Leerplichtwet vrijstelling

Een vrijstelling op de Leerplichtwet geeft toestemming om leerlingen voor lange of korte duur van school te houden.

Kinderen vanaf 5 jaar zijn, op grond van de Leerplichtwet, verplicht scholing te volgen. Het kan voorkomen dat door lichamelijke of psychische problemen van het kind het tijdelijk niet mogelijk is om naar school te gaan. In dergelijke gevallen moet vrijstelling van de Leerplicht worden aangevraagd.

In de leerplichtwet 1969 zijn de voorwaarden opgenomen op grond waarvan vrijstelling verleend kan worden. Een kind is volledig leerplichtig vanaf de eerste van de maand na de maand waarin het vijf jaar is geworden tot en met het schooljaar waarin het zestien wordt. Daarna is een kind nog 1 jaar partieel leerplichtig.

De aanvraag dient schriftelijk middels een brief ingediend te worden bij de afdeling Inwoners, productgroep welzijn en educatie van de gemeente Borne, postbus 200, 7620 AE Borne.

Het aanvragen van vrijstelling op de Leerplichtwet is gratis.

Informatie kan worden verkregen bij de Publieksbalie, telefoon 14 074 

Wie kan het aanvragen

De ouders, voogd(en) of verzorgers van de leerplichtige leerling kunnen vrijstelling aanvragen. Soms kan ook een wat oudere leerplichtige zelf vrijstelling aanvragen. De vrijstelling moet worden aangevraagd in de gemeente waar de leerling staat ingeschreven.

Indien sprake is van een van de onderstaande redenen kan vrijstelling op de Leerplichtwet aangevraagd worden:

 • de leerplichtige is om lichamelijke of psychische redenen ongeschikt om geheel of gedeeltelijk onderwijs te volgen;
 • er bestaan bezwaren ten aanzien van het volgen van het aangeboden onderwijs om godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen;
 • andere gewichtige redenen.

Benodigde gegevens

 • Naam, adres en geboortedatum van de leerling.
 • Naam en adres van de aanvrager (indien deze niet dezelfde persoon is als de leerling).
 • De reden van het verzoek.

Afhankelijk van de reden van het verzoek kunnen nog meer gegevens nodig zijn.

Overige benodigde documenten

Verklaring van de arts waaruit blijkt dat sprake is van lichamelijke of psychische problemen.
Afhankelijk van de reden van het verzoek kunnen nog andere bescheiden nodig zijn.

Stappen en doorlooptijd

 1. Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
 2. Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt de aanvrager een brief met het verzoek de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen.
 3. Gebeurt dit niet dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.
 4. De leerplichtambtenaar toetst of de leerling voor vrijstelling in aanmerking komt.

De doorlooptijd is 8 weken.

Resultaat

 1. De aanvraag wordt goedgekeurd. De vrijstelling wordt verleend.
 2. De aanvraag wordt afgekeurd. De vrijstelling wordt niet verleend. De aanvrager ontvangt een afwijzingsbrief waarin de afwijzing wordt gemotiveerd.
 3. De aanvraag wordt niet in behandeling genomen.

Bezwaar en beroep

Wanneer de gemeente niet binnen dertien weken beslist en verzuimt voor het einde van de termijn de aanvrager daarvan op de hoogte te stellen, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de rechtbank tegen het uitblijven van een beslissing. Tegen de afwijzing van een aanvraag of het niet ontvankelijk verklaren kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aangetekend worden, gericht aan B&W, binnen zes weken na verzending van de beschikking. Indien B&W het bezwaar afwijst, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de rechtbank.

Externe instanties

 • GG&GD.
 • Arts.

De informatie is niet openbaar.