Schadevergoeding bij nalatigheid gemeente

Een vergoeding door de gemeente aan een burger voor schade als gevolg van vermoedelijke nalatigheid van de gemeente.

Wanneer een persoon schade lijdt door nalatigheid of schuld van de gemeente, bijvoorbeeld wanneer hij struikelt door een losliggende trottoirtegel en daardoor zijn been breekt of ander letsel of schade oploopt, dan kan de gemeente voor de schade ingevolge het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk gesteld worden.

Aan het vragen van schadevergoeding zijn geen kosten verbonden.

De aansprakelijkstelling kunt u door middel van het volgende digitale formulier indienen: AANSPRAKELIJKSTELLING INDIENEN

 

Ook kunt u de aansprakelijkstelling schriftelijk indienen. De brief dient dan te worden gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders, postbus 200, 7620 AE Borne.

Iedereen die meent schade te hebben geleden door nalatigheid/schuld van de gemeente kan schadevergoeding aanvragen.

Benodigde gegevens

  • Naam en adres van de aanvrager
  • Waar, wanneer en welk incident heeft plaatsgevonden
  • Aard en omvang van de schade
  • Eventueel het schadeformulier
  • Eventueel het Proces verbaal opgemaakt door de politie
  • Indien mogelijk foto's, getuigenverklaringen, nota's

Procedure

De informatie met de vraag om schadevergoeding wordt door de gemeente ter afhandeling doorgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij neemt de claim in behandeling en neemt op basis van de van beide partijen verkregen en eventueel opgevraagde informatie een beslissing op de vraag om schadevergoeding. Zowel de aanvrager als de gemeente worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Bezwaar en beroep

Een verzoek om schadevergoeding is een privaatrechtelijke aangelegenheid waartegen geen beroep of bezwaar openstaat.

Externe instanties

Verzekeringsmaatschappij.

De informatie is niet openbaar.