Wat is het plan?
Studie naar een nieuwe weg vanaf de zuidelijke randweg Borne naar de N743 (Almelosestraat) tussen Almelo en Zenderen, met een eventuele doortrekking naar de N744 (Albergerweg).

Uit onderzoek van Rijk, Provincie en Twentse gemeenten is gebleken dat de weg een oplossing kan bieden voor de verkeersdruk en leefbaarheid in de kernen van Borne en Zenderen. Provincie Overijssel en gemeente Borne en Almelo doen samen onderzoek naar nut en noodzaak van een regionale randweg en waar deze kan komen te liggen. Ook wordt nagegaan of het doortrekken van de weg naar de N744 (Albergerweg) een positief effect heeft op de verkeersstromen in Zenderen. Om dit zorgvuldig te doen wordt een Milieu Effect Rapportage (PlanMER) uitgevoerd door ingenieursbureau Sweco.

De weg, die (momenteel) wordt uitgewerkt, is opgenomen in de mobiliteitsvisie 2012-2020 van de gemeente Borne en in de structuurvisie.

Waarom onderzoek naar een nieuwe weg?
Doel is doorstroming en verkeersveiligheid op alle hoofdwegen (A1/A35, N743, N349) in het gebied verbeteren en daarnaast een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid in de kernen van Borne en Zenderen. De provincie onderstreept deze ambitie in het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel'. Meer informatie hierover vindt u op https://www.overijssel.nl/bestuur/gedeputeerde-staten/coalitieakkoord/.

Belanghebbenden
In de MER-procedure is geborgd dat alle belanghebbenden worden betrokken. Inbreng van eigenaren en bewoners in het gebied is belangrijk. 

Welke stappen wanneer?

Stap 1 (afgerond)

Opstellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 
1 april - 1 juni 2020

Voorafgaand aan een PlanMER is een startnotitie opgesteld, de zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), uitgevoerd door ingenieursbureau Sweco. In de NRD worden de te onderzoeken alternatieve tracés beschreven, hoe deze worden beoordeeld en welke uitgangspunten er gelden:

 
 

De hoofdpunten uit de NRD zijn weergegeven in een publiekssamenvatting: Stap 2 (afgerond)
Advies commissie MER en consultatie
juni-juli-augustus 2020
 

De NRD wordt voorgelegd aan een wettelijke onafhankelijke Commissie MER. Dit is niet verplicht, maar wordt gedaan zodat er geen relevante issues over het hoofd worden gezien. Ook is de notitie ter inzage gelegd, met het verzoek aan alle belanghebbenden om hiervan kennis te nemen en suggesties en opmerkingen met ons te delen. Het gaat in deze fase nog niet om een mening voor of tegen een bepaald tracé, maar om suggesties voor alternatieven/varianten en te onderzoeken aspecten en relevante belangen in het gebied.

De NRD heeft tot eind juli ter inzage gelegen, waarbij mensen hun reactie konden geven. Deze reacties zijn beantwoord in de Nota van Antwoord:Stap 3 
Sweco heeft de PlanMER uitgevoerd op basis van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de resultaten uit de participatie en het advies van de MER-commissie.
De PlanMER is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de provincie Overijssel.

 

Stap 4 (afgerond)
De provincie en de gemeente Borne hebben het tracé Bundeling A1/A35 als voorkeursalternatief benoemd. In oktober zal de gemeente Almelo hun voorkeurstracé vaststellen.

Vervolg
De financiële bijdrage bij de gemeente Borne is door de raad beschikbaar gesteld, de provincie heeft op 30 juni haar bijdrage in de perspectiefnota besloten. In november of december zal dit definitief worden gemaakt. De Regio Twente volgt later. Pas op het moment dat alle financiële middelen beschikbaar zijn, kan het tracé verder worden uitgewerkt en kan de bestemmingsplanprocedure worden gestart. Het verder uitwerken van het tracé, waaronder een goede inpassing en de juiste ligging, gebeurt samen met de bewoners en betrokkenen van het gebied.

Inloopbijeenkomst
Op woensdag 29 september vindt bij Erve Hondeborg in Zenderen een inloopbijeenkomst plaats over de Vloedbeltverbinding. Het projectteam is op basis van aanmelding, gedurende vier informatieblokken, aanwezig van 16.00 - 20.00 uur om te informeren en vragen te beantwoorden.

De inloopbijeenkomst wordt gehouden in 4 informatieblokken van drie kwartier voor maximaal 20 personen per blok:
•    16.00 – 16.45 uur
•    17.00 – 17.45 uur
•    18.00 – 18.45 uur
•    19.00 – 19.45 uur

Bij interesse kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar vloedbeltverbinding@overijssel.nl onder vermelding van ‘Aanmelding inloopbijeenkomst’ en het gewenste tijdstip waarop u langs wilt komen.

Vragen en antwoorden over de Vloedbeltverbinding
Hieronder vindt u een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden omtrent de Vloedbeltverbinding. Heeft u een vraag die er niet bij staat, dan kunt u die stellen via vloedbeltverbinding@overijssel.nl.

Aanvullende informatie 
Het project heeft, in verband met eerdere benamingen, gekozen voor een nieuwe projectnaam: Vloedbeltverbinding. 

Vragen?
Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Cindy Evers, omgevingsmanager Vloedbeltverbinding, via vloedbeltverbinding@overijssel.nl.