Naturalisatie

Naturalisatie is het aan vreemdelingen verlenen van het Nederlanderschap oftewel de Nederlandse nationaliteit.

Vreemdelingen die langer in Nederland wonen kunnen zich, onder bepaalde omstandigheden, laten naturaliseren tot Nederlander. Daarmee verkrijgen zij de Nederlandse nationaliteit. Als u Nederlander wilt worden, krijgt u (in Nederland) te maken met twee instanties:

 • de gemeente, waar u uw aanvraag indient en waar u een aantal documenten moet inleveren. De gemeente stelt bij naturalisatie een advies op en stuurt dat naar:
 • de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND bepaalt bij een naturalisatieaanvraag uiteindelijk of u wel of niet Nederlander kunt worden.Wie in het buitenland een aanvraag tot naturalisatie indient, kan terecht bij een Nederlandse ambassade of consulaat. Voor hen gelden dezelfde voorwaarden als bij een aanvraag in Nederland.

Verwijzingen

www.ind.nl of bel 0900 - 1234561
www.minbuza.nl en klik op "Reizen en Landen"
www.roc-on.nl
https://duo.nl/particulier/
www.kulturhusborne.nl
www.inburgeren.nl
www.hetbegintmettaal.nl

Andere brochures

In verband met de naturalisatie en optieprocedure kunnen ook de volgende brochures voor u van belang zijn:

 • Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Aruba.
 • Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op de Nederlandse Antillen.
 • De naturalisatietoets: uw eerste stap naar het Nederlanderschap.
 • Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-Nederlanders.

Alle brochures zijn te bestellen via telefoonnummer 0900 - 1234561 (€ 0,10 p.m) of via www.ind.nl.
De teksten van alle brochures zijn ook te vinden op de website van de IND: www.ind.nl.

Voorwaarden

Het eerste wat u moet doen, is nagaan of u aan de voorwaarden voldoet. We noemen twee soorten voorwaarden: voor de optieprocedure en voor de naturalisatieprocedure. Als u aan de voorwaarden voor de optieprocedure voldoet, kunt u bij de gemeente een optieverklaring invullen. Als u aan de voorwaarden voor naturalisatie voldoet, kunt u bij de gemeente een aanvraag tot naturalisatie indienen.

Voor beide procedures betekenen de woorden 'legaal' en 'onafgebroken verblijf' dat u vanaf uw toelating tot Nederland steeds in het bezit bent geweest van een geldige verblijfsvergunning. Dit betekent dat u altijd voordat uw vergunning verliep een verlenging hebt aangevraagd.

Documenten

Als u een aanvraag indient, zal de gemeente u ook om een aantal documenten vragen. Denk aan uw paspoort, verblijfsvergunning, geboorteakte, huwelijksakte en dergelijke. Het kan zijn dat u ook een inburgeringsexamen moet afleggen om te laten zien dat u voldoende ingeburgerd bent. Verder zal de gemeente een onderzoek uitvoeren om na te gaan of u met justitie in aanraking bent geweest.

Beoordeling

Bij de optieprocedure wordt de aanvraag door de gemeente behandeld; in het geval van naturalisatie stelt de gemeente een dossier samen en stuurt dit met een advies naar de IND. De IND beoordeelt het dossier en keurt uw aanvraag om Nederlander te worden wel of niet goed. De Koningin verleent uiteindelijk het Nederlanderschap. U ontvangt een brief van de IND waarin u van het besluit op de hoogte wordt gesteld. Als de gemeente of de IND uw aanvraag afwijst, kunt u bezwaar aantekenen tegen die beslissing.

Duur

Wilt u gebruik maken van de optieprocedure? Reken dan op een termijn van ongeveer drie maanden nadat de gemeente uw verklaring in ontvangst heeft genomen. De naturalisatieprocedure zal onder normale omstandigheden ongeveer een half jaar tot een jaar in beslag nemen.

Afstand doen

Als u tot Nederlander wordt genaturaliseerd, moet u onder bepaalde omstandigheden afstand doen van uw huidige nationaliteit. Hiervan moet u een bewijs laten zien. Bij de optieprocedure bepaalt de wetgeving van het land van uw huidige nationaliteit of u die nationaliteit verliest.

Wetten en regels

In de Rijkswet op het Nederlanderschap zijn de eisen en uitzonderingen weergegeven met betrekking tot het verkrijgen van het Nederlanderschap door optie en de verlening van het Nederlanderschap door naturalisatie.

