Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet

Een ontheffing krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet geeft toestemming tot het verstrekken van zwak-alcoholische drank bij een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard.

Regelmatig worden evenementen gehouden waarbij buiten de reguliere horecabedrijven alcoholhoudende drank wordt verstrekt. Om deze verstrekking te kunnen reguleren - met name vanuit de invalshoek gezondheidszorg en hygiëne - is in de Drank- en Horecawet bepaald dat alcoholhoudende drank bij dit soort bijzondere gelegenheden alleen geschonken mag worden door een horeca-ondernemer, althans iemand die in het bezit is van een Verklaring Sociale Hygiëne.

Aangezien de alcolholhoudende drank buiten een reguliere horeca-inrichting wordt verstrekt, dient de initiatiefnemer daarnaast over een ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet te beschikken die hem daartoe toestemming verleent.

In de Drank- en Horecawet zijn de voorwaarden opgenomen op grond waarvan ontheffing verleend kan worden. De ontheffing heeft betrekking op en is geldig voor de daarin vermelde data.

De aanvraag kunt u via de onderstaande link digitaal indienen bij de gemeente Borne:

DIGITALE AANVRAAG ONTHEFFING DRANK- EN HORECAWET

Een (papieren) aanvraagformulier opvragen kan bij de Publieksbalie van de gemeente Borne. Indienen van dit formulier kan bij de afdeling Ondersteuning, productgroep algemeen juridische zaken, postbus 200, 7620 AE Borne.

De leges bedragen € 29,95.

Informatie kan worden verkregen bij de Publieksbalie, telefoon 14 074.

Wie kan het aanvragen

Een horeca-ondernemer in de zin van de Drank- en horecawet kan ontheffing aanvragen en personen die in het bezit zijn van een verklaring sociale hygiëne en die voldoen aan de eisen die aan leidinggevenden worden gesteld (art. 8 lid 2 en 4 Drank- en Horecawet).

Indien bij gelegenheden van zeer tijdelijke aard alcoholhoudende drank wordt verstrekt, moet ontheffing worden aangevraagd.

Benodigde gegevens

 • Naam, volledige voornamen, adres, geboortedatum en geboorteplaats van de aanvrager.
 • Adres van het perceel waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd.
 • Omschrijving van de bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard.
 • Data en tijdstippen van de gelegenheid
 • Aanvraagformulier Ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet.
 • Verklaring sociale hygiëne van de leidinggevende(n).

Stappen en doorlooptijd

 1. Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
 2. Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt de aanvrager een brief met het verzoek de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen.
 3. Gebeurt dit niet dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.
 4. De aanvraag wordt inhoudelijk getoetst aan de voorwaarden die gesteld worden aan het verlenen van ontheffing.
 5. Op basis van de toets wordt de beslissing genomen de ontheffing al dan niet te verlenen.

De doorlooptijd is 6 weken.

Resultaat

 1. De aanvraag wordt goedgekeurd. De ontheffing wordt verleend.
 2. De aanvraag wordt afgekeurd. De ontheffing wordt niet verleend. De aanvrager ontvangt een afwijzingsbrief waarin de afwijzing wordt gemotiveerd.
 3. De aanvraag wordt niet in behandeling genomen.

Bezwaar en beroep

Wanneer de burgemeester niet binnen acht weken beslist en verzuimt voor het einde van de termijn de aanvrager daarvan op de hoogte te stellen, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de rechtbank tegen het uitblijven van een beslissing (Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen). Het bestuursorgaan moet hiervoor eerst schriftelijk in gebreke worden gesteld zodra de beslistermijn is overschreden. Het bestuursorgaan heeft dan twee weken om alsnog een besluit te nemen.

Tegen de afwijzing van een aanvraag of het niet ontvankelijk verklaren kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aangetekend worden, gericht aan de burgemeester binnen zes weken na verzending van de beschikking.

Indien de burgemeester het bezwaar afwijst, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de rechtbank.

Vervolgacties

De politie wordt op de hoogte gesteld van het verlenen van de ontheffing. De politie en de gemeente, kan tijdens het evenement controleren of de alcolholhoudende drank op correcte wijze wordt verstrekt.

De informatie is openbaar.