Om gezamenlijk te investeren in de leefbaarheid en het ondernemersklimaat binnen de gemeente Borne, hebben de gemeente Borne en de ondernemersvereniging Bundeling Bornse Ondernemers (BBO) in 2009 een ondernemersfonds (Ondernemersfonds Borne) opgezet. De gemeente beheert dit fonds. Voor de bestedingen uit het fonds kunnen ondernemers een aanvraag indienen. Deze aanvragen worden voor advies voorgelegd aan de Stuurgroep Reclameheffing (SRh).

Aanvragen kunnen worden ingediend door het aanvraagformulier heironder te downloaden, in te vullen, en (gescand) te mailen aan info@borne.nl, onder vermelding van de tekst “Aanvraag bijdrage Ondernemersfonds Borne". De gemeentelijke mailbox kan maximaal 10 mb per bericht ontvangen. Zijn uw bestanden groter dan 10 mb? Dan graag gebruik maken van services als ShareFile (voorkeur) of WeTransfer.

In het reglement 'toetsing ondernemersfonds' zijn de hoofdcriteria opgenomen voor het toetsen van aanvragen. Ook de werkwijze van de SRh wordt hierin nader toegelicht.

De SRh vergadert viermaal per jaar van 08.45 tot 10.00 uur in het gemeentehuis of online. De sluitingsdatum voor indiening van aanvragen, zodat deze kunnen worden behandeld in de vergadering, ligt 3 weken vóór de vergaderdatum. Voor 2022 betekent dit:

vergaderdata SRh 2022 08 mrt 05 juli 20 sept 29 nov
sluitingsdatum indienen aanvraag voor eerstvolgende vergadering 15 feb 14 juni 30 aug 08 nov

In bijna alle gevallen ontvangen de aanvragers binnen tien weken na de sluitingsdatum bericht over hun aanvraag.

Reglement toetsing ondernemersfonds Borne