Wie kan het aanvragen

Als u Nederlander wilt worden, kunt u het beste eerst nagaan of u voldoet aan de eisen die gesteld worden bij de optieprocedure. Dit is namelijk de eenvoudigste weg. Hieronder vindt u deze eisen. Vervolgens gaan we in op de voorwaarden die gelden als u een aanvraag voor naturalisatie wilt indienen. Voor beide procedures betekenen de woorden 'legaal' en 'onafgebroken verblijf' dat u vanaf uw toelating tot Nederland steeds in het bezit bent geweest van een geldige verblijfsvergunning. Dit betekent dat u altijd voordat uw vergunning verliep een verlenging hebt aangevraagd.

Wanneer kan dit aangevraagd worden

Nederlander worden door optie

In een aantal gevallen kunt u Nederlander worden door een optieverklaring in te vullen. Dit is een eenvoudige en snelle manier om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. Om voor optie in aanmerking te komen moet u in alle gevallen in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning. U kunt van deze procedure gebruikmaken als u aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent meerderjarig (dat wil zeggen 18 jaar of ouder; bent u jonger dan 18, dan bent u meerderjarig als u getrouwd bent of getrouwd bent geweest), in Nederland geboren als kind van immigranten en u woont sinds uw geboorte onafgebroken in Nederland.
 • U bent in Nederland geboren, u hebt hier tenminste drie jaar onafgebroken gewoond en u hebt vanaf uw geboorte geen nationaliteit (u bent staatloos).
 • U bent meerderjarig en u woont vanaf uw vierde jaar legaal in Nederland.
 • U bent meerderjarig, oud-Nederlander en u woont tenminste één jaar in Nederland op basis van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel.
 • U bent tenminste drie jaar getrouwd met een Nederlander en woont tenminste vijftien jaar onafgebroken legaal in Nederland.
 • U bent 65 jaar of ouder en woont vijftien jaar onafgebroken legaal in Nederland.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen minderjarige kinderen, na drie jaar te zijn verzorgd en opgevoed door tenminste één Nederlandse ouder, ook in aanmerking komen voor optie. Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente.

Nederlander worden door naturalisatie

U kunt een aanvraag tot naturalisatie indienen als u aan alle voorwaarden voldoet die hieronder staan:

 • U bent meerderjarig.U woont vijf jaar of langer legaal in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba. Legaal betekent: met een verblijfsvergunning. Op deze regel zijn een paar uitzonderingen:
 • U bent getrouwd met of geregistreerd partner van een Nederlandse man of vrouw. In dat geval kunt u na drie jaar huwelijk of geregistreerd partnerschap(eventueel in het buitenland) én samenwoning een aanvraag tot naturalisatie indienen. Als u drie jaar onafgebroken samenwoont (beiden ongehuwd) met een Nederlandse man of vrouw, kunt u ook een aanvraag indienen.
 • U bent oud-Nederlander: u hebt de Nederlandse nationaliteit gehad en deze weer verloren. In dat geval hoeft u niet een bepaalde periode in Nederland gewoond te hebben. In sommige gevallen kunt u gebruikmaken van de optieprocedure.Voor u is een aparte brochure beschikbaar.
 • U hebt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel, zoals gezinshereniging of arbeid in loondienst. Als u een verblijfsvergunning hebt met een verblijfsdoel van tijdelijke aard - bijvoorbeeld voor een studie of medische behandeling - kunt u niet worden genaturaliseerd.
 • U bent voldoende ingeburgerd en u kunt Nederlands spreken, lezen, schrijven en verstaan. U moet dit aantonen door een naturalisatietoets af te leggen. Als u al een inburgeringstoets (op NT2-niveau) succesvol hebt afgerond of een gelijkwaardig Nederlands diploma (bijvoorbeeld van de middelbare school) hebt behaald, hoeft u geen naturalisatietoets af te leggen. Dat geldt ook voor mensen die de toets vanwege een lichamelijke of geestelijke handicap niet kunnen afleggen. Meer informatie is te vinden in de brochure over de naturalisatietoets. Bij 'ingeburgerd zijn' hoort verder dat u niet met meer dan één man of vrouw tegelijk gehuwd mag zijn.
 • U hebt de laatste vier jaar geen gevangenisstraf, leer- of taakstraf of hoge geldboete gekregen. Bij 'een hoge boete' gaat het om een bedrag van € 453,78 of meer. Uw aanvraag wordt ook afgewezen als u in de laatste vier jaar meerdere boetes van € 226,89 of meer hebt gekregen, met een totaal van € 680,67 of meer.
 • U bent bereid afstand te doen van uw huidige nationaliteit. Als u geen afstand doet van uw huidige nationaliteit als u Nederlander wordt, kan het Nederlanderschap weer worden ingetrokken. U hoeft géén afstand te doen van uw huidige nationaliteit in de volgende gevallen:
  - De wetgeving van uw land staat verlies van uw nationaliteit niet toe.
  - U bent getrouwd met of u bent de geregistreerde partner van een Nederlander.
  - U bent het minderjarige kind van een Nederlandse ouder.
  - U bent een erkend vluchteling of u bent vrijgesteld van het paspoortvereiste.
  - U bent geboren in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba, en u woont hier op het moment dat u uw aanvraag indient.
  - U hebt voor uw achttiende vijf jaar of langer aaneengesloten in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba gewoond.
  - U moet om afstand te kunnen doen van uw huidige nationaliteit een hoog bedrag betalen aan de autoriteiten van uw land. Dit moet u kunnen aantonen.
  - U zou door afstand van uw nationaliteit te doen bepaalde rechten verliezen, waardoor u ernstige financiële schade lijdt. Denk aan erfrecht. Dit moet u kunnen aantonen.
  - U moet uw militaire dienstplicht vervullen (of afkopen) voordat u afstand kunt doen van uw nationaliteit. Dit moet u kunnen aantonen.
 • Voor een beperkt aantal nationaliteiten is een meervoudige nationaliteit toegestaan. Bij de gemeente kunt u dit navragen.

