Sluitingstijdenontheffing horecabedrijven

Een sluitingstijdenontheffing horecabedrijven geeft toestemming om op een bepaalde datum of in een bepaalde periode een bedrijf langer geopend te hebben dan de voor horecabedrijven geldende algemene openingstijden. In bijzondere gevallen zoals bijvoorbeeld een braderie, bijzondere festiviteiten of EK / WK-Oranje is het mogelijk om als horecabedrijf ontheffing te verkrijgen van de sluitingstijden.

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Borne kan ontheffing worden verleend voor de geldende openingstijden voor horecabedrijven geregeld in de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Borne.

De aanvraag, die via deze pagina gedownload kan worden, dient ingediend te worden bij de gemeente Borne, t.a.v. het team Ondersteuning, postbus 200, 7620 AE Borne.

Aanvraagformulier sluitingstijdontheffing horecabedrijven

Sluitingstijdontheffing geldt maximaal voor één uur per dag. De kosten bedragen:

 • aanvraag APV: € 14,60

Overige kosten

 • voor één dag: € 7,05
 • zaterdag en zondag 1 kalendermaand: € 7,50
 • zaterdag en zondag 1 kwartaal: € 18,85
 • maandag t/m vrijdag 1 kalendermaand: € 18,85
 • maandag t/m vrijdag 1 kwartaal: € 47
 • welke dag gedurende een kalendermaand: € 26,35
 • elke dag gedurende een kwartaal: € 66,25

Informatie kan worden verkregen bij de publieksbalie, telefoon 14074.

Wie kan het aanvragen

De houder van een drank- en horecavergunning bij het openstellen van het horecabedrijf buiten de geldende openingstijden.
De ontheffing dient minstens vier weken voorafgaande aan de bijzondere gelegenheid te worden aangevraagd.

Benodigde gegevens

 • Naam en adres van de aanvrager.
 • Adres van het horecabedrijf.
 • Datum en tijd(sduur) gewenste ontheffing.
 • Motivering gewenste ontheffing.
 • Aanvraagformulier Sluitingstijdenontheffing horecabedrijven. Dit formulier is beschikbaar bij de publieksbalie van de gemeente Borne.

Stappen en doorlooptijd

 1. Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
 2. Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt de aanvrager een brief met het verzoek de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen.
 3. Gebeurt dit niet dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.
 4. De aanvraag wordt inhoudelijk getoetst aan de voorwaarden zoals die in de APV worden gesteld aan het verlenen van ontheffing. Hierbij wordt rekening gehouden met de evenementenkalender. De evenementenkalender geeft een overzicht van de reeds geplande evenementen in de gemeente.
 5. Op basis van de toets wordt de beslissing genomen de ontheffing al dan niet te verlenen.
 6. Indien de ontheffing wordt verleend, wordt dit gepubliceerd in het huis-aan-huis-blad. Hierin wordt aangegeven dat voor derden de mogelijkheid bestaat om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit.

De doorlooptijd is zes weken.

Resultaat

1. De aanvraag wordt goedgekeurd. De ontheffing wordt verleend.

2. De aanvraag wordt afgekeurd. De ontheffing wordt niet verleend. De aanvrager ontvangt een afwijzingsbrief waarin de afwijzing wordt gemotiveerd.

3. De aanvraag wordt niet in behandeling genomen.

Bezwaar en beroep

Wanneer de gemeente niet binnen zes weken beslist en verzuimt voor het einde van de termijn de aanvrager daarvan op de hoogte te stellen, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de rechtbank tegen het uitblijven van een beslissing (Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen). Het bestuursorgaan moet hiervoor eerst schriftelijk in gebreke worden gesteld zodra de beslistermijn is overschreden. Het bestuursorgaan heeft dan twee weken om alsnog een besluit te nemen.

Tegen de afwijzing van een aanvraag of het niet ontvankelijk verklaren kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aangetekend worden, gericht aan B&W, binnen zes weken na verzending van de beschikking.
Indien B&W het bezwaar afwijst, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de rechtbank.

Externe instanties

De plaatselijke politie.

Vervolgacties

Eventuele klachten over gebruikmaking van de verleende ontheffing worden aangetekend en betrokken bij het beoordelen van toekomstige aanvragen.

De ontheffing is openbaar en wordt gepubliceerd in het plaatselijk weekblad.