michel_kotteman
Wethouder (2e locoburgemeester)

M.J.R. (Michel) Kotteman (GB'90)
m.kotteman@borne.nl
 

Portefeuille

Onderdelen van de portefeuille

Bestuurlijk coördinator van thema’s, onder meer uit raads- en coalitieakkoord

Bestuurlijk opdrachtgever voor bestaande en toekomstige (strategische) projecten

Maatschappelijke participatie

Participatiewet

Werk en inkomen

 

Arbeidsmarkt en werkgelegenheid

 

 

Economische Zaken

Bedrijventerreinen (Veldkamp, Molenkamp, Regionaal Bedrijventerrein)

Centrumontwikkeling

Centrumplan

Westermaat-De Veldkamp

Revitalisering Molenkamp

Duurzaamheid

Milieu

Duurzaamheid

Afvalinzameling en –verwerking

Beheer openbare ruimte

Waterbeheer

Duurzaamheid

Energietransitie

Waterbeheer

Wensink Zuid

Energiepark Elhorst Vloedbelt

Vervanging openbare verlichting

 

Overheids-participatie

Wijken en dorpen, Inwonersinitiatieven en participatie

Stimuleren burger- en overheidsparticipatie

 

Sport

Sportzaken

 

’t Wooldrik

Vastgoed

Beleid gemeentelijk vastgoed

 

 

Nevenfuncties


Nevenfuncties als bestuurder:

  • Bestuurslid Bestuurscommissie Lichamelijke Opvoeding en Sport (BLOS)

Nevenfuncties op persoonlijke titel:

  • Directeur/groot aandeelhouder van MJR Kotteman Beheer BV (bezoldigd / 50 uur per jaar; afgelopen jaren geen neveninkomsten)
  • Bestuurslid Stichting Vrienden van het Dijkhuis (onbezoldigd / 25 uur per jaar)