Ga dus van tevoren na wat de gevolgen zijn als u afstand doet van uw huidige nationaliteit. Neem hiervoor contact op met de autoriteiten van uw land.

Benodigde gegevens

De gemeente, Nederlandse ambassade of consulaat moet buitenlandse aktes (geboorteakte, huwelijksakte en dergelijke) kunnen lezen en de echtheid kunnen vaststellen. Daarom zijn de volgende regels van toepassing:

 • Als de akte in een andere taal dan het Nederlands, Engels, Duits of Frans is gesteld, moet u een vertaling laten maken. Deze vertaling moet gemaakt zijn door een erkende tolk-vertaler.
 • De gemeente, Nederlandse ambassade of consulaat kan u vragen de aktes te laten legaliseren in het land waar de aktes vandaan komen. Hierbij wordt gecontroleerd of de akte door de bevoegde autoriteit(en) is afgegeven.

Voor meer informatie over het vertalen, verifiëren en legaliseren van documenten kunt u het beste contact opnemen met de Publieksbalie van uw gemeente of het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Benodigde formulieren

De medewerker van de gemeente zal u vragen om een aantal documenten mee te nemen. Welke? Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. De volgende documenten kunnen gevraagd worden:

 • Paspoort (van uzelf, uw partner en uw kinderen).
 • Verblijfsvergunning (van uzelf, uw partner en uw kinderen).
 • Geboorteakte (bij geboorte in het buitenland; op te vragen in uw geboorteland).
 • Huwelijksakte (als u Nederlander wilt worden vanwege een huwelijk met een Nederlander, en als het huwelijk in het buitenland gesloten is).
 • Bewijs dat u drie jaar of langer samenleeft met een Nederlander, als u in verband hiermee het Nederlanderschap aanvraagt.
 • Bewijs naturalisatietoets of vergelijkbaar Nederlands diploma.

Stappen en doorlooptijd

Optieprocedure: het proces

 Proces Naturalisatie

Naturalisatie: het proces

 Proces Naturalisatie

Resultaat

De aanvraag tot naturalisatie kan tot de volgende resultaten leiden:

 1. De aanvraag wordt goedgekeurd. De koningin geeft via het ministerie van justitie een Koninklijk Besluit. De hiervoor benodigde correspondentie verloopt via het ministerie (oftewel immigratie- en naturalisatiedienst).
 2. De aanvraag wordt afgekeurd. De Koningin geeft geen Koninklijk Besluit. Het ministerie verstuurt de besluiten of afwijzingen naar de aanvrager en de gemeente. De aangepaste gegevens worden ook via een brief aan de aanvrager kenbaar gemaakt.

