Kapvergunning (omgevingsvergunning voor het kappen)

Een vergunning voor het kappen geeft de aanvrager toestemming één of meer bomen te kappen.

Het bomenbeleid van de Gemeente Borne is gericht op het realiseren van een gezond en waardevol bomenbestand met toekomstperspectief. Om die reden is er Lijst bijzondere bomen en boomstructuren en een Bomenverordening 2010 samengesteld. Voor de Lijst bijzondere bomen en boomstructuren geldt dat deze niet gekapt mogen worden.

De Bomenverordening 2010 geeft aan dat het verboden is om bomen dikker dan 30 centimeter (omtrek 94 centimeter) gemeten op 130 centimeter hoogte, zonder vergunning te kappen. In principe geldt de vergunningsplicht voor alle bomen dus ook voor coniferen. Op dit verbod zijn een aantal vrijstellingsbepalingen. Zo is het kappen van een boom op een kavel kleiner dan 300 m2 vergunningsvrij, mits deze niet is opgenomen in de Lijst bijzondere bomen en boomstructuren.

Daarnaast geldt voor een de onderstaande boomsoorten een vrijstelling tot een diameter van 40 centimeter (omtrek 126 centimeter).

 • Alnus glutinosa (zwarte els)
 • Alnus incana (witte els)
 • Betula pendula (ruwe berk)
 • Betula pubescens (zachte berk)
 • Fraxinus excelsior (es)
 • Populus alba (witte abeel)
 • Populus canadensis (Canadese populier)
 • Populus canescens (grauwe abeel)
 • Populus tremula (ratelpopulier)
 • Salix alba (schietwilg)
 • Ulmus carpinifolia (veldiep)
 • Picea abies (fijnspar)
 • Picea omorika (Servische spar)

Of een boom gekapt mag worden is afhankelijk van de waarde van de boom. Deze wordt beoordeeld aan de hand van vijf weigeringsgronden. Deze zijn: natuur- en milieuwaarden, landschappelijke waarden, dendrologische waarde, cultuurhistorische waarde, waarden voor stads- en dorpsschoon en waarden voor recratie en leefbaarheid.

De aanvraag voor het kappen wordt beoordeeld door de gemeente. Op basis van een advies besluit B&W of er een vergunning mag worden afgegeven of niet. Aan de vergunning kan een herplant worden verbonden.

De vergunning voor het kappen kunt u aanvragen bij de landelijke voorziening www.omgevingsloket.nl

De leges voor een verleende vergunning voor het kappen van een boom op eigen grond bedragen € 85,00 (prijspeil 2016). De gevraagde legeskosten kunt u vinden in de Legesverordening 2016.

Informatie kan worden verkregen bij de Productgroep beheer, telefoon 074 - 2658616.

Wie kan aanvragen

Een vergunning voor het kappen kan uitsluitend worden aangevraagd door de eigenaar van de boom. In het geval van een huursituatie uitsluitend met toestemming van de eigenaar. Als burger kunt u er geen vergunning aanvragen voor gemeentelijke bomen.
De uitgebreide regels omtrent het kappen van bomen zijn te vinden in de Bomenverordening 2010 en de Lijst bijzondere bomen. Ook de Boswet bevat regels over het kappen van bomen.

Een vergunning voor het kappen kan worden aangevraagd door een meerderjarige of een rechtspersoon.
Er geldt een kapverbod:

 • voor bomen en houtopstanden die deel uitmaken van de Lijst bijzondere bomen en boomstructuren;
 • voor bomen en houtopstanden met een diameter groter dan 30 centimeter (omtrek 94 centimeter) gemeten op 130 centimeter hoogte.

U hebt geen vergunning nodig indien er sprake is van

 • een houtopstand binnen de bebouwde kom met een diameter tot 30 centimeter (omtrek 94 centimeter) gemeten op 130 centimeter hoogte;
 • een boom met een stamdiameter van 30 centimeter (omtrek 94 centimeter) of meer, gemeten op 130 centimeter hoogte op een kavel dat kleiner dan 300 m2.
 • het periodiek vellen hakhout ter uitvoering van regulier onderhoudhoud;
 • het periodiek knotten of kandelaberen als noodzakelijke beheermaatregel;
 • fijnsparren of andere coniferen, niet ouder dan 40 jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen;
 • houtopstanden met een diameter tot 40 centimeter (omtrek 126 centimer) gemeten op een hoogte van 130 centimeter voor een aantal boomsoorten zoals deze zijn vermeld in bijlage A van de Bomenverordening 2010.

De verbodsbepaling geldt niet voor 

 • bos dat deel uitmaakt van een bij het Bosschap geregistreerde bosbouwonderneming, voorzover gelegen buiten de bebouwde kom volgens de Boswet. In dit geval dient wel een aanvraag te worden ingediend bij LNV Dienst Regelingen.
 • een bos met een oppervlakte van minimaal 10 are (1000m2) of een rijbeplanting, gerekend over het totale aantal rijen,
 • meer bomen omvat dan 20. In dat geval moet er een aanvraag worden ingediend bij LNV Dienst regelingen.
 • een houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet of krachtens een aanschrijving op last van een bestuursorgaan (onder andere in het geval van iepziekte).