Voor de gemeenteraadsverkiezing die wordt gehouden op 16 maart 2022, kan een nieuwe plaatselijke politieke groepering haar partijnaam laten registreren. Het registratieverzoek dient uiterlijk op maandag 20 december 2021 schriftelijk te worden gedaan bij het centraal stembureau van de gemeente Borne.

Voor deze registratie moet een waarborgsom van € 112,50 worden overgemaakt op een daartoe bestemde rekening van de gemeente. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de komende verkiezing wordt de waarborgsom terugbetaald.

Bij het verzoek moeten worden overgelegd:

a.

Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;

b.

Een bewijs van inschrijving in het register, gehouden door de Kamer van Koophandel;

c.

Een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom;

d.

Een verklaring van de groepering waaruit blijkt wie als gemachtigde of plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen, bevoegd tot het inleveren van een kandidatenlijst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het projectteam Gemeenteraadsverkiezingen via tel: 14074 of via info@borne.nl.