Kabels en leidingen in openbare grond

Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI)

Een Nuts- of Telecomaanbieder heeft op basis van de AVOI voor het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot het aanleggen, instandhouden of verwijderen van kabels en leidingen in de openbare grond van de gemeente Borne instemming van de gemeente nodig.

De uit te voeren werkzaamheden moeten volledig conform de bepalingen uit de AVOI gebeuren.

Het benodigde instemmingsbesluit moet aangevraagd worden via het  meldingsformulier.
U ontvangt binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. Betreft het een aanvraag waarbij meerdere gedoogplichten zijn betrokken dan beslist het college binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag. Mocht een verlenging van de beslistermijn aan de orde zijn dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Indien er sprake is van een reguliere situatie zijn dan kunt u een beslissing binnen 4 weken verwachten.

Meer informatie kunt u ook vinden in de AVOI.

De gemeente brengt legeskosten in rekening voor de werkzaamheden die de gemeente verricht ten behoeve van de administratieve handelingen.
De degeneratievergoedingen, beheerskosten en onderhoudskosten worden in rekening gebracht na inlevering van de straatwerkbonnen. De tarieven zijn voor de Telecom gebaseerd op de VNG richtlijn tarieven graafwerkzaamheden Telecom. Voor nutsbedrijven zijn de tarieven gebaseerd op de Leidraad voor gemeenten en nutsbedrijven inzake (her-)straatwerkzaamheden.

Voor meer informatie over de te heffen leges kunt u contact opnemen met de afdeling Grondgebied, productgroep Uitvoering via het algemene telefoonnummer 14 074.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Grondgebied, productgroep Uitvoering via het algemene telefoonnummer 14 074