Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is het organiseren van schoolvervoer door de gemeente voor leerlingen die bijzonder basisonderwijs of onderwijs (basis of voortgezet) volgen. Speciaal onderwijs is bestemd voor moeilijk lerende, moeilijk opvoedbare of lichamelijk gehandicapte kinderen. Bijzonder onderwijs heeft betrekking op de levensovertuiging van de ouders, voogden of verzorgers van de kinderen. Hierbij is te denken aan bijvoorbeeld een vrije school, een protestants christelijke school of een katholieke school. Om ervoor te zorgen dat kinderen speciaal of bijzonder onderwijs kunnen volgen, is de gemeente verplicht het vervoer naar deze scholen te vergoeden.

Op basis van het woonadres, de situatie van de leerling en het adres van de school, biedt de gemeente een soort vervoer aan. Dit is bijvoorbeeld een taxibusje (aangepast vervoer), of openbaar vervoer. Bij het aanbieden van het soort vervoer is de leeftijd van de leerling maatgevend. Als de leerling op 1 augustus negen jaar is of jonger, dan biedt de gemeente aangepast vervoer aan. Als de leerling op 1 augustus 10 jaar is of ouder, dan vergoedt de gemeente openbaar vervoer voor de leerling, tenzij een adviescommissie toch aangepast vervoer adviseert voor de leerling in kwestie.

Bijzonder (basis) onderwijs

Voor het verzorgen van vervoer naar bijzonder onderwijs moet de gemeente een eigen bijdrage vragen aan de ouders, voogden of verzorgers. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen van de ouders, voogden of verzorgers.

Speciaal (voortgezet) onderwijs

Voor het verzorgen van vervoer naar een speciale school voor basisonderwijs moet de gemeente een eigen bijdrage vragen aan de ouders, voogden of verzorgers. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen van de ouders, voogden of verzorgers. Voor overige scholen voor speciaal onderwijs vraagt de gemeente geen eigen bijdrage aan de ouders, voogden of verzorgers.

Voor zowel bijzonder als speciaal onderwijs geldt dat als de leerling met de fiets naar school gaat, de ouders, voogden of verzorgers hiervoor een fietsvergoeding krijgen per kilometer.

Regels over leerlingenvervoer zijn terug te vinden in:

 • de wet op het primair onderwijs;
 • de wet op de expertisecentra;
 • de wet gemeentelijke regelingen leerlingenvervoer;
 • de gemeentelijke verordening leerlingenvervoer.

Bij het aanvragen van een vergoeding wordt uitgegaan van de noodzakelijk te maken kosten van het leerlingenvervoer. De gemeente bepaalt welke wijzen van vervoer worden vergoed aan de ouders. Uitgangspunt is een vergoeding voor het gebruik van het openbaar vervoer. De gemeente kan echter ook bepalen dat een vergoeding verleend wordt voor aangepast vervoer (taxibusje) of eigen vervoer (auto/(brom)fiets). Er is een onderzoekscommissie die de wijze van het vervoer beoordeelt. Afhankelijk van het jaarinkomen wordt de verschuldigde bijdrage bepaald. Bij een inkomen onder de € 21.150,--) is geen eigen bijdrage verschuldigd. Bij hogere inkomens is de eigen bijdrage afhankelijk van het aantal kinderen en de hoogte van het inkomen.

Voor ouders van leerlingen die een school voor basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal voortgezet onderwijs bezoeken geldt een tweede eigen bijdrage. Deze bijdrage is gekoppeld aan de door de gemeente vastgestelde kilometergrens. De kosten voor reizen binnen de kilometergrens zijn voor rekening van de ouders. Het is hierbij niet van belang of de leerling daadwerkelijk gebruik maakt van het openbaar vervoer. Ook wanneer de leerling gebruik maakt van aangepast vervoer, komen de kosten van het openbaar vervoer (tot aan de kilometergrens) voor rekening van de ouders. Ook wordt rekening gehouden met andere reiskosten vergoedingen, bijvoorbeeld op grond van de wet REA.