Bezwaar en beroep

Indien het verzoek tot naturalisatie is afgewezen, kan bezwaar worden aangetekend bij de staatssecretaris van het Ministerie van Justitie. Dit moet binnen 6 weken na de afwijzing van de aanvraag.
Indien het bezwaar wordt afgewezen, kan in beroep gegaan worden bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank.
Indien het beroep wordt afgewezen, kan tot slot in hoger beroep gegaan worden bij de Raad van State.

De informatie is niet openbaar.

Zowel aan optie als aan naturalisatie zijn kosten verbonden.

De kosten voor de naturalisatieprocedure zijn (per 01-01-2019):

Verzoek Kosten
Enkelvoudig verzoek (standaard) € 881,-
Enkelvoudig verzoek (verlaagd)* € 655,-
Gemeenschappelijk verzoek (standaard) € 1.124,-
Gemeenschappelijk verzoek (verlaagd)* € 899,-
Meenaturaliserende minderjarige kinderen € 130,-


*staatloze vreemdelingen en vreemdelingen met een verblijfstatus asiel

 

De kosten voor de optieprocedure zijn:

Verzoek Kosten
Enkelvoudige optie € 187,-
Gemeenschappelijke optie € 319,-
Medeopterend minderjarig kind € 21,-

Informatie kan worden verkregen bij de Publieksbalie, telefoon 14 074
De aanvraag dient persoonlijk bij de Publieksbalie worden ingediend.

Voorwaarden

Het eerste wat u moet doen, is nagaan of u aan de voorwaarden voldoet. We noemen twee soorten voorwaarden: voor de optieprocedure en voor de naturalisatieprocedure. Als u aan de voorwaarden voor de optieprocedure voldoet, kunt u bij de gemeente een optieverklaring invullen. Als u aan de voorwaarden voor naturalisatie voldoet, kunt u bij de gemeente een aanvraag tot naturalisatie indienen.

Voor beide procedures betekenen de woorden 'legaal' en 'onafgebroken verblijf' dat u vanaf uw toelating tot Nederland steeds in het bezit bent geweest van een geldige verblijfsvergunning. Dit betekent dat u altijd voordat uw vergunning verliep een verlenging hebt aangevraagd.

Documenten

Als u een aanvraag indient, zal de gemeente u ook om een aantal documenten vragen. Denk aan uw paspoort, verblijfsvergunning, geboorteakte, huwelijksakte en dergelijke. Het kan zijn dat u ook een inburgeringsexamen moet afleggen om te laten zien dat u voldoende ingeburgerd bent. Verder zal de gemeente een onderzoek uitvoeren om na te gaan of u met justitie in aanraking bent geweest.

Beoordeling

Bij de optieprocedure wordt de aanvraag door de gemeente behandeld; in het geval van naturalisatie stelt de gemeente een dossier samen en stuurt dit met een advies naar de IND. De IND beoordeelt het dossier en keurt uw aanvraag om Nederlander te worden wel of niet goed. De Koningin verleent uiteindelijk het Nederlanderschap. U ontvangt een brief van de IND waarin u van het besluit op de hoogte wordt gesteld. Als de gemeente of de IND uw aanvraag afwijst, kunt u bezwaar aantekenen tegen die beslissing.

Duur

Wilt u gebruik maken van de optieprocedure? Reken dan op een termijn van ongeveer drie maanden nadat de gemeente uw verklaring in ontvangst heeft genomen. De naturalisatieprocedure zal onder normale omstandigheden ongeveer een half jaar tot een jaar in beslag nemen.

Afstand doen

Als u tot Nederlander wordt genaturaliseerd, moet u onder bepaalde omstandigheden afstand doen van uw huidige nationaliteit. Hiervan moet u een bewijs laten zien. Bij de optieprocedure bepaalt de wetgeving van het land van uw huidige nationaliteit of u die nationaliteit verliest.

Wetten en regels

In de Rijkswet op het Nederlanderschap zijn de eisen en uitzonderingen weergegeven met betrekking tot het verkrijgen van het Nederlanderschap door optie en de verlening van het Nederlanderschap door naturalisatie.

Wie kan het aanvragen

Als u Nederlander wilt worden, kunt u het beste eerst nagaan of u voldoet aan de eisen die gesteld worden bij de optieprocedure. Dit is namelijk de eenvoudigste weg. Hieronder vindt u deze eisen. Vervolgens gaan we in op de voorwaarden die gelden als u een aanvraag voor naturalisatie wilt indienen. Voor beide procedures betekenen de woorden 'legaal' en 'onafgebroken verblijf' dat u vanaf uw toelating tot Nederland steeds in het bezit bent geweest van een geldige verblijfsvergunning. Dit betekent dat u altijd voordat uw vergunning verliep een verlenging hebt aangevraagd.

