Kledinginzameling vergunning

Een kleding inzameling vergunning geeft toestemming voor het inzamelen van kleding. Er kunnen twee doelen onderscheiden worden om kleding in te zamelen:

 1. Kleding wordt ingezameld met als doel deze naar het buitenland te vervoeren.
 2. Kleding wordt ingezameld en verkocht. De opbrengst van de kledingverkoop wordt aan een goed doel besteed.

De gemeente ziet erop toe dat het aangegeven doel van de kledinginzameling wordt gediend.

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt onderscheid gemaakt tussen kledinginzamelingen die aan het begin van het jaar worden ingediend (vaak landelijk, bijvoorbeeld 'De zak van Max') en diegene die kort voorafgaande aan de inzameling worden ingediend. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een spontane inzameling voor een oorlogsgebied.

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening dient voor het inzamelen van kleding een vergunning te worden aangevraagd.

Voor eenmalige acties kan de vergunning voor aanvang van de actie worden aangevraagd. De kledinginzamelingvergunning is eenmalig geldig voor de afgesproken periode.

Voor doorlopende kledinginzamelingen dient de vergunning aan het begin van het jaar aangevraagd te worden. In de gemeente Borne wordt met betrekking tot kledinginzameling aan 3 vaste inzamelaars vergunning verleend. Daarnaast wordt er elk jaar een vergunning afgegeven aan een 4e inzamelaar. Er wordt gekozen op basis van een rouleringssysteem.

Indien de vergunning wordt toegekend, dienen de personen die de kleding inzamelen zich te kunnen legitimeren.

De aanvraag dient schriftelijk middels een brief ingediend te worden bij de gemeente Borne productgroep Publiekszaken, postbus 200, 7620 AE Borne.

De leges bedragen € 15,90.

Informatie kan worden verkregen bij de Publieksbalie, telefoon 14 074

Wie kan het aanvragen

Iedereen die van plan is kleding in te gaan zamelen, is verplicht hiervoor een vergunning aan te vragen.

Benodigde gegevens

 • Naam en adres van de aanvrager.
 • Waar en wanneer de kledinginzameling plaatsvindt.
 • Het doel van de te houden inzameling.
 • Voor wie de opbrengst (kleding of geld) is bestemd.

Stappen en doorlooptijd

Ontvankelijkheid

 1. Nadat de aanvraag is ingediend controleert de gemeente of de aanvraag compleet en correct is.
 2. Is de aanvraag niet compleet of niet correct, dan wordt de aanvrager verzocht binnen een door de gemeente gestelde termijn de aanvraag aan te vullen of te verbeteren. Voldoet de aanvrager niet aan dit verzoek, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Doorlopende inzameling

 1. Wanneer de aanvraag is binnengekomen, wordt een ontvangstbevestiging verstuurd. Hierin wordt aangegeven dat alle aanvragen in het begin van het jaar behandeld worden.
 2. Het Centraal Bureau Fondswerving en de behandelend ambtenaar bekijken welke organisatie in aanmerking komt voor het inzamelen van kleding.
 3. In de gemeente Borne wordt aan 3 vaste inzamelaars vergunning verleend. Aan het begin van het jaar kiest de gemeente, gelet op het advies van het Centraal Bureau Fondswerving, een 4e organisaties uit die in aanmerking komt voor het houden van een kledinginzameling. Er wordt gekozen op basis van een rouleringssysteem.
 4. Nadat de keuze is gemaakt, wordt in overleg met de gekozen organisatie bekeken op welke dag ingezameld kan worden.

Eenmalige inzameling

 1. Wanneer de aanvraag is ingediend, wordt bekeken of de kledinginzameling gehouden kan worden.
 2. Indien overeenstemming kan worden bereikt over het achterliggende doel van de inzameling en over de datum en locatie kan een vergunning worden afgegeven.

Bezwaar en beroep

Wanneer de gemeente niet binnen zes weken beslist en verzuimt voor het einde van de termijn de aanvrager daarvan op de hoogte te stellen, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de rechtbank tegen het uitblijven van een beslissing.

Tegen de afwijzing van een aanvraag of het niet ontvankelijk verklaren kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aangetekend worden, gericht aan B&W, binnen zes weken na verzending van de beschikking.

Indien B&W het bezwaar afwijst, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de rechtbank.

Externe instanties

Centraal Bureau Fondswerving (in geval van aanvragen voor doorlopende kledinginzameling).

Vervolgacties

Na de kledinginzameling dient verantwoording te worden afgelegd of de verzamelde kleding daadwerkelijk bij de vastgestelde bestemming is aangekomen. In geval van het verkopen van de ingezamelde kleding moet verantwoording worden afgelegd over de opbrengst van de verkoop.

De informatie is openbaar.