Op grond van de algemene subsidieverordening kunt u een arrangementsubsidie of een waarderingssubsidie aanvragen. De uitgangspunten van deze subsidies staan verwoord in de Algemene Subsidieverordening. In de aanvraagformulieren staan in de bijlage de kaders en uitgangspunten vermeld.

Arrangementsubsidie

De arrangementsubsidie is een langlopende subsidie waarop de gemeente inhoudelijk wenst te sturen en waarvan zij de resultaten wil zien. Ook is dit een structurele subsidie die per jaar wordt toegekend.

Waarderingssubsidie

De waarderingssubsidie is een incidentele bijdrage in de kosten van activiteiten die op projectbasis worden georganiseerd en een vernieuwend en experimenteel karakter hebben. Voor deze subsidie geldt een subsidieplafond. Voor de eerste helft van 2020 geldt een subsidieplafond van € 6.000,-, voor de tweede helft van het kalenderjaar is opnieuw € 6.000,- beschikbaar.

Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van ontvangst van de (volledige) subsidieaanvraag. De hoogte van het door de aanvrager te ontvangen subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de in artikel 4 gegeven subsidiegrondslag in de Waarderingsubsidieverordening. Aanvragen voor een waarderingssubsidie dienen minimaal 12 weken voor het begin van de te subsidiëren activiteit te worden ingediend.

Subsidie peuterplaatsen of peuterplaatsen met VVE  

Bent u bestuurder of eigenaar van een kinderopvangorganisatie en biedt u gesubsidieerde peuterplaatsen of peuterplaatsen met VVE aan? U kunt ten behoeve van het kind dat een peuterplek bezet, subsidie aanvragen bij de gemeente Borne. Vul daarvoor de aanvraagformulieren Subsidie peuterplaaten of peuterplaatsen met VVE en het aanvraagformulier vaststelling subsidie peuterwerk 2020 in (zie subkop Aanvraag). Lees voor meer informatie ook:

Uitvoeringsregels subsidieverstrekking peuterplaatsen regulier en VVE

(Deze uitvoeringsregels treden op  1augustus 2020 in werking).

U kunt het ingevulde aanvraagformulier sturen naar:

Gemeente Borne,
t.a.v. afdeling welzijn en educatie,
Postbus 200,
7620 AE Borne

of per mail via info@borne.nl t.a.v. afdeling welzijn en educatie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling welzijn en educatie. U kunt hiervoor het algemene nummer gebruiken, tel. 14074.