Hondenbeleidsplan

Aanleiding

De rekenkamercommissie heeft in 2012 onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het hondenbeleid in de gemeente. Voornaamste uitkomst uit het onderzoek is dat er geen sprake is van specifiek gevoerd hondenbeleid. De rekenkamercommissie heeft de gemeente aangespoord tot het treffen van meer maatregelen, zoals het bijplaatsen en frequenter ledigen van afvalbakken en een adequater toezicht en handhavingtraject.

Doelstelling

Het hondenbeleidsplan heeft tot doel de overlast door honden(uitwerpselen) te verminderen, zodat de leefbaarheid en veiligheid in de openbare ruimte toeneemt. Daarnaast wil de gemeente Borne hondenbezitters voorzieningen bieden zodat het eenvoudig is om een hond te houden.

Dit plan biedt de gemeente kaders en randvoorwaarden voor het uitvoeren van het hondenbeleid, gaat in op de (te treffen) voorzieningen en beschrijft een adequaat toezicht- en handhavingtraject.

In het kader van Mijn Borne 2030 zijn burgers actief betrokken geweest bij de totstandkoming van dit plan. Via een informatieavond en vraaggesprekken in de openbare ruimte hebben zowel honden- als niet-hondenbezitters een actieve bijdrage geleverd aan de inhoud van het voorliggende plan. Naar aanleiding van een voortgangsbericht in november 2013 is het plan besproken in een klankbordgroep. Dit resulteerde in een aantal wijzigingen die in dit plan zijn doorgevoerd.

Aanbevelingen

Om het beleidsplan tot een succes te maken is het essentieel dat volledig uitvoering wordt gegeven aan de drie pijlers: voorzieningen, voorlichten en verbaliseren. Deze pijlers hebben een relatie met elkaar en bepalen gezamenlijk het succes van het beleidsplan: minder overlast door honden(uitwerpselen) en een verbeterde leefbaarheid en veiligheid van de gehele openbare ruimte.

Uitvoering hiervan is op dit moment in voorbereiding.

PDFHondenbeleidsplan.pdf