Informatiebron over Water en Riolering

Gemeentelijk rioleringsplan Gemeente Borne 2017 -2021

PDFgemeentelijk rioleringsplan borne 2017-2021.pdf

Monitor gemeentelijke watertaken 2016

Om de drie jaar worden gemeenten uitgenodigd om mee te doen aan de landelijke benchmark of monitoring.

Waarom

Het geeft een beeld welke prestaties de gehele rioleringssector neerzet. Het zijn  opstapjes om van elkaar te leren. In 2010 en 2013 is dan ook een benchmark rioleringszorg georganiseerd. Dit jaar heeft een monitor gemeentelijk watertaken plaatsgevonden. Het verschil tussen deze twee is dat de monitor gericht is op het laten zien van de prestaties voor de samenleving, terwijl de benchmark zich richt op het vergelijken van gemeenten.

Ook zijn er in de afgelopen jaren meerdere onderzoeken uitgevoerd in het kader van regenwateroverlast. Bijgaand kunt u de rapporten inzien.

PDFgemeenterapport 2010.pdf

PDFgemeenterapport 2013.pdf

PDFinventarisatie regenwateroverlast 2013.pdf

PDFmonitoring stedelijk waterbeheer 2016.pdf

PDFregiorapport twente 2013.pdf

PDFregiorapportage regenwateroverlast 2015.pdf

Samenwerking Twents waternet

Het Twents waternet is een samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen. De groep werkt al langere tijd samen. Sinds het vaststellen van een landelijke bezuinigingsopgave in de waterketen in 2011 door Bestuursakkoord Water is de samenwerking in de regio geïntensiveerd. Het uiteindelijke doel is om de lasten te verminderen voor de burgers. Door samenwerking en kennis uit te wisselen wordt gewerkt aan een kostenbesparing, verbeteren van de kwaliteit en verminderen van de kwetsbaarheid.

Op de website van het Twents waternet vindt u meer interessante informatie over de samenwerking, www.twentswaternet.nl .     

Herinrichting bestaande infrastructuur

Nadat vorig jaar een deel van het centrumgebied is heringericht staat in 2017-2018 de Veldovenweg en Oude Deldensestraat  op het programma.  De bestaande riolering wordt, indien noodzakelijk, vervangen en vernieuwd. Naast vervanging van het gemengde riool wordt er een aparte rioolleiding aangelegd voor inzameling en transport  van het hemelwater. Door de extra hemelwaterleiding is er meer buffer aanwezig voor opvang van het hemelwater en draagt het bij aan vermindering van de wateroverlast tijdens extreme neerslag. Tevens gaat er minder schoonwater naar de zuivering.  Niet alleen verharding in de openbare ruimte maar ook verharding en dakoppervlak op particulier terrein kan aangesloten worden op de schoonwaterleiding. Onderzoek zal worden uitgevoerd naar afkoppelmogelijkheden op particulierterrein. Alle eigenaren binnen het plangebied worden benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Het onderzoek geeft inzicht welke afvoerende oppervlakten rechtstreeks aangesloten kunnen worden op de hemelwaterleiding of rechtstreeks kunnen lozen in greppels of in het oppervlaktewater.

Baggerwerkzaamheden

Gemeente Borne is bezig met de voorbereidingen om een aantal vijver in het stedelijk gebied uit te baggeren. Het betreffen de vijvers in de Stroom-Esch, Dijkhuis,  Gaspeldoorn en ’t Olthof. De vijvers in de Stroom-Esch en Bekenhorst zijn in 2015 uitgebaggerd. Planning is om medio 2017 de vijvers in de Gaspeldoorn onder handen te nemen. De vijvers in ’t Olthof zijn dan volgend.

Aanpak wateroverlast

Gemeente Borne is in de laatste decennia meerdere keren  getroffen door hevige regenval. Het klimaat veranderd en de regenbuien zijn met name in de zomer intensiever. Om de wateroverlast te verminderen, werkt gemeente Borne continu aan de optimalisatie en verbetering van het rioleringsnetwerk. Uit onderzoek blijkt dat gemeente Borne landelijk een hoog ambitieniveau heeft om de wateroverlast te lijf te gaan. Zo is in de groenzone bij de Van Bemmelstraat samen met woningcorporatie Welbions een ondergrondse waterbuffering  aangelegd voor opvang van overtollig regenwater.

Verder is onder de  F35 (nieuwe fietssnelweg langs de spoorlijn) een blauwe ader, voor afvoer van schoon hemelwater,  met een retentievijver aangelegd. De blauwe ader wordt krijgt een koppeling met de schoonwaterleiding in het Van Speijkplein en biedt kansen voor het afkoppelen van afvoerend verhard oppervlak in Wensink-Zuid. Woonwijk Wensink-Zuid is gezien het functioneren van het totale rioleringssysteem in kern Borne strategisch gelegen. Het vrijverval rioolstelsel in kern Borne loopt af van de zuidkant (Wensink-Zuid) naar de noordkant (‘t Dijkhuis). Hierdoor stroomt het ingezamelde hemelwater door het centrumgebied en meerdere woongebieden. Door een duurzame inrichting  van het hemelwater in stedelijk gebied neemt de gemeente klimatologische maatregelen om de wateroverlast tot een minimum te beperken.

