Gebruik openbare straat

U wilt een container of materialen op straat plaatsen check de voorwaarden of dit mag zonder een vergunning aan te vragen. Valt u niet onder de uitzondering vraag dan een vergunning aan.

 

Een vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke object kost volgens de legesverordening € 14,80.

Indien u vragen heeft over het plaatsen van tijdelijke objecten kunt u contact opnemen met de productgroep publiekszaken via het algemene telefoonnummer:
14 074.

In de algemene plaatselijke verordening is een verbod opgenomen om zonder vergunning een tijdelijk object op de weg of een weggedeelte te plaatsen. Hiervan zijn een aantal categorieën uitgezonderd.

 1. Het verbod in het eerste lid van het vorige artikel geldt niet voor:
  a. evenementen als bedoeld in artikel 2:24;
  b. terrassen als bedoeld in artikel 2:10d;
  c. standplaatsen als bedoeld in artikel 5:18;
  d. winkeluitstallingen als bedoeld in artikel 2:10e.
 2. Het verbod in het eerste lid van het vorige artikel geldt tevens niet voor voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard.

Voor een verhuiscontainer of een container voor sloopafval geldt, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan eveneens een uitzondering op de vergunningplicht.  De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een verhuiscontainer of een container voor sloopafval te plaatsen volgen hierna (artikel 2:10c APV).

Het verbod in het eerste lid van artikel 2:10a geldt niet voor objecten, als aan elk van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. De duur van de ingebruikname van de weg of een weggedeelte bedraagt aaneensluitend niet langer dan 5 dagen.
 2. De afmetingen van het object zijn niet groter dan 6 meter lang, 2,5 meter breed en 2,5 meter hoog.
 3. Er worden niet meer dan 1 object tegelijkertijd geplaatst op eenzelfde weg of weggedeelte.
 4. Het betreft een verhuiscontainer of een container voor sloopafval. De container voor sloopafval moet voorzien zijn van een dekzeil of van een net waarmee de inhoud is afgedekt.
 5. Op wegen of weggedeelten, bestaande uit een rijbaan en een trottoir, wordt het object niet op de rijbaan geplaatst of op het trottoir als tussen het object en de rijbaan geen vrije en onbelemmerde  doorgang van minimaal 1,5 meter aanwezig is (voor voetgangers, invaliden- en kinderwagens).
 6. Op wegen of weggedeelten, enkel bestaand uit een trottoir, is en blijft een vrije en onbelemmerde doorgang van minimaal 3,5 meter aanwezig (ten behoeve van hulpdiensten).
 7. Het object of het beoogde gebruik daarvan levert geen gevaar op voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik van de weg.
 8. Het object of beoogde gebruik daarvan vormt geen belemmering voor het gebruik of het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.
 9. Het object of het beoogde gebruik daarvan levert geen overlast op voor gebruikers van in de nabijheid gelegen onroerende zaken.

Indien u niet valt binnen de uitgezonderde categorieën of u voldoet niet aan één van de algemene regels dan moet  u  een vergunning aanvragen voor het plaatsen van een tijdelijk object op de weg of op een weggedeelte. Deze vergunning kan naar aanleiding van de toetsing aan de weigeringsgronden genoemd in de algemene plaatselijke verordening wel of niet worden verleend.

U ontvangt  binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. Mocht een verlenging van de beslistermijn aan de orde zijn dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Indien er geen bijzondere omstandigheden zijn en er sprake is van een reguliere situatie dan is de gangbare behandeltermijn van uw aanvraag 3 weken.