Kermisstandplaats

Een kermisstandplaats is een plaats op een kermis om een attractie of een verkooppunt te exploiteren.

Meestal is de gemeente vergunninghouder voor de te houden kermis. Kermisexploitanten moeten toestemming krijgen van de gemeente om een plaats op de kermis te mogen innemen. De gemeente ziet erop toe dat er een gevarieerd aanbod is van attracties en eetgelegenheden.

Op grond van de Kermisverordening is het verplicht om als kermisexploitant toestemming te vragen voor het innemen van een standplaats op een kermis. De kermisexploitant moet met zijn attractie of eetgelegenheid voldoen aan de wettelijke eisen voor de veiligheid en de wettelijke aansprakelijkheid.

Het gemeentelijk beleid bepaalt waar en wanneer een kermis mag worden georganiseerd, onder welke voorwaarden en tegen welke prijs. Het overzicht van te houden kermissen en data wordt bekendgemaakt via de evenementenkalender.

Het toekennen van een kermisstandplaats is een privaatrechtelijke handeling.

De aanvraag dient middels het aanvraagformulier van de NKB ingediend te worden bij de gemeente, gericht aan het College van Burgemeester en wethouders, postbus 200, 7620 AE Borne.

Op basis van inschrijving vindt de gunning plaats van de standplaats, waarbij een afweging wordt gemaakt in de diversiteit van de attracties en hoogte van inschrijving.

Informatie kan worden verkregen bij de Publieksbalie, telefoon 14 074

Wie kan het aanvragen

Iedereen. Indien een kermisexploitant een plaats wil innemen op een kermis is deze verplicht hiervoor toestemming te vragendoor middel van een volledig ingevuld aanvraagformulier van de Nederlandse Kermisbond (NKB), gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Borne, postbus 200, 7620 AE Borne.

Benodigde gegevens

 • Naam, adres en telefoonnummer aanvrager.
 • Locatie van de kermis.
 • Gegevens over de attractie of het verkooppunt.
 • Periode gedurende welke de standplaats wordt ingenomen.
 • Aanvraagformulier van de Nederlandse Kermis Bond (NKB).
 • Kwaliteits- en veiligheidscertificaten.
 • Inschrijvingsgegevens NKB.

Stappen en doorlooptijd

 1. Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
 2. Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt de aanvrager een brief met het verzoek de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen.
 3. Gebeurt dit niet dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.
 4. De aanvraag wordt getoetst aan milieueisen, brandweereisen en eisen van de Keuringsdienst van Waren.
 5. Vervolgens zal met de exploitant een en ander mondeling worden doorgenomen alvorens het college een besluit neemt over de ingediende aanvraag.

De doorlooptijd is acht weken.

Procedure

Na ontvangst van de inschrijvingsbiljetten wordt aan de hand van de hoogte van de inschrijvingsbedragen en ervaringen uit het verleden een gevarieerd aanbod van attracties en eetgelegenheden geselecteerd. Met deze geselecteerden wordt vervolgens een pachtovereenkomsten gesloten. Het College bepaalt in overleg met de brandweer hoe de verschilllende attracties en eetgelegenheden worden opgesteld.

De inschrijvingen die niet geselecteerd worden voor een plaats op de kermis krijgen hiervan bericht.

Bezwaar en beroep

Het sluiten van een overeenkomst is een privaatrechtelijke aangelegenheid waartegen geen beroep of bezwaar openstaat.

Externe instanties

 • Politie
 • Brandweer
 • Voedsel- en Warenautoriteit
 • Nederlandse Kermis Bond

Vervolgacties

Tijdens de te houden kermis kan controle plaatsvinden door:

 • Gemeente
 • Politie
 • Brandweer
 • Voedsel- en Warenautoriteit

Eventuele klachten over de kermisexploitant worden bij een volgende aanvraag betrokken en kunnen consequenties hebben voor een nieuwe vergunning.

De informatie is niet openbaar.