Omgevingsvergunning

Als u wilt bouwen of verbouwen heeft u vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het bouwen of slopen van een woning of het kappen van een boom. Per 1 oktober 2010 kunnen veel van deze vergunningen in één keer, in één procedure, worden aangevraagd. Vanaf die datum geldt de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Van veel naar één

De Wabo vervangt ruim 25 vergunningen door één vergunning: de omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning vraagt u met één aanvraagformulier bij uw gemeente aan. Digitaal of op papier. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt u één vergunning. Tegen de vergunningonderdelen die u in één keer heeft aangevraagd, kunnen andere mensen ook maar in één procedure reageren. Ook is één controlerende instantie verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. In de nieuwe wet is bovendien vastgelegd dat u voor minder bouwzaken dan voorheen een vergunning nodig heeft.

Aanvraagmogelijkheden

Met de komst van de omgevingsvergunning kunt u uw benodigde vergunningen in één keer aanvragen. Dat is praktisch. Maar u bent het niet verplicht. U mag ook voor alle activiteiten die u gaat uitvoeren, zoals bouwen, kappen en slopen, een aparte vergunning aanvragen. Het nadeel is dan wel dat u voor alle onderdelen apart een vergunningprocedure moet doorlopen. En dat er per vergunning een juridische procedure is. Ook kan het dan voorkomen dat u de ene vergunning wel krijgt en de andere niet. Zo veel mogelijk in één keer aanvragen bespaart dus tijd.

Voor ingewikkelde projecten (de uitgebreide procedure), waarbij u bijvoorbeeld een vergunningplichtige milieuactiviteit wilt uitvoeren, u een wijziging van het bestemmingsplan nodig heeft of waarbij u een monument verbouwt, gelden bijzondere regels. Hierbij kan het wél verplicht zijn om voor een aantal onderdelen tegelijkertijd of in twee keer een vergunning aan te vragen. Wilt u aan de slag met zo’n ingewikkeld (bouw)project, dan kunt u het beste eerst contact opnemen met de productgroep uitvoering van de gemeente Borne.

Wanneer krijgt u de beslissing?

Wanneer u een eenvoudige aanvraag heeft ingediend, zoals bouwen, kappen en slopen, krijgt u in principe de beslissing binnen 8 weken na de datum van binnenkomst van uw aanvraag bij de gemeente. Voor dat soort activiteiten geldt de ‘reguliere procedure’. De gemeente kan de termijn met 6 weken verlengen. Is het dan nog niet gelukt om een beslissing te nemen, dan is de gemeente wettelijk verplicht u de vergunning te geven.
Voor ingewikkelde aanvragen, zoals hierboven beschreven, geldt een uitgebreide procedure. De beslistermijn is daarbij 26 weken. Ook deze termijn kan één keer met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure is de gemeente niet verplicht om binnen die 26 weken te beslissen op de aanvraag. De genoemde termijnen gelden als de ingediende stukken juist en voldoende zijn. Als er stukken ontbreken zal u om nadere gegevens worden gevraagd en kan de termijn worden verlengd.

Vraag het uw gemeente

De omgevingsvergunning voegt ruim 25 vergunningen samen. Vaak volstaat voor uw project daarom deze ene vergunning. Maar soms heeft u nog een vergunning nodig die niet valt onder de omgevingsvergunning. Een evenementenvergunning moet u bijvoorbeeld nog apart aanvragen. En bouwt u op of bij een dijk of waterloop, dan heeft u toestemming nodig van het Waterschap. Het is daarom verstandig over uw plannen van te voren contact op te nemen met de gemeente.

Vergunningvrij bouwen

Met de Wabo wordt de categorie vergunningvrije bouwwerken groter. Het kan dus zijn dat u voor uw bouwplan geen vergunning nodig heeft. Het ministerie van VROM heeft een aantal brochures gemaakt over veelvoorkomende bouwwerken, zoals dakkapellen, schotelantennes, erfafscheidingen en aanbouwen. In deze brochures leest u wanneer dit soort bouwwerken vergunningvrij is en wanneer niet. De brochures vindt u bij de gemeente of op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving.

Om een beeld te krijgen of u een vergunning nodig heeft kunt u in het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U voert dan uw (bouw-)locatie en werkzaamheden in. Vervolgens kunt u zien of u of u een vergunning nodig.

Stappen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning volgens de reguliere procedure (zoals bouw, sloop en kap) gelden in grote lijnen de volgende stappen:

Stap 1 – Om een beeld te krijgen of u een vergunning nodig heeft kunt u in het Omgevingsloket online (omgevingsloket.nl) een vergunningcheck doen. U voert dan uw (bouw-)locatie en werkzaamheden in. Vervolgens ziet u of u een vergunning nodig heeft of dat alleen een melding bij de gemeente voldoende is. Of misschien wel geen van beide.
Als het u volstrekt duidelijk is of/waarvoor u een vergunning nodig heeft, kunt u deze stap natuurlijk overslaan.

Stap 2 - U dient uw aanvraag in bij de gemeente. Dit kan op papier of digitaal. Als u digitaal wilt indienen, gaat u naar het Omgevingsloket online: www.omgevingsloket.nl. Het systeem leidt u door het formulier en laat u zien welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren (uploaden). Voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u een DigiD nodig. Als u op papier wilt indienen gaat u ook naar www.omgevingsloket.nl. Als u via de vergunningencheck heeft aangegeven welke onderdelen u wilt aanvragen, komt er een aanvraagformulier dat u kunt uitdraaien en invullen.

Als u wilt kappen of een inrit wilt aanleggen is aan te bevelen eerst de informatie op deze website (www.borne.nl) te lezen, omdat hier gemeentespecifieke informatie staat die voor u van belang kan zijn. In de omgevingsvergunning zitten namelijk naast landelijke regels, ook enkele lokale regels.

Stap 3 – U krijgt een bericht van ontvangst en in de Bornse Courant wordt gemeld dat er een aanvraag is binnengekomen. Ook controleert de gemeente of uw aanvraag compleet is. Als blijkt dat er nog stukken ontbreken, wordt u hierover geïnformeerd. We zullen daarbij aangeven voor wanneer u de ontbrekende stukken nog kunt aanleveren.

Stap 4 - De gemeente beoordeelt uw aanvraag inhoudelijk en kijkt of uw aanvraag aan alle wettelijke eisen voldoet. Zo kan er onder meer gekeken worden naar regels uit het bestemmingsplan en de welstandsnota. Gaat u bouwen, dan wordt uw aanvraag ook getoetst aan de technische eisen uit het Bouwbesluit (brandveiligheid, ventilatie, etc.).

Stap 5 - De gemeente laat u binnen 8 weken weten of u wel of niet een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u nodig heeft om uw aanvraag compleet te maken (zie stap 3) wordt bij de beslistermijn van de gemeente opgeteld. Heeft de gemeente meer tijd nodig, dan kan er een termijn van zes weken bij komen. De gemeente publiceert de beslissing op uw vergunning in de gemeentelijke advertentiepagina in de Bornse Courant (ook digitaal te lezen via de website). Vervolgens kan er door u en anderen, bijvoorbeeld omwonenden, bezwaar worden gemaakt. Als er niemand heeft gereageerd is daarna uw vergunning definitief.