Gemeentehuis

document iconManifest Professioneel Duurzaam Inkopen

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, heeft op 16 mei 2012 per brief (12ink03590) een oproep gedaan aan gemeentebesturen om het Manifest professioneel duurzaam inkopen te ondertekenen.
Dit Manifest is het vervolg op de eerste fase van het programma duurzaam inkopen van de Rijksoverheid.
Gemeenten hebben zich door middel van het Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011 gecommitteerd om uiteindelijk vanaf 2015 100% duurzaam in te kopen.
De gemeente Borne heeft in het inkoopbeleid 2006 vastgelegd om, waar mogelijk, duurzaamheid op te nemen in de programma’s van eisen/bestekken en waar mogelijk ook duurzaamheid als standaard te hanteren selectie- en gunningscriterium.

Beoogd resultaat

Met het Manifest wordt aan inkopers en andere betrokkenen in alle fasen van een inkoopproces gevraagd op zoek te gaan naar kansen op duurzame oplossingen, zo mogelijk in samenspraak met het bedrijfsleven.
Naast bovenstaande worden de volgende acties gevraagd:

  • toepassen van de centraal vastgestelde duurzaamheideisen op milieugebied en de sociale voorwaarden en daarnaast de aanvullende centraal vastgestelde duurzaamheidwensen op milieugebied een zwaar gewicht te geven;
  • rapporteren in het (bedrijfsvoerings-)jaarverslag over concrete resultaten van duurzaam inkopen en de realisatie van haar duurzaamheidambities;
  • desgevraagd meewerken aan de Monitor Duurzaam Inkopen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu;
  • terugkoppelen good practices en ervaringen met Professioneel Duurzaam Inkopen aan PIANOo (Expertisecentrum aanbesteden);
  • ermee instemmen dat de gemeente wordt opgenomen op een lijst van organisaties die dit Manifest hebben ondertekend, te vinden op de website van PIANOo.

De werkgroep Inkoop van Netwerkstad heeft de vijf colleges en het DB van Regio Twente geadviseerd om het “Manifest professioneel duurzaam inkopen” van het Ministerie Infrastructuur en Milieu te ondertekenen. Dit voorstel is gelijktijdig aan de orde in de colleges van de Netwerkstadgemeenten: Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal en in de vergadering van het DB van Regio Twente. De overige 8 Twentse Landelijke gemeenten zullen eveneens volgen. Bij besluit van 9 april 2013 (Corsanummeer 13int00657) heeft het collega van B&W ingestemd met het voorstel voor ondertekening van het Manifest.
Vanwege de per 1 april van kracht zijnde nieuwe Aanbestedingswet zijn de 14 Twentse gemeenten, de Regio Twente en de Veiligheidsregio Twente ambtelijk bezig met het opstellen van een uniform inkoopbeleid.
Doordat alle gemeenten het Manifest professioneel duurzaam inkopen ondertekenen, is op het gebied van duurzaam inkopen het inkoopbeleid al op elkaar afgestemd.
Daarnaast wordt binnen de gemeente Borne met het ondertekenen van het Manifest aansluiting gevonden bij de uitgangspunten van Duurzaam en Veilig, zoals door de Raad is vastgesteld in de Startnotities Nieuw Beleid 2012-2014

Naar verwachting zullen het commitment aan het Manifest en de acties die daar uit voortvloeien geen extra werkzaamheden voor de gemeente met zich meebrengen: de monitoring van duurzaamheid maakt al onderdeel uit van het gemeentelijk beleid, enerzijds omdat het opgenomen is in het gemeentelijk inkoopbeleid, anderzijds omdat het onderdeel is van de Startnotities Nieuw beleid.
Het toepassen van duurzaamheid via het inkoopproces zal in toenemende mate geïncorporeerd worden in de gehele gemeente en is niet specifiek toe te wijzen aan een afdeling.

Wat bekent het ondertekenen van het Manifest voor de medewerkers die binnen de gemeente belast zijn met inkoopaangelegenheden?
Zoals al aangegeven, komt duurzaamheid komt terug in alle fasen van Inkoop, te weten: specificeren, selecteren, contracteren, bestellen, bewaken en nazorg.
Duurzaamheid eindigt dus niet bij het contracteren of bestellen. Ook bij het bewaken en de nazorg komt duurzaamheid terug. Duurzaamheid wordt daarmee geen instrument om toe te passen, maar ‘business as usual’.
Voor de toepassing van duurzaamheid zoals beschreven in de verschillende fasen van inkoop wordt verwezen naar bijlage 1 van de Brief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu van 16 mei 2012 Manifest, waarin in de toepassing van duurzaamheid in de verschillende fasen van inkoop beschreven zijn.