Wanneer kan dit aangevraagd worden

Nederlander worden door optie

In een aantal gevallen kunt u Nederlander worden door een optieverklaring in te vullen. Dit is een eenvoudige en snelle manier om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. Om voor optie in aanmerking te komen moet u in alle gevallen in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning. U kunt van deze procedure gebruikmaken als u aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent meerderjarig (dat wil zeggen 18 jaar of ouder; bent u jonger dan 18, dan bent u meerderjarig als u getrouwd bent of getrouwd bent geweest), in Nederland geboren als kind van immigranten en u woont sinds uw geboorte onafgebroken in Nederland.
 • U bent in Nederland geboren, u hebt hier tenminste drie jaar onafgebroken gewoond en u hebt vanaf uw geboorte geen nationaliteit (u bent staatloos).
 • U bent meerderjarig en u woont vanaf uw vierde jaar legaal in Nederland.
 • U bent meerderjarig, oud-Nederlander en u woont tenminste één jaar in Nederland op basis van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel.
 • U bent tenminste drie jaar getrouwd met een Nederlander en woont tenminste vijftien jaar onafgebroken legaal in Nederland.
 • U bent 65 jaar of ouder en woont vijftien jaar onafgebroken legaal in Nederland.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen minderjarige kinderen, na drie jaar te zijn verzorgd en opgevoed door tenminste één Nederlandse ouder, ook in aanmerking komen voor optie. Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente.

Nederlander worden door naturalisatie:
U kunt een aanvraag tot naturalisatie indienen als u aan alle voorwaarden voldoet die hieronder staan:

 • U bent meerderjarig.U woont vijf jaar of langer legaal in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba. Legaal betekent: met een verblijfsvergunning. Op deze regel zijn een paar uitzonderingen:
 • U bent getrouwd met of geregistreerd partner van een Nederlandse man of vrouw. In dat geval kunt u na drie jaar huwelijk of geregistreerd partnerschap(eventueel in het buitenland) én samenwoning een aanvraag tot naturalisatie indienen. Als u drie jaar onafgebroken samenwoont (beiden ongehuwd) met een Nederlandse man of vrouw, kunt u ook een aanvraag indienen.
 • U bent oud-Nederlander: u hebt de Nederlandse nationaliteit gehad en deze weer verloren. In dat geval hoeft u niet een bepaalde periode in Nederland gewoond te hebben. In sommige gevallen kunt u gebruikmaken van de optieprocedure.Voor u is een aparte brochure beschikbaar.
 • U hebt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel, zoals gezinshereniging of arbeid in loondienst. Als u een verblijfsvergunning hebt met een verblijfsdoel van tijdelijke aard - bijvoorbeeld voor een studie of medische behandeling - kunt u niet worden genaturaliseerd.
 • U bent voldoende ingeburgerd en u kunt Nederlands spreken, lezen, schrijven en verstaan. U moet dit aantonen door een naturalisatietoets af te leggen. Als u al een inburgeringstoets (op NT2-niveau) succesvol hebt afgerond of een gelijkwaardig Nederlands diploma (bijvoorbeeld van de middelbare school) hebt behaald, hoeft u geen naturalisatietoets af te leggen. Dat geldt ook voor mensen die de toets vanwege een lichamelijke of geestelijke handicap niet kunnen afleggen. Meer informatie is te vinden in de brochure over de naturalisatietoets. Bij 'ingeburgerd zijn' hoort verder dat u niet met meer dan één man of vrouw tegelijk gehuwd mag zijn.
 • U hebt de laatste vier jaar geen gevangenisstraf, leer- of taakstraf of hoge geldboete gekregen. Bij 'een hoge boete' gaat het om een bedrag van € 453,78 of meer. Uw aanvraag wordt ook afgewezen als u in de laatste vier jaar meerdere boetes van € 226,89 of meer hebt gekregen, met een totaal van € 680,67 of meer.
 • U bent bereid afstand te doen van uw huidige nationaliteit. Als u geen afstand doet van uw huidige nationaliteit als u Nederlander wordt, kan het Nederlanderschap weer worden ingetrokken. U hoeft géén afstand te doen van uw huidige nationaliteit in de volgende gevallen:
  - De wetgeving van uw land staat verlies van uw nationaliteit niet toe.
  - U bent getrouwd met of u bent de geregistreerde partner van een Nederlander.
  - U bent het minderjarige kind van een Nederlandse ouder.
  - U bent een erkend vluchteling of u bent vrijgesteld van het paspoortvereiste.
  - U bent geboren in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba, en u woont hier op het moment dat u uw aanvraag indient.
  - U hebt voor uw achttiende vijf jaar of langer aaneengesloten in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba gewoond.
  - U moet om afstand te kunnen doen van uw huidige nationaliteit een hoog bedrag betalen aan de autoriteiten van uw land. Dit moet u kunnen aantonen.
  - U zou door afstand van uw nationaliteit te doen bepaalde rechten verliezen, waardoor u ernstige financiële schade lijdt. Denk aan erfrecht. Dit moet u kunnen aantonen.
  - U moet uw militaire dienstplicht vervullen (of afkopen) voordat u afstand kunt doen van uw nationaliteit. Dit moet u kunnen aantonen.
 • Voor een beperkt aantal nationaliteiten is een meervoudige nationaliteit toegestaan. Bij de gemeente kunt u dit navragen.