Werk in uitvoering

De gemeente Borne werkt regelmatig (in samenhang met het waterschap) aan de riolering en het waterbeheer. Ze vervangt en renoveert oude riolering waar nodig en verbetert de situaties waar het riool niet goed werkt. Werkzaamheden aan het riool worden vaak gecombineerd met wegwerkzaamheden of werk aan de groenvoorziening. Waar mogelijk worden groenvoorzieningen verlaagd voor (extra) opvang van hemelwater. Dat bespaart aanzienlijk in de kosten. Hieronder vindt u een overzicht van projecten die de gemeente Borne onlangs heeft uitgevoerd of waar ze nu aan werkt.

Onlangs uitgevoerde of lopende projecten:

 • Herziening gemeentelijk rioleringsplan 2011-2016. Nieuwe GRP voor de periode 2017-2021 is op 8 november 2016 door de raad goedgekeurd;  
 • Ontkoppelen van afvoerend verhard oppervlak in de Stationsstraat, Von Bonninghausenstraat, Oude Bieffel, Wensinkhof en omgeving, schoolgemeenschap Twickel Oude Hengeloseweg;
 • Aanleg hemelwatertransportleiding F35;
 • Ondergrondse waterbuffering Wensink-Noord in samenwerking met wooncorporatie Welbions
 • Herinrichting centrumplan;
 • Herinrichting bekensysteem en inrichting retentiegebieden
 • PDFGrondwateronderzoek_wensink-noord.pdf

Komende en geplande projecten:

 • Herinrichting Veldovenweg en Oude Deldensestraat;
 • Oppakken ongewenste afvalwaterlozingen van percelen in het buitengebied
 • Afkoppeling Wensink-Zuid, met Stichting wijkcomite Wensink-Zuid worden gesprekken gevoerd over het proces en de aanpak;
 • Uitbaggeren van stedelijke vijvers  “Stroom Esch, Gaspeldoorn en ’t Olthof”;

Grondwaterstanden

Gemeente Borne onderzoekt samen met andere Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen naar de mogelijkheden om gezamenlijk lokaal gemeten grondwaterstanden publiekelijk toegankelijk te maken.  

Voor veel activiteiten die u op, bij of met water wilt uitvoeren heeft u een vergunning nodig. Ook voor het maken van een rioolaansluiting of vetvanger heeft u een vergunning nodig. De gemeente is niet de enige die vergunningen verleent, ook het waterschap en de provincie verlenen vergunningen.

Rioolaansluiting

Als u op de website van Borne onder zoeken “rioolaansluiting” invult en verder klikt op zoeken, dan gaat u automatisch naar de juiste bijlage waarop een omschrijving, voorwaarden, kosten en een aanvraagformulier staat vermeld.

Lozen van afvalwater (bedrijven)

Voor lozingen afvalwater bedrijven heeft u in veel gevallen een vergunning van het waterschap nodig, de watervergunning. U kunt de watervergunning aanvragen via het Omgevingsloket www.omgevingsloket.nl.

Lozen op oppervlaktewater

Voor het lozen van (regen- of grond)water op oppervlaktewater  heeft u in veel gevallen een vergunning van het waterschap nodig, de watervergunning. U kunt de watervergunning aanvragen via het Omgevingsloket www.omgevingsloket.nl.

Grondwater onttrekken

Indien u grondwater  onttrekt, kunt u een watervergunning nodig hebben. Het waterschap regelt in de meeste gevallen de procedure voor onttrekken van grondwater U kunt de watervergunning aanvragen via het Omgevingsloket www.omgevingsloket.nl.
Er zijn drie categorieën grondwateronttrekkingen waarvoor u bij de provincie een vergunning moet aanvragen:

 • koude-warmte opslag
 • industriële toepassingen van meer dan 150.000 m3 per jaar;
 • openbare drinkwatervoorziening.

Bouwen op of bij het water

Op de watergangen van Waterschap Vechtstromen is de Keur van het waterschap van toepassing. Voor werkzaamheden nabij watergangen kunt u een watervergunning nodig hebben. U kunt de watervergunning aanvragen via het Omgevingsloket www.omgevingsloket.nl.

Koude-warmte opslag

Koude- en warmteopslag is een systeem dat warmte en koude opslaat in het grondwater  om later te gebruiken voor koelen en verwarmen van gebouwen. Het systeem zorgt voor een flinke energiebesparing, omdat verwarmen en koelen van woon- en werkruimten op de gebruikelijke manier veel aardgas en elektriciteit kost.        
De Provincie Overijssel  gaat over de regels van koude-warmte opslag.

