Subsidieaanvraag

Op grond van de algemene subsidieverordening kunt u een arrangementsubsidie of een waarderingssubsidie aanvragen. De uitgangspunten van deze subsidies staan verwoord in de Algemene Subsidieverordening. In de aanvraagformulieren staan in de bijlage de kaders en uitgangspunten vermeld.

De arrangementsubsidie is een langlopende subsidie waarop de gemeente inhoudelijk wenst te sturen en waarvan zij de reslutaten wil zien. Ook is dit een structurele subsidie die per jaar wordt toegekend.

De waarderingssubsidie is een incidentele bijdrage in de kosten van activiteiten die op projectbasis worden georganiseerd. Voor deze subsidie geldt een subsidieplafond. Voor de eerste helft van 2018 geldt een subsidieplafond van € 26.000,-, voor de tweede helft van het kalenderjaar is opnieuw € 26.000,- beschikbaar.

Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van ontvangst van de (volledige) subsidieaanvraag. De hoogte van het door de aanvrager te ontvangen subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de in artikel 4 gegeven subsidiegrondslag in de Waarderingsubsidieverordening.

Aanvragen voor een waarderingssubsidie dienen minimaal 12 weken voor het begin van de te subsidiëren activiteit te worden ingediend.

Middels bijgaande aanvraagformulieren kunt u subsidie aanvragen:

Microsoft Office documentAanvraagformulier arrangementsubsidie.doc

Bij het indienen van een aanvraag voor een arrangementsubsidie dient u onderstaande documenten bij te voegen:
a. een activiteitenplan.
b. een begroting.
c. een financieel verslag.
d. een afschrift van de oprichtingsakte dan wel van de statuten zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd voor zover de aanvrager een rechtspersoon is.

Microsoft Office documentAanvraagformulier waarderingssubsidie.doc

- Microsoft Office documentAanvraagformulier vaststelling subsidie.doc

U kunt het ingevulde aanvraagformulier sturen naar:

de gemeente Borne,
t.a.v. afdeling welzijn en educatie,
Postbus 200,
7620 AE Borne

of per mail via info@borne.nl t.a.v. afdeling welzijn en educatie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling welzijn en educatie. U kunt hiervoor het algemene nummer gebruiken, 14074.