Inkoopbeleid gemeente Borne

Zakendoen met de gemeente Borne. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Gemeente Borne

Als u als ondernemer zakendoet met de gemeente Borne krijgt u mogelijk te maken met het gemeentelijk aanbestedingsbeleid. Met dit beleid streven we naar meer objectiviteit en transparantie. In het kort leggen we hier uit wat dit beleid betekent.

Wat wil de Gemeente Borne er mee bereiken?

Elke overheidsorganisatie heeft de plicht zorgvuldig om te gaan met de financiële middelen die haar ter beschikking staan: we hebben immers te maken met gelden van de burgers. Bedrijfseconomische argumenten en de behoefte van bestuurders om integer te handelen gaan hiermee hand in hand.

De aanbestedingsregels van de Gemeente Borne moeten dan ook in de eerste plaats leiden tot gelijke kansen voor en een gelijke behandeling van leveranciers. Verder wil de Gemeente Borne met haar inkoop- en aanbestedingsbeleid uiteraard de doelmatigheid van haar inkoopportfolio vergroten. Een bijkomende doelstelling is om potentiële opdrachtnemers voortdurend de meest economische aanbiedingen te laten doen.

Aanbestedingsregels: van gemeente tot gemeente verschillend?

In de afgelopen jaren zijn door de Europese Unie aanbestedingsrichtlijnen ontwikkeld; in het Bornse aanbestedingsbeleid zijn deze op een praktische manier verwerkt.

Daarnaast bestaat er voor aanbestedingen in de bouwsector al sinds tientallen jaren een procedureregeling - sinds kort omgedoopt in ARW 2005- die voor de Rijksoverheid verplicht is en door de lagere overheid ook kan worden toegepast, een keuze die aan de gemeentes zelf is. Daarnaast wordt gewerkt met het UAR 2001, een uniform aanbestedings reglement.

Ook werd in 2006 nieuwe Europese wetgeving van kracht, Bao genaamd die ook haar weerslag zal vinden in het aanbestedingsbeleid van de gemeente Borne.

Wat opvalt, is dat gemeentes heel verschillend met aanbestedingen en de daarmee samenhangende regels en procedures omgaan: zo heeft lang niet elke gemeentelijke organisatie een (actueel) aanbestedingsbeleid en verschillen bedragen en procedures.

Het blijft dus zaak om u als ondernemer goed te (laten) informeren omtrent de van toepassing zijnde regels in de opdrachtgevende organisatie!

Wilt u meer weten of heeft u nog vragen?

Kijk in de rechterkolom in de bijlagen. U treft naast informatie over het Bornse inkoop- en aanbestedingsbeleid ook de Algemene Inkoop- voorwaarden aan.

Een overzicht van alle lopende openbare en Europese aanbestedingen maakt de gemeente Borne bekend via de landelijke aanbestedingskalender. Kijk hiervoor op www.aanbestedingskalender.nl (of klik op de knop "Aanbestedingskalender" links).

De inkoopfunctie: begripsbepalingen

Inkoopnotitie

Aanbestedingskalender

Productgroep Beheer
Postbus 200
7620 AE Borne
Telefoon: 14074
E-mail: info@borne.nl

 

Hoe doe ik de beste aanbieding?

Een veelgehoorde opmerking over openbare en Europese aanbestedingen is dat de aanbieder met de laagste prijs de opdracht krijgt. Dit is echter lang niet altijd het geval: vaak wordt aan kwaliteit meer waarde toegekend dan aan de prijs.

Het is dan ook van belang om goed kennis te nemen van de criteria waarop de aanbieding uiteindelijk wordt beoordeeld: de zogenaamde gunningscriteria. Deze staan vermeld in de aanbestedingsstukken, waarbij tevens de onderlinge verhouding tussen de verschillende beoordelingsmaatstaven wordt aangegeven door middel van wegingsfactoren.

Welke procedures zijn er en met wie heb ik straks te maken?

Elke productgroep of afdeling binnen de gemeente Borne is en blijft verantwoordelijk voor haar eigen inkooptrajecten en aanbestedingsprocedures.