Er is geen eigen bijdrage verschuldigd (tot max. 20 jaar) voor:

 • Dove kinderen.
 • Slechthorende kinderen.
 • Kinderen met ernstige spraakmoeilijkkheden die niet tevens horen tot de hierboven bedoelde kinderen.
 • Blinde kinderen.
 • Slechtziende kinderen.
 • Lichamelijk gehandicapte kinderen.
 • Kinderen opgenomen in ziekenhuizen.
 • Langdurig zieke kinderen.
 • Zeer moeilijk lerende kinderen.
 • Zeer moeilijk opvoedbare kinderen.
 • Meervoudig gehandicapte kinderen.

Als de ouders zelf het vervoer organiseren, dan krijgen zij de noodzakelijk te maken kosten minus de eigen bijdrage vergoed. Als de gemeente het vervoer organiseert, dan moeten de ouders de eigen bijdrage aan de gemeente betalen.

De aanvraag dient middels het aanvraagformulier ingediend te worden bij de afdeling Inwoners, productgroep welzijn en educatie, postbus 200, 7620 AE Borne.

Op dit moment is het helaas niet mogelijk om een digitale aanvraag te doen. Een papieren aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de gemeente. U kunt een formulier aanvragen via info@borne.nl of via 074 - 265 86 86 bij mevrouw E. Stronks.

 

 

Informatie kan worden verkregen bij de Publieksbalie, telefoon 14 074. 

Wie kan het aanvragen

Ouders, voogden of verzorgers van leerlingen die in de gemeente staan ingeschreven.

Voorwaarden

 • Indien de afstand tussen de woning en de basisschool, de school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en school voor speciaal voortgezet onderwijs minimaal 4 kilometer is. Voor een speciale school voor basisonderwijs geldt een grens van 2 kilometer.
 • Indien de vergoeding wordt aangevraagd voor de dichtstbij toegankelijke school.
 • Indien de aanvraag voor het eerstvolgende schooljaar is ingediend voor 1 juni voorafgaand aan dat schooljaar.
 • Indien de leerling gedurende het schooljaar van school veranderd is, dan mag de aanvraag ook lopende het schooljaar worden ingediend.

Benodigde gegevens

 • Naam en adres van de aanvrager.
 • Naam en adres van de leerling(en).
 • Inkomensgegevens.
 • Naam en adres van de school.
 • Bewijsstukken van gezamenlijk belastbaar inkomen.
 • Advies van de commissie van onderzoek van de school over de wijze van vervoer.

U kunt de aanvraag digitaal indienen bij de categorie "Aanvragen".

Stappen en doorlooptijd

 • Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
 • Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt de aanvrager een brief met het verzoek de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen.
 • Gebeurt dit niet, dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.
 • De gemeente beoordeelt op basis van de aangeleverde gegevens of de aanvrager in aanmerking komt voor de aangevraagde vorm van leerlingenvervoer (hetzij een tegemoetkoming in de kosten van eigen vervoer, hetzij vervoer dat door de gemeente wordt geregeld).
 • Bij aanvragen ingediend voor het nieuwe schooljaar wordt voor 1 augustus van het jaar waarvoor de voorziening is aangevraagd aan de aanvrager meegedeeld of die in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening.
 • Bij aanvragen die worden ingediend gedurende het schooljaar geldt een maximale beoordelingstermijn van 8 weken.

Resultaat

 1. De aanvraag wordt goedgekeurd.
 2. De aanvraag wordt afgekeurd. De aanvrager ontvangt een afwijzingsbrief waarin de afwijzing wordt gemotiveerd.
 3. De aanvraag wordt niet in behandeling genomen.

Bezwaar en beroep

Wanneer de gemeente bij een voor 1 juni ingediende aanvraag voor het nieuwe schooljaar niet voor 1 september beslist en verzuimt voor het einde van de termijn de aanvrager daarvan op de hoogte te stellen, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de rechtbank tegen het uitblijven van een beslissing.

Wanneer de gemeente bij een naar aanleiding van een verandering van school ingediende aanvraag niet binnen acht weken beslist en verzuimt voor het einde van de termijn de aanvrager daarvan op de hoogte te stellen, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de rechtbank tegen het uitblijven van een beslissing.

Tegen de afwijzing van een aanvraag of het niet ontvankelijk verklaren kan op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht bezwaar aangetekend worden, gericht aan B&W, binnen zes weken na verzending van de beschikking.
Indien B&W het bezwaar afwijst, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de rechtbank.

Externe instanties

 • Scholen.
 • Taxibedrijven.
 • Vervoersbedrijven.

 De informatie is niet openbaar.