Uitwegvergunning (omgevingsvergunning voor een uitweg, uitrit, inrit)

De aanleg door de gemeente van elke verbinding tussen een particulier terrein en de openbare weg (tenzij dit een voetpad betreft dat gelijkvloers aansluit op het gemeentelijk trottoir of de weg).

Een uitweg (ook wel uitrit of inrit genoemd) is nodig om van de openbare weg naar particulier terrein te komen zonder daarbij het trottoir of de gemeentelijke berm te beschadigen. Overigens kan een uitweg ook worden aangevraagd voor het begaanbaar maken van het terrein voor bijvoorbeeld personen in een rolstoel. Een uitweg kan worden aangevraagd bij de landelijke voorziening www.omgevingsloket.nl . De gemeente legt de uitweg zelf aan.

Regels over uitwegen zijn terug te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening. Indien niet de eigenaar maar de gebruiker van het terrein de uitwegvergunning aanvraagt, dan is toestemming van de eigenaar van het terrein vereist.

U kunt een vergunning voor een uitweg aanvragen via de landelijke voorziening.

www.omgevingsloket.nl

De kosten voor het aanvragen van een vergunning voor een uitweg bedragen € 167,00 aan leges (prijspeil 2018). Het kostenoverzicht met betrekking tot de leges kunt u vinden in de Legesverordening 2018. Deze kosten betaalt u per factuur na de beslissing op uw aanvraag.
De kosten van de aanleg bedragen € 366,00 (basisprijs voor een uitweg van 3 meter breed en maximaal 5 meter diep). Voor meer m² betaalt u per m² € 79,00 extra.

Deze prijzen gelden tot 31-12-2018.

Informatie kan worden verkregen bij de afdeling Grondgebied, Productgroep Uitvoering & Beheer, telefoon 14 074 (verkort nummer).

Wie kan het aanvragen

Iedere eigenaar of gebruiker van een particulier terrein binnen de grenzen van de gemeente indien voor de toegang vanaf de openbare weg naar een particulier terrein de reguliere bestrating niet geschikt is voor gemotoriseerd verkeer of voor rolstoelen en scootmobielen.

Stappen en doorlooptijd

  1. Binnen twee weken na indiening van de aanvraag gaat de gemeente de situatie ter plekke bekijken. Hierbij wordt gekeken naar:
    - waar de uitweg moet komen te liggen;
    - wat de oppervlakte van het aan te passen deel is;
    - of er extra acties moeten worden genomen (kolken verplaatsen, kapvergunning aanvragen, etc.).
  2. Op basis van het bezoek beoordeelt de gemeente of de uitweg kan worden aangelegd.
  3. Indien een uitwegvergunning is verleend legt de gemeente de uitweg in principe pas aan als het besluit onherroepelijk is geworden, dus na afloop van de bezwaar-en beroepstermijn.
  4. Na aanleg van de uitweg ontvangt de aanvrager een factuur met het bedrag dat verschuldigd is voor het realiseren van de uitweg.