gemeentehuis Borne

Ontwerp beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer gemeente Borne 2023 ter inzage

07 september 2023
Nieuws

Het college van B&W heeft op 29 augustus 2023 ingestemd met ‘Ontwerp beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer gemeente Borne 2023’. Dit als nadere uitwerking van de in april vastgestelde ‘Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Borne 2023’.

Inzage

De ‘Ontwerp beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer gemeente Borne 2023’ liggen van 7 september tot en met 19 oktober 2023 ter inzage. U kunt de stukken inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis en digitaal onderaan deze pagina.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen tot en met 19 oktober 2023 hun mening geven over beleidsregels. Dit heet het indienen van een zienswijze. De zienswijze(n) kunt u schriftelijk indienen door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. M. Hulsmeijers, Postbus 200, 7620 AE Borne. Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor kunt u vanaf 26 september een afspraak maken met M. Hulsmeijers via telefoonnummer 074-2658 686.

De zienswijzen worden aan het einde van de inspraakperiode gebundeld en vervolgens met een advies worden voorgelegd aan het college van B&W. Het college stelt vervolgens de beleidsregels vast.