Toeslag

Regeling Energietoeslag

04 mei 2022
Nieuws

Vanaf maandag 9 mei kunnen Bornse huishoudens met een laag inkomen de eenmalige Energietoeslag van € 800 aanvragen. Alle huishoudens met een laag inkomen die bekend zijn bij de gemeente Borne, krijgen het bedrag (of het resterende deel daarvan) automatisch overgemaakt. Overige huishoudens met een laag inkomen, kunnen de energietoeslag zelf aanvragen. U leest in dit bericht hoe u dit kunt doen.

Huishoudens met een bijstandsuitkering of individuele inkomenstoeslag
Begin april ontvingen huishoudens met een bijstandsuitkering of individuele inkomenstoeslag al een eerste betaling van € 500. Omdat deze groep bekend is bij de gemeente, hoeven zij geen aanvraag in te dienen. Zij krijgen het restbedrag van € 300 automatisch overgemaakt.

Huishoudens met een laag inkomen die bekend zijn bij de gemeente
Ook andere huishoudens met een laag inkomen die bij de gemeente bekend zijn, krijgen de Energietoeslag van € 800 overgemaakt. De gemeente maakt het geld binnenkort automatisch over op het rekeningnummer dat bekend is bij de gemeente. Het gaat om huishoudens die in 2022:

 • een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ;
 • bijzondere bijstand (inclusief individuele inkomenstoeslag) ontvangen;
 • een uitkering Bbz-levensonderhoud ontvangen;
 • een vergoeding ontvangen in het kader van het minimabeleid of
 • huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de Participatiewet.

Huishoudens die tot een van deze groepen behoren en die op 1 juni 2022 nog geen toeslag hebben ontvangen, kunnen vanaf die datum zelf een toeslag aanvragen.

Overige huishoudens met een laag inkomen
De overige huishoudens met een laag inkomen, kunnen de € 800 vanaf 9 mei zelf aanvragen. Aanvragen is mogelijk tot en met 31 december 2022. Bij de toekenning wordt niet gekeken naar het vermogen van mensen. Zo tellen bezittingen (zoals spaargeld of aandelen) niet mee. Ook hoeven huishoudens niet aan te tonen dat hun energierekening daadwerkelijk sterk is gestegen.

Voorwaarden Energietoeslag
U komt in aanmerking voor de Energietoeslag als:

 • u in Borne woont;
 • u 21 jaar of ouder en geen student bent (hierop is één uitzondering, zie hieronder);
 • u zelfstandig woont en energielasten heeft;
 • u een geldig Nederlands identiteitsbewijs heeft of een geldige verblijfsvergunning;
 • het inkomen van u en uw eventuele partner niet hoger is dan onderstaande bedragen:

Maximum netto

U bent nog niet met pensioen

U bent met pensioen

Alleenstaand / alleenstaande ouder

€ 1.245

€ 1.383

Echtpaar / samenwonend

€ 1.778

€ 1.873

Uitzonderingen
De Energietoeslag geldt niet voor jongeren onder de 21 jaar, die geen bijzondere bijstand ontvangen voor het voeren van een zelfstandig huishouden en voor jongeren onder de 27 jaar die aanspraak maken op studiefinanciering. Ook mensen die in een inrichting verblijven en huishoudens die in de basisregistratie zijn ingeschreven met een briefadres, kunnen geen Energietoeslag aanvragen.

Energietoeslag zelf aanvragen
Voldoet u aan de voorwaarden voor energietoeslag, maar krijgt u de toeslag niet automatisch? Doe dan zelf een aanvraag. Dat kan heel eenvoudig digitaal via deze link: Aanvraag energietoeslag. U hebt daarbij wel uw DigiD nodig. Geef antwoord op de vragen en upload de gevraagde bijlagen.

Let op: Als u met DigiD inlogt weten wij meteen of u alleen woont of samenwoont. In het laatste geval worden de persoonsgegevens van uw partner automatisch met de aanvraag meegestuurd. Die hoeft u dus niet zelf in te vullen. Wel moet u zelf alle inkomsten van uw partner opgeven.

Liever een schriftelijke aanvraag doen?
Doet u uw aanvraag liever schriftelijk. Dat kan met het Aanvraagformulier energietoeslag 2022.

 • Print het formulier en vul het in.
 • Onderteken het formulier. Als u een partner heeft, moet die ook een handtekening zetten.
 • Voeg een kopie toe van uw identiteitsbewijs of verblijfsvergunning (en die van uw partner). Schrijf op de kopie de woorden 'kopie gemeente'. Zo voorkomt u identiteitsfraude.
 • Voeg een bewijs toe van uw netto maandinkomen van de afgelopen maand (bijvoorbeeld bankafschriften, loonstrookjes of uitkeringsspecificaties). Dit hoeft niet als u een bijstandsuitkering heeft.
 • Voeg een kopie toe van de bankpas van uw rekening waarop u de toeslag wilt ontvangen (een kopie bankafschrift mag ook).
 • Stuur het ingevulde en ondertekende formulier, samen met de bijlagen, naar: Werk en Inkomen, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo. Een postzegel is niet nodig. Mailen mag ook: gemeente@hengelo.nl

Wilt u meer informatie?

Informatie voor cliënten van Werk en Inkomen
Bent u cliënt bij Werk en Inkomen? En heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Bel dan met het klantcontactcentrum (KCC) in Hengelo: 14 074. Als de medewerkers van het KCC u niet kunnen helpen, zetten zij uw vraag door naar uw klantmanager.
U kunt niet zonder afspraak naar de balie van Werk en Inkomen komen om uw klantmanager te spreken.

Voor mensen zonder klantmanager 
Heeft u geen klantmanager? En heeft u algemene vragen over uitkeringen en bijzondere regelingen die door de gemeente worden uitgevoerd? Bel dan met het Zorgloket: 14 074 (keuze 1). U kunt daar ook een afspraak maken om langs te komen op het Publieksplein in Hengelo.

 • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur (alleen op afspraak)
 • vrijdag van 8.30-12.00 uur (alleen op afspraak)