Het college en de raad van de gemeente Borne werken aan de herontwikkeling van de voormalige asielzoekerscentrumlocatie in Azelo. Onderstaand overzicht geeft een beeld van het proces dat in gang is gezet na de oproep van de raad op 2 februari jl. om de panden met uitzondering van de villa te slopen. Zodra er ontwikkelingen zijn, zal dit document worden aangevuld.

De gemeenteraad wil sloop van de panden aan de Bornerbroeksestraat. Voor zij hierover een definitief besluit neemt, moet er inzicht zijn in de kosten die sloop met zich meebrengt. De raad wordt over de financiële consequenties bijgepraat op 30 maart tijdens een politiek beraad, waarna de raad hierover op 20 april 2021 vergadert en definitief besluit of sloop al dan niet kan doorgaan.

Tot het raadsbesluit op 20 april worden -behalve sloop van de panden- geen andere scenario’s onderzocht. Gesprekken met potentiele exploitanten en onderzoek naar nieuwe functies van het terrein worden na die datum opgepakt. Dit zal gebeuren op basis van het besluit dat de raad neemt tijdens genoemde raadsvergadering.

De nieuwe ontwikkeling van het terrein wordt meegenomen in de herontwikkeling van het buitengebied en de ontwikkeling van de Vloedbeltverbinding.