In 2013 is de gemeente Borne gestart met het ontwikkelen van een kleinschalige woningbouwontwikkeling in Hertme. Aan de hand van een landschappelijk en een stedenbouwkundig onderzoek is aan de noordzijde van Hertme het plangebied Roskam Landen in ontwikkeling genomen, dat bestond uit in totaal 15 woningen.

In het plangebied Roskam Landen zijn inmiddels de zes woningen gerealiseerd, waarmee de kavels aan de westzijde van de Hertmerdwarsweg zijn uitgegeven. In navolging daarvan is de gemeente Borne nu van plan om fase 2 in procedure te brengen. Fase 2 van de planontwikkeling gaat uit van de realisatie van 9 woningen aan de oostzijde van de Hertmerdwarsweg, aansluitend aan het bebouwd gebied van Hertme.

Behoefteonderzoek
Voorafgaand aan de verdere planvorming zal gemeentebreed de behoefte aan woningbouw in dit plangebied worden gepeild, waarbij ook de typologie van de te ontwikkelen woningen nader worden onderzocht. Indien u belangstelling heeft voor het realiseren van een woning in het plangebied Roskamlanden in Hertme, kunt dat kenbaar maken middels de link aan de rechterkant (zie 'reactieformulier'). Middels deze link kunt u kosteloos aangeven of u interesse heeft om in Hertme te gaan wonen en naar welke type woning (huur/koop) en welke afmeting/oppervlakte uw voorkeur uitgaat. U heeft t/m 30 april 2021 de tijd om uw voorkeuren door te geven.

Inschrijven
Tevens kunt u zich op de website inschrijven om ook daadwerkelijk in aanmerking te komen voor een kavel/woning in Hertme. Deze lijst met ingeschreven kandidaten krijgt, op basis van inschrijfnummer, voorrang bij de uitgifte tov geĂ¯nteresseerden die niet staan ingeschreven. Inschrijven kost € 150,-- voor een periode van 5 jaar, daarna kan er verlengd worden. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Inschrijven nieuwbouw/bouwkavel'.