Op verschillende plaatsen in de gemeente hebben inwoners stukken gemeentegrond zonder toestemming in gebruik. Denk hierbij aan grond die bij de tuin wordt getrokken door bijvoorbeeld een schutting of haag wat verder naar achteren te plaatsen. Er zijn diverse redenen om op te treden tegen dit grondgebruik.

De belangrijkste reden om op te treden tegen dit gebruik zonder toestemming is om een gelijke behandeling voor alle inwoners van Borne te creëren. Wij willen zorgen dat er geen onderscheid meer bestaat tussen betalende en niet betalende gebruikers van gemeentegrond. Ook vindt de gemeente het belangrijk om alle grondgebruik duidelijk vastgelegd te hebben.

Daarnaast kan het grondgebruik leiden tot het verdwijnen van karakteristieke en beeldbepalend openbare groenstroken. Ook kunnen er problemen ontstaan bij bijvoorbeeld de aanleg of onderhoud van riolering, wegen of openbaar groen. Als de gemeente niet meer bij de riolering kan voor onderhoud dan kan dit tot problemen leiden. Een wegreconstructie ten behoeve van de veiligheid kan ook mogelijk in de knel komen omdat er bijvoorbeeld geen ruimte meer is voor het aanleggen van een apart fietspad.

 

In de door het college vastgestelde Beleidsnotitie Snippergroen staat beschreven hoe de gemeente het grondgebruik wil legaliseren.  Inwoners die vermoedelijk gebruik maken van gemeentegrond ontvangen een brief van de gemeente. Om organisatorische redenen zullen niet alle inwoners tegelijk worden aangeschreven maar zal per wijk een brief verstuurd worden. Dit om ervoor te zorgen dat alle situaties zorgvuldig behandeld kunnen worden. De wijkindeling vindt u onder het tabblad ‘wijkindeling’.

Het uitgangspunt van de gemeente is verkoop van de grond. Als de grond volgens de uitgiftecriteria verkocht kan worden krijgt u een brief thuis met daarin het aanbod de grond aan te kopen. Wanneer u hiermee instemt zal dit formeel vastgelegd worden in een koopovereenkomst. Verhuur van de grond is alleen bij hoge uitzondering mogelijk, dit zal per situatie bekeken worden.

Wanneer de grond, volgens de uitgiftecriteria, niet verkocht kan worden zal deze worden teruggevorderd. De gemeente zal de grond daarna weer in beheer nemen. We hopen dit echter alleen te doen wanneer dit strikt noodzakelijk is.

In de Beleidsnota Snippergroen staat welke stappen genomen worden als het stukje grond niet verkocht kan worden.

Mensen die niet worden aangeschreven maar wel graag grond willen kopen kunnen dit ook aangeven. Belangstellende kunnen hun verzoek kenbaar maken en hiervoor een aankoopverzoek indienen. Zij zullen dan, zodra hun wijk behandeld wordt, ook worden meegenomen in dit traject.

Snippergroen is verkoopbaar als:

 • de groenstrook grenst aan de eigen grond van verzoeker/gebruiker;
 • er in de groenstrook geen monumentale, waardevolle, kwetsbare en/of zorgbehoevende bomen zijn;
 • de groenstrook niet karakter- of beeldbepalend is voor de buurt of wijk, zoals benoemd in de groenstructuurvisie;
 • de veiligheid (verkeer en sociaal) niet in gevaar komt;
 • de resterende groenstrook efficiënt beheersbaar moet zijn;
 • de groenstrook geen onderdeel is van een openbaar speelterrein;
 • in of op de groenstrook of de directe nabijheid daarvan geen hoofdriolering, kabels en leidingen, verdeelkasten, afsluiters in hoofdleidingen of brandkranen aanwezig zijn (tenzij de gemeente de instemming van de eigenaar/exploitant van de kabels en leidingen verkrijgt om de grond te verkopen. Dan zal een zakelijk recht worden gevestigd om belangen eigenaar/exploitatie kabels en leidingen veilig te stellen);
 • door uitgifte van de groenstrook geen cultuurhistorische, ecologische of archeologische waarden verloren gaan;
 • door de uitgifte van de groenstrook geen onlogische eigendomsverhoudingen en/of begrenzingen ontstaan (voorkomen van versnippering);
 • na uitgifte van de groenstrook geen belemmeringen (functioneel, visueel, etc.) ontstaan voor woningen op aangrenzende percelen;
 • de uitgifte van de groenstrook niet ten koste gaat van de toegankelijkheid van de aangrenzende openbare ruimte;
 • de groenstrook voor de gemeente niet nodig is voor de afvoer van regenwater (infiltratie);
 • na uitgifte van de groenstrook de bereikbaarheid voor politie en hulpdiensten gewaarborgd blijft;
 • er geen andere claims op de groenstrook liggen, op basis van (in voorbereiding zijnde) bouwplannen, herinrichtingsplannen, visies, mogelijke toekomstige ontwikkelingen e.d..