Ga dus van tevoren na wat de gevolgen zijn als u afstand doet van uw huidige nationaliteit. Neem hiervoor contact op met de autoriteiten van uw land.

Benodigde gegevens

De gemeente, Nederlandse ambassade of consulaat moet buitenlandse aktes (geboorteakte, huwelijksakte en dergelijke) kunnen lezen en de echtheid kunnen vaststellen. Daarom zijn de volgende regels van toepassing:

 • Als de akte in een andere taal dan het Nederlands, Engels, Duits of Frans is gesteld, moet u een vertaling laten maken. Deze vertaling moet gemaakt zijn door een erkende tolk-vertaler.
 • De gemeente, Nederlandse ambassade of consulaat kan u vragen de aktes te laten legaliseren in het land waar de aktes vandaan komen. Hierbij wordt gecontroleerd of de akte door de bevoegde autoriteit(en) is afgegeven.

Voor meer informatie over het vertalen, verifiëren en legaliseren van documenten kunt u het beste contact opnemen met de Publieksbalie van uw gemeente of het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Benodigde formulieren

De medewerker van de gemeente zal u vragen om een aantal documenten mee te nemen. Welke? Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. De volgende documenten kunnen gevraagd worden:

 • Paspoort (van uzelf, uw partner en uw kinderen).
 • Verblijfsvergunning (van uzelf, uw partner en uw kinderen).
 • Geboorteakte (bij geboorte in het buitenland; op te vragen in uw geboorteland).
 • Huwelijksakte (als u Nederlander wilt worden vanwege een huwelijk met een Nederlander, en als het huwelijk in het buitenland gesloten is).
 • Bewijs dat u drie jaar of langer samenleeft met een Nederlander, als u in verband hiermee het Nederlanderschap aanvraagt.
 • Bewijs naturalisatietoets of vergelijkbaar Nederlands diploma.


Stappen en doorlooptijd

Optieprocedure: het proces

 Proces Naturalisatie

Naturalisatie: het proces

 Proces Naturalisatie

Resultaat

De aanvraag tot naturalisatie kan tot de volgende resultaten leiden:

 1. De aanvraag wordt goedgekeurd. De koningin geeft via het ministerie van justitie een Koninklijk Besluit. De hiervoor benodigde correspondentie verloopt via het ministerie (oftewel immigratie- en naturalisatiedienst).
 2. De aanvraag wordt afgekeurd. De Koningin geeft geen Koninklijk Besluit. Het ministerie verstuurt de besluiten of afwijzingen naar de aanvrager en de gemeente. De aangepaste gegevens worden ook via een brief aan de aanvrager kenbaar gemaakt.

Bezwaar en beroep

Indien het verzoek tot naturalisatie is afgewezen, kan bezwaar worden aangetekend bij de staatssecretaris van het Ministerie van Justitie. Dit moet binnen 6 weken na de afwijzing van de aanvraag.
Indien het bezwaar wordt afgewezen, kan in beroep gegaan worden bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank.
Indien het beroep wordt afgewezen, kan tot slot in hoger beroep gegaan worden bij de Raad van State.

De informatie is niet openbaar.