor de dekking maken wij telkens een afweging tussen het inzetten van bestaande middelen, nieuwe middelen, middelen van derden en belastingverhoging. We zullen terughoudend zijn met verhoging van gemeentelijke belastingen en dit middel uitsluitend inzetten voor ontwikkelingen die rechtstreeks ten goede komen aan een groot deel van onze inwoners.

MijnRaad2030, samen voor Borne, Hertme en Zenderen!

U kunt de documenten downloaden via onderstaande links:
• PDFVolledig raadsakkoord
• PDFSamenvatting raadsakkoord
• PDFPublieksversie raadsakkoord
• PDFCoalitieakkoord

De onderwerpen van dit raadsakkoord zijn ondergebracht in drie hoofdthema’s, die voor ons de rode draad voor de komende vier jaar vormen:

Solidair Borne
Een van onze uitgangspunten is en blijft dat iedereen in Borne in staat moet worden gesteld om volwaardig in onze samenleving mee te doen. Mensen moeten mee willen doen, maar ook ruimte krijgen om daadwerkelijk mee te kunnen doen. Dat vraagt inzet van ons allemaal. Het Sociaal Fonds is een van de middelen om ons doel te bereiken.

Duurzaam Borne
Ook lokaal ligt er een grote opgave op het gebied van duurzaamheid. Het is een containerbegrip, dat meer is dan het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen, CO2-uitstoot en restafval. In deze raadsperiode willen we onze doelen concreet maken en stappen zetten om die doelen te bereiken.

Verbindend Borne
We leven in een complexe wereld waarin alles met elkaar samenhangt. Toch is het niet vanzelfsprekend dat de verbinding wordt gemaakt tussen ontwikkelingen en onderwerpen die met elkaar samenhangen en die elkaar beïnvloeden. De gemeente -bestuur en organisatie gebruikt regievoering, overheidsparticipatie, samenwerking en bestuurlijke vernieuwing om verbinding te maken en te houden met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Jaarlijks en als daar aanleiding voor is, zullen we de uitvoering van (onderdelen van) dit raadsakkoord evalueren en onze doelen zo nodig bijstellen. We roepen onze inwoners en organisaties op, om met ons mee te denken over het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het nemen van initiatieven.

De inhoud van het raadsakkoord vindt u PDFhier.
Er is ook een PDFpublieksversie van het raadsakkoord.

Het raadsakkoord [link naar document Raadsakkoord]  beschrijft onze doelen voor de periode 2018-2022.  Wensen overstijgen de (financiële) mogelijkheden en we zullen dus keuzes moeten maken. We verhogen gemeentelijke belastingen uitsluitend voor ontwikkelingen die rechtstreeks ten goede komen aan een groot deel van onze inwoners.

Ons akkoord heeft drie hoofdthema’s: Solidair Borne, Duurzaam Borne en Verbindend Borne.
We vragen inwoners en organisaties om met ons mee te denken over het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het nemen van initiatieven vanuit ons motto:

MijnRaad2030, samen voor Borne, Hertme en Zenderen!

De volledige samenvatting van het raadsakkoord vindt u via de volgende link: PDFSamenvatting raadsakkoord 

De publieksversie van het raadsprogramma vindt u via de volgende link: PDFPublieksversie raadsprogramma