Binnen de Gemeente Borne hanteren we in principe de volgende indeling, waarbij we opmerken dat het altijd om bedragen exclusief BTW gaat en waarbij de eigen raming het uitgangspunt is bij het bepalen van de procedure.

 • Opdrachten tot € 75.000,-- voor werken en € 25.000,-- voor leveringen
  Tot dit bedrag kan elke dienst of afdeling zelf opdracht geven tot inkoop. Voor werken is minimaal één offerte vereist met een open begroting. Voor leveringen en diensten minimaal 2. U heeft als ondernemer rechtstreeks contact met de productgroep/afdeling.
 • Opdrachten tussen € 75.000,-- en € 300.000,-- voor werken en tussen € 25.000,-- en € 100.000,-- voor diensten en leveringen
  De voorwaarde die de Gemeente Borne hieraan verbindt, is dat er minimaal drie offertes worden gevraagd. De afdeling of productgroep regelt dit soort trajecten helemaal zelfstandig. Ook hier heeft u als ondernemer rechtstreeks contact met de afdeling/productgroep.
 • Opdrachten tussen de € 300.000,-- en € 4.845.000,-- voor werken en tussen € 100.000,-- en € 193.000,-- voor diensten en leveringen
  Nu is er sprake van openbare aanbesteding. Dat betekent dat de aanbesteding openbaar gemaakt wordt door middel van een advertentie op de gemeentelijke website en in een landelijk vak- of dagblad. Alle marktpartijen die geïnteresseerd zijn, kunnen meedingen naar de opdracht.

De openbare procedure kent overigens twee vormen: de “normale” openbare aanbesteding of de openbare aanbesteding met voorafgaande selectie. Voor beide geldt dat geïnteresseerde partijen aan een aantal criteria dienen te voldoen die specifiek zijn toegespitst op het onderwerp van de aanbesteding. Als de gemeente bijvoorbeeld op zoek is naar een architect voor een schoolgebouw, wil ze ervan verzekerd zijn dat de latere opdrachtnemer op zijn minst ervaring met dit soort gebouwen heeft.
Het verschil tussen beide vormen is dat in de openbare aanbesteding met voorafgaande selectie geïnteresseerde bedrijven éérst worden getoetst op geschiktheid.
Uit alle aanmeldingen wordt vervolgens een aantal partijen uitgekozen die daadwerkelijk een aanbieding gaan doen.

 • Opdrachten op het gebied van dienstverlening of leveringen vanaf € 193.000,--
  Voor deze soorten opdrachten (denk bijvoorbeeld aan kantoorartikelen of ingenieurswerkzaamheden) gelden vanaf dit bedrag de Europese aanbestedingsregels.

Aankondigingen worden via het Publicatiebureau op de internetsite van de Europese Unie geplaatst en daarnaast op de gemeentelijke website.
Ook hier zijn de meest voorkomende procedures de Europese openbare aanbesteding -vergelijkbaar met de eerder beschreven openbare procedure- en de Europese niet openbare aanbesteding die overeenkomt met de openbare aanbesteding met voorafgaande selectie. Wel is de doorlooptijd van de Europese trajecten langer: 52 dagen voor de Europese openbare aanbesteding en respectievelijk 37 en 40 dagen voor de Europese niet-openbare aanbesteding.

 • Opdrachten op het gebied van werken vanaf € 4.845.000
  Voor aanbestedingen op het gebied van werken geldt de Europese regelgeving vanaf € 4.845.000,-- en zijn bovendien de regels van het UAR-EG 1991 van toepassing; tot dit bedrag worden de openbare procedures gevolgd zoals hiervoor beschreven.

Algemene inkoopvoorwaarden

Naast het inkoop- en aanbestedingsbeleid heeft de gemeente algemene inkoopvoorwaarden vastgesteld die van toepassing zijn op overeenkomsten die ze sluit en waarin de wederzijdse rechten en plichten staan omschreven. Deze inkoopvoorwaarden gelden uniform voor de Netwerkstadgemeenten.

Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Borne