Planschade (Tegemoetkoming in schade)

Algemeen

Planschade is schade die geleden kan worden naar aanleiding van een planologische wijziging zoals herziening van een bestemmingsplan of een afwijking van het bestemmingsplan. De planologische situatie in uw omgeving kan zodanig veranderen dat u hierdoor benadeeld wordt, bijvoorbeeld door vermindering van de waarde van de woning of inkomensderving. Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat degene die in de vorm van een inkomensderving of vermindering van de waarde van een onroerende zaak lijdt een tegemoetkoming in die schade ontvangt.

Bij planschade wordt er een vergelijking gemaakt tussen hetgeen maximaal mogelijk was op grond van het oude en het nieuwe planologische regime. Er wordt niet gekeken naar de feitelijke situatie.

Alleen als de planologische situatie verslechtert, komt u voor een tegemoetkoming van planschade in aanmerking.

Een voorbeeld: Op een terrein staat een school die 1 verdieping hoog is. Op grond van het bestemmingsplan had het gebouw 4 verdiepingen mogen hebben. Nadat de school is gesloten en gesloopt stelt de gemeente een nieuw bestemmingsplan vast. Daarin staat dat op het terrein een appartementencomplex mag komen van 4 lagen. Bij het onderzoek naar planschade wordt dan dus alleen onderzocht of de verandering van functie (eerst school en later wonen) voor een (planologische) verslechtering heeft gezorgd. Dat het appartementencomplex 4 lagen heeft, terwijl de school maar 1 laag had, is niet belangrijk, aangezien de school op grond van het oude plan ook 4 lagen had mogen hebben.

Wet en beleid

De wettelijke grondslag voor planschade is gelegen in de artikelen 6.1 t/m 6.7 Wro en de artikelen 6.1.1.1 t/m 6.1.3.8 Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

De procedure voor behandelen van aanvragen is vastgelegd in de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Borne 2008. De Procedureverordening kunt u downloaden van deze website of ophalen bij de Publieksbalie.

PDFPlanschadeverordening 2008.pdf

Hieronder kunt u het formulier voor de aanvraag van een planschadevergoeding downloaden.

PDFAanvraagformulier planschadevergoeding.pdf

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om planschadevergoeding op grond van artikel 6.4 Wro, dient een bedrag van € 300,- te worden betaald. Indien dit bedrag niet op tijd wordt betaald wordt de aanvraag niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat de aanvraag door het college van burgemeester en wethouders niet inhoudelijk wordt behandeld. In de ontvangstbevestiging wordt aangegeven op welke wijze en binnen welke termijn het bedrag moet worden voldaan. Indien op de aanvraag geheel of gedeeltelijk positief wordt beslist, stort het college van burgemeester en wethouders het bedrag weer terug.

Als u meer informatie wenst over planschade in het algemeen of over het indienen van een planschadeverzoek kunt u contact opnemen met de productgroep Ruimtelijke ontwikkeling en wonen (telefoonnummer: 14074).

Wie kan het aanvragen

Degene die als gevolg van een gewijzigd planologisch regime (als gevolgd van de oorzaken genoemd in artikel 6.1, tweede lid, Wro) in een verslechterde positie is komen te verkeren, bijvoorbeeld door waardevermindering van de onroerende zaak. Voorbeelden hiervan zijn: eigenaren, erfpachters, vruchtgebruikers, pachters, huurders, verhuurders en ondernemers.

Benodigde gegevens

Voor het indienen van een verzoek om tegemoetkoming in planschade dient u het aanvraagformulier ‘tegemoetkoming in schade ex artikel 6.1 Wro’ volledig in te vullen en te ondertekenen. Daarnaast dient u een uittreksel kadastrale kaart, kadastraal bericht eigendom en Akte van levering (notariële akte) van uw gronden inclusief eventuele opstallen met de aanvraag mee te sturen.

Het aanvraagformulier kunt u downloaden van deze website of ophalen bij de Publieksbalie. Het aanvraagformulier dient u te richten aan: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7620 AE  Borne. 

Stappen en doorlooptijd

Een verzoek om planschade kan pas in behandeling worden genomen zodra de planologische maatregel onherroepelijk is geworden. Een verzoek om planschade dient binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden van de planologische maatregel te worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. In de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Borne 2008 is de procedure vastgelegd voor de behandeling van planschadeverzoeken.

In het kort komt de procedure op het volgende neer:

 1. De gemeente beoordeelt of de aanvraag compleet is en dus in behandeling kan worden genomen (ontvankelijkheidtoets). Indien de gegevens niet correct of compleet zijn ontvangt de aanvrager een brief waarin wordt aangegeven dat hij binnen een bepaalde termijn de gegevens kan aanvullen.
 2. Indien de aanvrager niet binnen de gestelde termijn de gegevens aanvult, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
 3. Is de aanvraag ontvankelijk, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan een onafhankelijke adviseur.
 4. De adviseur organiseert een hoorzitting waar partijen worden gehoord (aanvrager, het college van burgemeester en wethouders en eventueel derdebelanghebbende).
 5. De adviseur gaat de situatie ter plekke bezichtigen en de aanvrager wordt uitgenodigd voor de plaatsopneming.
 6. De adviseur brengt een conceptadvies uit aan de aanvrager, het college van burgemeester en wethouders en eventueel derdebelanghebbende. Zij krijgen vier weken de tijd om op dit conceptadvies schriftelijk te reageren.
 7. Vervolgens, met inachtneming van de reacties, brengt de adviseur het definitieve advies uit.
 8. Het college van burgemeester en wethouders nemen een besluit naar aanleiding van de ingediende aanvraag. In de praktijk wordt meestal het advies van de adviseur overgenomen.

Resultaat

 • Het verzoek om tegemoetkoming in schade wordt buiten behandeling gelaten.
 • Het verzoek om tegemoetkoming in schade wordt niet ontvankelijk verklaard.
 • Het verzoek om tegemoetkoming in schade wordt afgewezen.
 • Het verzoek om tegemoetkoming in schade wordt toegewezen.

Bezwaar en (hoger) beroep

 1. Binnen zes weken na het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne.
 2. Het bezwaarschrift wordt om advies voorgelegd aan de commissie voor bezwaarschriften gemeente Borne. Deze commissie zal de bezwaarde in de gelegenheid stellen om de bezwaren mondeling toe te lichten.
 3. De commissie voor bezwaarschriften geeft vervolgens een advies aan het college van burgemeester en wethouders over het ingediende bezwaarschrift.
 4. Het college van burgemeester en wethouders kan naar aanleiding van dit advies het bezwaarschrift:
  - gegrond verklaren;
  - ongegrond verklaren;
  - niet ontvankelijk verklaren.
 5. Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders kan door de belanghebbende  beroep worden ingediend bij de rechtbank Almelo.
 6. Tegen de uitspraak van de rechtbank Almelo staat hoger beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Externe instantie

 • Onafhankelijke adviseur