Standplaatsvergunning weekmarkt

De standplaatsen op de weekmarkt in de gemeente Borne worden onderscheiden in een vaste standplaats (voor onbepaalde duur) en een dagplaats (uitsluitend voor een marktdag). Een vaste standplaats wordt toegewezen door de gemeente en is in beginsel geldig voor onbepaalde tijd. Een dagplaats wordt ter plekke door de marktmeester toegewezen.

Voor het aanvragen van een vaste standplaats op de weekmarkt kunt u gebruikmaken van de onderstaande link:

Aanvragen standplaats weekmarkt

Via de onderstaande link kunt zich inschrijven op de wachtlijst voor een plaats op de weekmarkt.

Inschrijven wachtlijst weekmarkt

Het recht bedraagt € 1,10 per strekkende meter frontbreedte per dag. Voor de berekening van het recht wordt een gedeelte van de het eerste lid genoemde eenheid als volle eenheid aangemerkt.

Regels over de standplaatsvergunning weekmarkt zijn terug te vinden in de gemeentelijke marktverordening. Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders een lijst met artikelengroepen (branches) vastgesteld met een maximum aantal standplaatsen per branche.

Wie kan het aanvragen

Handelingsbekwame, natuurlijke personen die voldoen aan alle publiekrechtelijk verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie zoals bijvoorbeeld een vestigingsvergunning op basis van de Vestigingswet (alleen voor bepaalde branches van toepassing, bijvoorbeeld vis en poeliersproducten) eventuele inschrijving in het handelsregister en de CRK-kaart (registratiekaart van het Centraal Registratiekantoor (CRK) bij het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD).

Benodigde gegevens

  • Naam, adres en woonplaats van de aanvrager
  • Gegevens over de goederen die men wenst te verkopen
  • Gegevens over het middel waarmee men een standplaats wenst in te nemen
  • Gegevens over eventueel benodigde aansluitingen op nutsvoorzieningen

Voor het aanvragen van een vaste standplaats dient u gebruik te maken van het formulier ten behoeve van het indienen van een aanvraag voor een standplaats op de weekmarkt. Dit formulier kunt u downloaden onder de optie "Aanvragen".

Stappen en doorlooptijd

  1. Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
  2. Bij een niet-complete of –correcte aanvraag ontvangt de aanvrager een brief met het verzoek de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen.
  3. Gebeurt dit niet dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.
  4. De aanvraag wordt getoetst aan de Marktverordening van de gemeente Borne en het branchebesluit. 
  5. Op basis van de toets wordt de beslissing genomen de vergunning al dan niet te verlenen.

Bezwaar en beroep

Tegen de afwijzing van een aanvraag of  het niet ontvankelijk verklaren kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aangetekend worden, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, binnen zes weken na verzending van de beschikking. Indien het bezwaar wordt afgewezen, kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank.

De informatie is openbaar.