Nota's

Protocol voor verwerken van persoonsgegevens
Gemeenten werken in het sociaal domein samen met verschillende organisaties. In het belang van een goed zorgaanbod is het uitwisselen van  persoonsgegevens soms nodig. Hiervoor heeft de gemeente Borne kernpunten vastgesteld  en een privacyprotocol gemaakt.

Deze werkwijze is een gevolg van de verantwoordelijkheden die de gemeente sinds 2015 heeft als het gaat om jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Op basis van deze kernpunten  en het privacyprotocol weet u wat voor de gemeente van belang is bij het verwerken van persoonsgegevens en op welke manier wij uw privacy borgen. Ook onze samenwerkingspartners moeten zich aan deze voorschriften houden, veelal doen zij dat al.

Indien verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens nodig is, wordt u daarover geïnformeerd en wordt uw instemming hiervoor gevraagd. Ook als de gemeente beschikt over uw instemming  heeft de gemeente de plicht om terughoudend te zijn met het registeren en uitwisselen van uw gegevens. In alle gevallen moet de gemeente zich houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Het privacyprotocol geeft invulling aan deze wet.

Naast informatie in onderstaande documenten vindt u informatie over dit onderwerp via www.overheid.nl:

PDFKernpunten en privacyprotocol.pdf 

PDFTriage-instrument voor professionals.pdf 

Mandaat- en delegatiebesluit 2016
Op 16 augustus 2016 en 27 september 2016  hebben het college van burgemeester en wethouders van Borne en de burgemeester van Borne en de gemeenteraad  de Regeling inzake attributie, delegatie, mandaat en volmacht 2016  gemeente Borne  en de Nadere regeling attributie, delegatie, mandaat en volmacht 2016  vastgesteld.

PDFRegeling attributie mandaat en volmacht 2016.pdf

PDFNade regeling attributie mandaat en volmacht 2016.pdf