Loterijvergunning

Een loterijvergunning geeft toestemming voor het organiseren en houden van een voor het publiek openstaande verloting.

Verenigingen die nieuw materiaal willen aanschaffen ten behoeve van hun activiteiten beschikken niet altijd over voldoende geld. Een van de mogelijkheden om de daartoe benodigde financiële middelen te vergaren is het organiseren van een loterij/verloting. Gedacht kan worden aan loterijen ten behoeve van het uniform-/instrumentenfonds van een harmonie of fanfare of aan aanschaf van tenues voor de sportvereniging.

De gemeente mag slechts toestemming verlenen voor loterijen die vallen onder de kleine kansspelen. Of een loterij daaronder valt is afhankelijk van de omvang van de prijzenpot. Deze moet kleiner zijn dan € 4.500,-. Kleine kansspelen vallen buiten de kansspelbelasting. Indien er meer dan € 4.500,- aan prijzen te verdelen is, is geen sprake meer van een klein kansspel en moet een vergunning bij het Ministerie van Financiën worden aangevraagd in verband met de af te dragen kansspelbelasting. Ook moet dan bij de trekking een notaris aanwezig zijn.

Op grond van artikel 3 van de Wet op de kansspelen is het aanvragen van een loterijvergunning verplicht, als een loterij voor het publiek openstaat. Wanneer de loten alleen in besloten kring - bijvoorbeeld binnen een vereniging - worden verkocht is geen loterijvergunning nodig.

Enkele voorwaarden voor het verkrijgen van een loterijvergunning bij de gemeente zijn:

 • Het doel van de opbrengst: een vergunning kan slechts worden verstrekt indien de opbrengst enig algemeen belang dient.
 • De omvang/waarde van de prijzen: de totale waarde van de prijzen mag niet meer dan 40% bedragen van de nominale waarde van de verkochte deelnemingsbewijzen (loten).
 • De bevoegdheid van burgemeester en wethouders beperkt zich tot het afgeven van vergunningen voor loterijen met een totaal prijzengeld kleiner of gelijk aan € 4.500,-.

U kunt de aanvraag via de onderstaande link digitaal indienen bij de gemeente Borne:

AANVRAAG LOTERIJVERGUNNING

Hieronder kunt u het verantwoordingsformulier downloaden (zie ook het tabblad "Voorwaarden"):

PDFVerantwoordingsformulier Klein Kansspel.pdf

 

De leges bedragen € 34,00.

Informatie kan worden verkregen bij de Publieksbalie, telefoon 14 074

Wie kan het aanvragen

Iedereen. Indien een verloting wordt georganiseerd waarbij de deelnemingsbewijzen (loten) aan willekeurige personen te koop worden aangeboden, dient een loterijvergunning te worden aangevraagd.

Benodigde gegevens

 • Naam en adres van de aanvrager.
 • Functie van aanvrager of naam van de vereniging/stichting.
 • Doel van de loterij.
 • Het gepland aantal te verkopen loten.
 • De prijs per lot.
 • Het aantal prijzen en de totale waarde van de prijzen.
 • De aard van de prijzen.
 • Datum, tijdstip en locatie van de prijsbepaling.
 • Persoon ten overstaan van wie de prijsbepaling zal plaatsvinden.
 • Gelegenheid waarbij prijsbepaling zal plaatsvinden.
 • Het Aanvraagformulier Loterijvergunning kunt u downloaden bij "Aanvragen".

Stappen en doorlooptijd

 1. Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
 2. Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt de aanvrager een brief met het verzoek de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen.
 3. Gebeurt dit niet, dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.
 4. De aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 3 van de Wet op de kansspelen, zoals het doel van de opbrengst en de omvang van het prijzenpakket.
 5. Op basis van de toets wordt de vergunning al dan niet verleend. Als de vergunning wordt verleend, ontvangt de aanvrager ook het formulier 'Rekening en verantwoording van een kansspel'.

De doorlooptijd is zes weken.

Bezwaar en beroep

Wanneer de gemeente niet binnen zes weken beslist en verzuimt voor het einde van de termijn de aanvrager daarvan op de hoogte te stellen, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de rechtbank tegen het uitblijven van een beslissing.

Tegen de afwijzing van een aanvraag of het niet ontvankelijk verklaren kan op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht bezwaar aangetekend worden, gericht aan B&W, binnen zes weken na verzending van de beschikking.

Indien B&W het bezwaar afwijst, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de rechtbank.

Externe instanties

Ministerie van Financiën.

Vervolgacties

Nadat de loterij is gehouden, dient de aanvrager het formulier 'Rekening en verantwoording van een kansspel' terug te sturen naar de gemeente. Op dit formulier, dat u hieronder kunt downloaden, moet worden aangegeven:

 • hoeveel geld is uitgegeven;
 • hoeveel geld is geïnd.

PDFVerantwoordingsformulier Klein Kansspel.pdf

De informatie is openbaar.