Terugmelding BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)

De 'Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)' verplicht alle overheidsinstanties om de gegevens die in deze registratie zijn opgenomen te gebruiken. Daarnaast zijn die verplicht om bij twijfel dit terug te melden aan de bronhouder.

Als u een bijlage aan het terugmeldingsformulier wil toevoegen, maak dan - bij voorkeur - gebruik van de volgende bestanden: DWG, DXF, Shape, XML of PDF. De Maximale bestandsgrootte mag 8 MB zijn.
Wanneer u geen mogelijkheid heeft om de bijlagen digitaal toe te voegen, kunnen deze ook worden ingeleverd of per post verzonden worden aan:
Gemeente Borne
BAG-beheerder
Rheineplein 1
7622 DG  Borne

Uw verzoek wordt ondermeer getoetst aan de richtlijnen die in de BAG worden gesteld. Nadat het onderzoek is afgesloten wordt u schriftelijk (per post/email) over het besluit geïnformeerd.

Indien u gerede twijfel heeft over de juistheid van een in de BAG opgenomen gegeven, of het ontbreken daarvan, kunt u onder opgaaf van redenen verzoeken dat gegeven te wijzigen dan wel in te schrijven. Hierdoor blijft de vastgestelde informatie actueel, volledig en betrouwbaar. U vult het formulier "Terugmelding Basisregistratie Adressen en Gebouwen" volledig in en voegt de digitale bijlage(n) hieraan toe. Het geheel wordt gestuurd naar bag@borne.nl.

Microsoft Office documentFormulier Terugmelding BAG Borne.doc

Hier zijn geen kosten aan verbonden.