Het college van de gemeente Borne heeft ingestemd met de Nota van Antwoord op de reacties op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Vloedbeltverbinding. De NRD heeft tot eind juli ter inzage gelegen, waarbij mensen hun reactie konden geven. Deze reacties zijn beantwoord in de Nota van Antwoord.

Om zorgvuldig onderzoek te doen, wordt een Milieu Effect Rapportage (PlanMER) uitgevoerd. Daarbij is geborgd dat alle belanghebbenden worden betrokken. Inbreng van eigenaren en bewoners in het gebied is van belang. Voorafgaand aan de PlanMER is een startnotitie opgesteld, de zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), uitgevoerd door ingenieursbureau Sweco. In de NRD worden de te onderzoeken alternatieve trac├ęs beschreven, hoe deze worden beoordeeld en welke uitgangspunten er gelden. De NRD en de Nota van Antwoord vormen het startpunt voor het verdere onderzoek, de PlanMER.

De nota van antwoorden is openbaar en in te zien op www.borne.nl/samenleving/projecten/vloedbeltverbinding.

Meer informatie over de Vloedbeltverbinding is te vinden op www.borne.nl/samenleving/projecten/vloedbeltverbinding.