IBA-systeem (beheer en onderhoud)

Op de website van RIONED www.rioned.net vindt u informatie over het gebruik, de werking en onderhoud van een IBA.

false

Natuurlijk leent het water in de gemeente Borne zich uitstekend om te recreëren. Onderstaand vindt u meer informatie over:

Zwemmen

Gemeente Borne kent geen officiële zwemwateren. Officieel open zwemwater onderzoekt de provincie jaarlijks op veiligheid. In de zomer (van 1 mei tot 1 oktober) onderzoekt het waterschap elke twee weken het water op de aanwezigheid van bacteriën. Wanneer de waterkwaliteit niet aan de eisen voldoet, kan de provincie besluiten het zwemwater (tijdelijk) te sluiten. Op de website van de provincie Overijssel vindt u onder het thema water meer informatie over de kwaliteit van het water.

Wij adviseren u om niet te zwemmen in de Twentse beken, sloten en vijvers. De kwaliteit van deze wateren wordt niet systematisch gecontroleerd. Door droogte en warmte tijdens de zomermaanden kunnen de waterstanden in de Twentse wateren sterk dalen, wat de kans op het ontstaan van o.a. botulisme  en blauwalg  ernstig vergroot.

Overigens is zwemmen in open water altijd op eigen risico, ook op de aangewezen locaties. Het is voor de overheid onmogelijk om alle wateren te controleren op waterkwaliteit en veiligheid. Neem daarom geen risico en zwem alleen in de gecontroleerde wateren!

Zwem niet in water waarin dode dieren drijven. Een klein wondje kan al leiden tot een ernstige besmetting. Raak dode dieren nooit met blote handen aan. Wanneer u dode dieren in het water aantreft, meld  het dan bij de gemeente of neemt u contact op met het Waterschap Vechtstromen: 088-2203333.
In open water komen algen en waterplanten voor. Soms vormen algen een bedreiging voor de gezondheid. Bijvoorbeeld in geval van blauwalg of wanneer er sprake is van een dikke drijflaag. Zwemmen wordt dan sterk ontraden.

Vissen

Door de gemeente Borne zijn in 2013 aan de vijvers (Burenweg en Veldovenweg) visrechten verleend. De hengelsportvereniging De Karper www.hsvdekarper.nl en de Stichting Sportvisserij Oost Nederland (SVON) houden het toezicht.
Voor het vissen heeft u een vispas nodig. Deze vispas is een schriftelijke vergunning van de rechthebbende. De vispas dient u op eerste vordering te tonen en moet u dus altijd bij u te hebben. Bij visvereniging De karper kunt u terecht voor een vergunning en een vispas. Ook kunt u de algemene website over sportvissen raadplegen www.sportvisakte.nl www.sportvisakte.nl. Op www.visplanner.nl kunt u lezen waar u mag vissen.

Voor het waterbeheer worden kosten gemaakt. Hieronder vindt u informatie over heffingen en kosten in het waterbeheer.

Rioolheffing

Gebruiker van een perceel van waaruit direct of indirect water op de gemeentelijk riolering wordt afgevoerd. Jaarlijks wordt de hoogte van de rioolheffing vastgesteld door de raad in de “Verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing . De belasting wordt geheven naar het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd. Voor meer informatie over belastingen, kwijtschelding van belastingen, taxatieverslagen, belastingtarieven en WOZ-waardes verwijzen wij u door naar de website van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente: www.gbtwente.nl.

Waterschapsbelasting

Het zuiveren van afvalwater  en het beheren van de kwaliteit en het peil van oppervlaktewater kost geld. Iedereen binnen een waterschapsgebied betaalt daar aan mee: burgers, (landbouw)bedrijven en natuureigenaren. De gemeente Borne ligt in het gebied van Waterschap Vechtstromen. Het waterschap gaat over de waterschapsbelasting: www.vechtstromen.nl.

Kosten drinkwater

Voor drinkwatertarieven kunt u terecht bij Vitens: www.vitens.nl.

Grondwaterbelasting

De grondwaterbelasting is afgeschaft met ingang van 1 januari 2012. Wel moet voor lozing van bronneringswater op oppervlaktewater als lozing op de riolering heffing worden betaald. De hoogte van de heffing is afhankelijk van de aard en de hoeveelheid van het geloosde water. Op de website van www.vechtstromen.nl staat hierover meer informatie.

Wilt u een melding doen? Dat kan via het de website van Borne op de startpagina www.borne.nl. U kunt uw klacht, op werkdagen van 08.00-17.00 uur, ook telefonisch melden op het algemene telefoonnummer: 14074. Buiten kantooruren kunt u - in spoedgevallen - gebruik maken van storingstelefoon: 06 5313 3542.