In 2013 is de gemeente Borne gestart met het ontwikkelen van een kleinschalige woningbouwontwikkeling in Hertme. Aan de hand van een landschappelijk en een stedenbouwkundig onderzoek is aan de noordzijde van Hertme het plangebied Roskam Landen in ontwikkeling genomen, bestaande uit in totaal 15 woningen.
Fase 1 is inmiddels gerealiseerd. Gemeente Borne is nu voornemens om fase 2 in procedure te brengen. Fase 2 van de planontwikkeling gaat uit van de realisatie van 9 woningen aan de oostzijde van de Hertmerdwarsweg, aansluitend aan het bebouwd gebied van Hertme.

Behoefteonderzoek
Voorafgaand aan de verdere planvorming zal gemeentebreed de behoefte aan woningbouw in dit plangebied worden gepeild, waarbij ook de typologie van de te ontwikkelen woningen nader wordt onderzocht. Indien u belangstelling heeft voor het realiseren van een woning in het plangebied Roskam Landen in Hertme, kunt dat t/m 30 april 2021 kosteloos kenbaar maken via: https://www.borne.nl/interesse-nieuwbouwbouwkavel-hertme.

Inschrijven
Tevens kunt u zich op de website inschrijven om ook daadwerkelijk in aanmerking te komen voor een kavel/woning in Hertme: https://www.borne.nl/inwoners/wonen-en-verbouwen/inschrijven-nieuwbouw-b.... Deze lijst met ingeschreven kandidaten krijgt, op basis van inschrijfnummer, voorrang bij de uitgifte t.o.v. geĂ¯nteresseerden die niet staan ingeschreven. Inschrijven kost € 150,- voor een periode van 5 jaar, daarna kan er verlengd worden.