Wat is het plan?
Studie naar een nieuwe weg vanaf de zuidelijke randweg Borne naar de N743 (Almelosestraat) tussen Almelo en Zenderen, met een eventuele doortrekking naar de N744 (Albergerweg).

Uit onderzoek van Rijk, Provincie en Twentse gemeenten is gebleken dat de weg een oplossing kan bieden voor de verkeersdruk en leefbaarheid in de kernen van Borne en Zenderen. Provincie Overijssel en gemeente Borne en Almelo doen samen onderzoek naar nut en noodzaak van een regionale randweg en waar deze kan komen te liggen. Ook wordt nagegaan of het doortrekken van de weg naar de N744 (Albergerweg) een positief effect heeft op de verkeersstromen in Zenderen. Om dit zorgvuldig te doen wordt een Milieu Effect Rapportage (PlanMER) uitgevoerd door ingenieursbureau Sweco.

De weg, die (momenteel) wordt uitgewerkt, is opgenomen in de mobiliteitsvisie 2012-2020 van de gemeente Borne en in de structuurvisie.

Waarom onderzoek naar een nieuwe weg?
Doel is doorstroming en verkeersveiligheid op alle hoofdwegen (A1/A35, N743, N349) in het gebied verbeteren en daarnaast een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid in de kernen van Borne en Zenderen. De provincie onderstreept deze ambitie in het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel'. Meer informatie hierover vindt u op https://www.overijssel.nl/bestuur/gedeputeerde-staten/coalitieakkoord/.

Belanghebbenden
In de MER-procedure is geborgd dat alle belanghebbenden worden betrokken. Inbreng van eigenaren en bewoners in het gebied is belangrijk. 

Welke stappen wanneer?

Stap 1 

Opstellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau door Sweco
1 april - 1 juni 2020

Voorafgaand aan een PlanMER wordt eerst een startnotitie MER opgesteld, de zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Daarin worden de te onderzoeken alternatieve tracés beschreven, hoe deze worden beoordeeld en welke uitgangspunten er gelden.

Stap 2
Advies commissie MER en consultatie
juni-juli-augustus 2020

De NRD wordt voorgelegd aan een wettelijke onafhankelijke Commissie MER. Dit is niet verplicht, maar wordt gedaan zodat er geen relevante issues over het hoofd wordt gezien. Ook wordt de notitie ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken, met het verzoek aan alle belanghebbenden om hiervan kennis te nemen en suggesties en opmerkingen met ons te delen. Het gaat in deze fase nog niet om een mening voor of tegen een bepaald tracé, maar om suggesties voor alternatieven/varianten en te onderzoeken aspecten en relevante belangen in het gebied.

Stap 3 
Opstellen van een PlanMER
zomer en najaar 2020 

Sweco voert de PlanMER uit op basis van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de resultaten uit de participatie en het advies van de MER-commissie.

Stap 4
Besluitvorming over nieuwe weg
eind 2020

De resultaten van de PlanMER worden voorgelegd aan de colleges van B&W van de gemeente Borne en gemeente Almelo en aan het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie. Zij nemen vervolgens een besluit over het wel of niet realiseren van een nieuwe weg. 

Waar staan we nu? 
We zijn nu bij stap 1. In maart 2020 is een flora- en fauna onderzoek gestart waarvan de resultaten worden meegenomen als input voor de PlanMER. Dit is een uitgebreid veldonderzoek naar flora en fauna in verschillende seizoenen en op verschillende tijdstippen van maart tot oktober. Dit is belangrijk voor de beoordeling van de alternatieven op natuur- en landschapswaarden.  

Aanvullende informatie 
Het project heeft, in verband met eerdere benamingen, gekozen voor een nieuwe projectnaam: Vloedbeltverbinding. 

Vragen?
Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Cindy Evers, omgevingsmanager Vloedbeltverbinding, via vloedbeltverbinding@overijssel.nl.