Als  de grond op basis van deze toetsingscriteria niet voor verkoop in aanmerking komt en ook verhuur niet tot de opties behoort dan wordt de grond terug in beheer genomen door de gemeente.

Om de verkoop van snippergroen te stimuleren is in afwijking van de grondprijzennota de grondprijs vastgesteld op één vast bedrag van € 70,- per m2. De prijs is ‘vrij op naam’ wat betekent dat alle transactiekosten voor rekening van de gemeente zijn. Wel geldt een minimale transactiewaarde van € 1.000,-. De gemeente bepaalt bij welke notaris de akte zal worden gepasseerd. Eventuele kosten van werkzaamheden in of aan de grond of het omleggen van kabels en/of leidingen, komen wel voor rekening van de koper.

Bij groenstroken die groter zijn dan 150 m2  wordt de grondprijs vastgesteld door een onafhankelijk taxateur. De kosten voor taxatie zijn voor rekening van de gemeente.

De huurprijs per jaar bedraagt 5% van de grondprijs bij verkoop. Uitgegaan wordt van een minimale huursom van € 50,-.

In juni 2014 is het snippergroen project gestart. De gemeente heeft onderzocht welke bewoners privé gebruik maken van gemeentegrond zonder dat daar een overeenkomst over is afgesloten. Als deze grond, op basis van ons onderzoek, aan u verkocht kan worden, ontvangt u van ons een brief.

Tijdens het project worden adressen per wijk aangeschreven. De volgorde hiervan is als volgt:

Wijk 1: Molenkamp                                                               
Wijk 2: Stroom Esch
Wijk 3:Letterveld/Oldhof
Wijk 4: Centrum / Borne Midden
Wijk 5: Zenderen
Wijk 6: Hertme
Wijk 7: Buitengebied
Wijk 8: Bornsche Maten

Telefonische vragen kunt u stellen op woensdag en donderdag van 9:00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 14 074. U kunt ook e-mailen naar snippergroen@borne.nl.

Heeft u een lastige kwestie die u graag met een van onze medewerkers wilt bespreken dan kunt u hiervoor een afspraak maken.

1. Wanneer is er sprake van snippergroen?
Voor de uitleg van het begrip snippergroen hanteert de gemeente Borne de volgende definitie: “snippergroen zijn percelen grond, over het algemeen van geringe afmetingen en van ondergeschikte betekenis, niet deel uitmakend van de gemeentelijke infrastructuur en van geen of minimale betekenis voor de openbare ruimte.”

In gebruik genomen percelen grond, passend binnen bovenstaande definitie, kunnen in beginsel in aanmerking komen voor verkoop of in bestaande gevallen, verhuur aan de gebruikers.

2. Waarom voert de gemeente dit project nu uit?
Wanneer inwoners zonder instemming van de gemeente een stukje gemeentegrond bij hun tuin trekken, is er sprake van oneigenlijk gebruik. De gemeenteraad heeft begin 2014 besloten op te treden tegen dit oneigenlijke gebruik en wil duidelijkheid scheppen over wie eigenaar is van de stroken grond. Daarnaast wil zij verhinderen dat het eigendomsrecht vanwege verjaring verloren gaat. Dat doet zij door de betrokkenen per brief op het oneigenlijk gebruik te attenderen.

3. Hoe weet de gemeente dat anderen gebruik maken van gemeentegrond en dat er sprake is van onrechtmatig gebruik?
De gemeente Borne heeft uitgezocht welke stukken gemeentegrond – ‘snippergroen’ - de afgelopen jaren door inwoners al dan niet ten onrechte in gebruik zijn genomen. Met luchtfoto’s in combinatie met de kadastrale kaarten is onderzocht waar de kadastergrens niet overeen kwam met het gebruik. Gevallen die hieruit naar voren zijn gekomen worden in de komende periode nader uitgezocht en aangeschreven.

4. Gaat de gemeente Borne de grond terugeisen?
De gemeente beseft dat inwoners zich er niet altijd van bewust zijn dat hun tuin een stukje gemeentegrond bevat. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de vorige huiseigenaar zich de grond, al dan niet bewust, heeft toegeëigend. Voor de gemeente is dat een extra reden om de kwestie vanuit een positieve invalshoek te benaderen en de grond zoveel mogelijk te koop aan te bieden. In sommige gevallen is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld als de groenstrook een karakteristieke en beeldbepalende functie, verkeersveiligheid in het geding komt of dat op die plek belangrijke ondergrondse kabels of leidingen liggen. Dan zal de gemeente in eerste instantie verzoeken dat de gebruiker de grond in ontruimde staat teruggeeft aan de gemeente.
Wanneer mensen van de  gemeente wel mogen kopen of huren maar zij besluiten dit niet te doen, dan dient de grond ook ontruimd te worden.
Er zijn misschien ook gevallen waarin de gebruikers kunnen aantonen dat aan het gebruik een overeenkomst met de gemeente ten grondslag ligt. Zie hiervoor vraag 14.

