flexwoningen impressie

living-household iconFlexwonen oftewel, versneld sociaal bouwen

Versneld sociaal bouwen

Een grote groep inwoners van Borne heeft met spoed een woning nodig. Veel mensen wachten op dit moment lang op een passende woning. Inwoners met een zorgvraag die uitstromen uit zorglocaties vinden geen nieuwe woonruimte. Gescheiden mensen/ gezinnen, ouderen en anderen vinden geen geschikte woning. 

Om te voldoen aan de acute behoefte van deze Bornse inwoners én de landelijk opgelegde opgave voor huisvesting van statushouders (vluchtelingen die in Borne mogen blijven wonen) is er naast de bestaande woningbouwopgave een versnelling nodig die te realiseren is met sociale huurwoningen. Dat doen we door toekomstige geplande ontwikkelingen versneld uit te voeren, maar alleen daarmee redden we het niet.

Gemeente Borne wil in 2023 51 tijdelijke sociale woningen realiseren. Daarbij moet er de komende tien jaar ongeveer 500 extra sociale huurwoningen gerealiseerd worden bovenop de al geplande woningen.

Crisis- en herstelwet
Gemeenten hebben de mogelijkheid om middels de crisis- en herstelwet grond of gebouwen aan te wijzen voor bewoning waar op dit moment geen woonbestemming op rust. Deze woningen mogen (onder bepaalde voorwaarden) voor een periode van 15 jaar worden toegestaan. Ook Borne zal van deze mogelijkheid gebruikmaken.

Stand van zaken

De gemeente Borne heeft voor haar totale grondgebied gekeken naar de meest geschikte locaties. Daarbij is rekening gehouden met de inpasbaarheid van de woningen in de bestaande omgeving met oog voor de fysieke en sociale leefbaarheid.

Inmiddels zijn de eerste ontwikkellocaties door het college en de raad aangewezen: 

  • Goudbes : 6 permanente sociale huurwoningen
  • Maten 3B: 20 permanente sociale huurwoningen 
  • Tichelkampweg: 20 á 24 tijdelijke sociale huurwoningen (15 jaar)

De locatie het Ridderspoortje is aangehouden als onderzoekslocatie in afwachting van ontwikkelingen betreffende de Jan Ligthartschool.

Klankbordgroep
Voor ontwikkellocatie Tichelkampweg worden omwonenden tijdens een informatiebijeenkomst de mogelijkheid gegeven zich aan te melden voor een klankbordgroep. Het aantal woningen en de locatie is inmiddels door de raad vastgesteld. De klankbordgroep kan inbreng geven op het gebied van inrichting van het groen, kleurstellingen, verkeersbewegingen en parkeerfaciliteiten.

Schetsen mogelijk invulling Tichelkampweg

Twee opties aan Tichelkampweg

Vragen?

Voor verdere vragen, suggesties of aandachtspunten omtrent flexwoningen in Borne kunt u een e-mail sturen naar flexwonen@borne.nl.

Situatieschetsen

Situatieschets Bornsche Maten

Situatieschets Tichelkampweg