Inspraak vragen

Inspraak bij de gemeente

De gemeente Borne hecht waarde aan de betrokkenheid van burgers bij het ontwikkelen van haar plannen. Elke vier jaar kunt u uw stem laten horen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Vanzelfsprekend kunt u ook bij (concrete) beleidsvoornemens of besluiten van de gemeente op meerdere manieren uw stem laten horen. Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden:

  • Meepraten vanaf het begin.
  • Inspraak.
  • Spreken bij Bijpraatbijeenkomsten.

Meepraten vanaf het begin

Soms is het wenselijk om belanghebbenden zo vroeg mogelijk bij de ontwikkeling van plannen te betrekken. Zij worden dan uitgenodigd om mee te praten en mee te denken over die plannen. Dit kan gaan over herinrichting van straten of buurten, gevaarlijke verkeerssituaties of over ontwikkelingslocaties.

In deze fase is er nog geen principebesluit genomen, zoals bij inspraak het geval is. De opmerkingen van belanghebbenden kunnen bij het (principe)besluit worden meegewogen.

Inspraak

Inspraak is één van de manieren waarop de gemeente ingezetenen en belanghebbenden laat meepraten over bepaalde voorstellen. Formeel gezegd wordt onder inspraak verstaan: ‘het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid’ (artikel 1 sub a Inspraakverordening gemeente Borne 2005). Via inspraak kunt u het bestuur adviseren. De spelregels rond inspraak zijn vastgelegd in de Inspraakverordening gemeente Borne 2005.

PDFFolder_Inspraak.pdf

Wanneer inspraak?

Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad moeten aangeven of er inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid en, zo ja, op welke wijze. In een aantal gevallen is dit wettelijk verplicht, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen of bij het integraal gemeentelijk gehandicaptenbeleid.

Om inspraak te verlenen moet er natuurlijk wel ruimte zijn om zaken aan te passen. Als die er niet is, bijvoorbeeld omdat landelijke regelingen de gemeente verplichten iets uit te voeren, zal de gemeente geen inspraakprocedure volgen.

 Hoe ziet een inspraaktraject er globaal uit?

  • Het college neemt een principebesluit over een voorstel. Dat betekent dat het college dat voorstel goed genoeg vindt om voor te leggen aan belanghebbenden, die er dan op kunnen reageren.
  • De gemeente maakt het inspraaktraject dan bekend. Dit gaat via de gemeentepagina in de Bornse Courant en deze website. Het voorstel ligt ter inzage en soms organiseert de gemeente ook een inspraakbijeenkomst. De gemeente geeft aan hoe een inspraakreactie kan worden gegeven, binnen welke termijn dat moet gebeuren en waarover meegepraat kan worden.
  • Het college beoordeelt de reacties en neemt op basis daarvan een definitief besluit over het voorstel. Na het  collegebesluit worden in de regel de insprekers geïnformeerd. In sommige gevallen zal de raad als bevoegd orgaan een besluit moeten nemen.
  • Als een inspreker het niet eens is met het definitieve besluit van het gemeentebestuur (college of raad) kan hij of zij in bepaalde gevallen bezwaar of beroep instellen tegen die beslissing.

Spreken bij Bijpraatbijeenkomsten

De gemeenteraad houdt Bijpraatbijeenkomsten waarbij belangstellenden kunnen aanschuiven en met de raadsleden in gesprek kunnen gaan. In de Bijpraatbijeenkomst vergaren de raadsleden informatie. Voor leden van de gemeenteraad betekent dat vooral luisteren en vragen stellen. Er vindt in die bijeenkomsten geen politiek debat plaats. De Bijpraatbijeenkomsten zijn, net als de raadsvergaderingen, openbaar en iedereen kan deelnemen aan het gesprek. U hoeft zich daarvoor niet vooraf aan te melden. De voorzitter vraagt aan het begin van elk agendapunt of er personen zijn die over dat punt mee willen praten. Aanschuiven kan alleen op dat moment en niet gaandeweg het gesprek. De onderwerpen die aan de orde komen in de Bijpraatbijeenkomsten worden vooraf gepubliceerd in de rubriek Gemeentenieuws in de Bornse Courant en op deze website (www.borne.nl) onder 'Gemeenteraad'.

Bekijk meer informatie

U kunt ook contact opnemen met de raadsgriffier, Saskia Morsink, telefoon 074-2658675.

Voor algemene informatie over inspraak kunt u tijdens de openingstijden van het gemeentehuis contact opnemen met de de productgroep algemeen juridische zaken en communicatie, via het telefoonnummer 14074.