5. Kom ik in aanmerking om een stukje grond te kopen?
Indien zich grenzend aan uw perceel een strook restgroen bevindt, dat aan de gestelde verkoopcriteria voldoet, komt u voor koop in aanmerking.
U kunt de verkoopcriteria en andere voorwaarden terugvinden in de Beleidsnota Snippergroen.

6. Mag ik een tuinhuis plaatsen op het aan te kopen perceel?
Hiervoor gelden de voorschriften uit het bestemmingsplan. Dit is niet in alle gevallen mogelijk. U kunt hiervoor het beste contact met ons opnemen.

7. Neemt de prijs af naarmate het perceeloppervlakte toeneemt?
Tot aan 150 m2 wordt de prijs bepaald door het aantal m2 te vermenigvuldigen met de prijs van € 70, - per m2. De prijs is vervolgens ‘vrij op naam’. Dit betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor alle transactiekosten. Als het perceel groter is dan 150 m2 wordt een aparte taxatie uitgevoerd. Op basis van deze taxatie wordt het perceel aan de mogelijke koper aangeboden. De taxatiekosten komen voor rekening van de gemeente Borne. U kunt over de prijs niet onderhandelen.

8. Ik wil graag kopen maar kan het op dit moment niet betalen. Is daar een oplossing voor?
Het uitgangspunt van de gemeente Borne is dat zoveel mogelijk grond wordt verkocht. Mocht u wel willen kopen maar op dit moment niet over voldoende middelen beschikken dan is het zaak dat u contact opneemt met de gemeente. Wij zullen dan proberen met u tot een passende oplossing te komen.

9. Ik wil graag huren. Wat is de huurprijs?
Het uitgangspunt van de gemeente Borne is dat zoveel mogelijk grond wordt verkocht. Het kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat u de grond kunt huren. In dat geval bedraagt de jaarlijkse huursom van gemeentegrond 5% van de grondprijs bij verkoop. De minimale huurprijs per jaar bedraagt € 50,-.

10. Ik huur een woning van de woningcorporatie, kom ik ook in aanmerking voor het kopen van een stukje grond?
Voor huurders van een woning is het niet mogelijk grond aan te kopen. Aankoop van grond is alleen mogelijk door de eigenaar van het aangrenzende perceel als wordt voldaan aan de verkoopcriteria. In dit geval zal de grond bij de woningcorporatie voor verkoop worden aangeboden.

11. Ik huur een woning van een particuliere eigenaar, kom ik ook in aanmerking voor het kopen van een stukje grond?
Voor huurders van een woning is het niet mogelijk grond aan te kopen. Aankoop van grond is alleen mogelijk door de eigenaar van het aangrenzende perceel als wordt voldaan aan de verkoopcriteria. In dit geval zal de grond bij de eigenaar voor verkoop worden aangeboden.

12. Ik heb een brief ontvangen van de gemeente over het gebruik van snippergroen. Hierin staan kadastrale omschrijvingen genoemd in plaats van adressen, waarom is dat?
U wordt aangeschreven als eigenaar van een perceel, dit perceel is in de openbare registers bekend met een kadastraal gemeente, sectie en nummer. Dit is een unieke combinatie. Het perceel grond dat als snippergroen is aangemerkt, heeft nog geen adres en is daarom slechts benoemd door middel van de unieke omschrijving uit de openbare registers. Soms is wel een locatieomschrijving te geven, maar hierover kan discussie ontstaan, vandaar dat is gekozen voor de kadastrale omschrijving.

13. Ik heb een brief ontvangen dat grond in gebruik is genomen, maar ik heb een gebruiksovereenkomst
De mogelijkheid bestaat dat er in de brief, die u heeft ontvangen, ten onrechte is aangegeven dat u grond in gebruik hebt zonder dat er bij de gemeente een overeenkomst van bekend is. Als u over een gebruiksovereenkomst beschikt aangaande het aangrenzende perceel groen, verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente.

14. U bent van mening dat u eigenaar bent van de grond
De gemeente heeft zich bij de inventarisatie naar het gebruik van gemeentegrond gebaseerd op de informatie uit de openbare registers en gegevens van het Kadaster. Bent u van mening dat u desondanks toch eigenaar bent van de betreffende grond, neem dan even contact met ons op. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er sprake is van een meetfout of dat u door verjaring eigenaar bent geworden.  Wij zullen  dan  toelichten hoe hiermee om wordt gegaan.